Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Vedoucí bioplynové stanice
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Řízení zaměstnanců a práce s lidskými zdroji

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost obecných principů a procesů managementu jako rozhodování, plánování, organizování, komunikace, řízení lidských zdrojů a hodnocení Ústní ověření
b Vytvořit funkční organizační strukturu odpovědností, úkolů a kompetencí v managementu, delegovat odpovědnosti a koordinovat úkoly, nastavit a řídit provoz bioplynové stanice Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
7

Orientace v technologii a strojním vybavení bioplynových stanic

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní funkční celky bioplynové stanice, číst technickou a stavební dokumentaci bioplynové stranice Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat možnosti řízení bioplynové stanice z hlediska technologie a navrhnout řešení provozních problémů, včetně řešení konkrétních typických závad na elektrických a plynových rozvodech a zařízení, na strojní části a na stavební části, resp. na měření a regulaci Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat požadavky na provádění údržby, servisu a revizí technických zařízení bioplynové stanice Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Řízení zásob, hodnocení kvality a zpracování surovin pro výrobu bioplynu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat vstupní suroviny, vliv vlastností suroviny na technologické procesy, způsoby ošetřování surovin, transportu, skladování, metody zpracování, výtěžnost Ústní ověření
b Předvést vedení evidence příjmu, skladování a zpracování surovin pro výrobu bioplynu Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat možnosti a proces hodnocení kvality surovin, řízení jejich zásob a příjmu Ústní ověření
d Rozhodnout o použití a zpracování jednotlivých surovin, zvolit nejvhodnější výrobní postup. Praktické předvedení
e Popsat princip a postup výroby bioplynu včetně jeho využití a úpravy Ústní ověření
f Popsat možnosti zpracování výstupních produktů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Řízení procesu odbytu produktů v bioplynové stanici

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup využití a zpeněžení bioplynu, skladování bioplynu Ústní ověření
b Popsat možnosti a podmínky využití a zpeněžení energie ve formě tepla, možnosti uchování a přenosu tepelné energie Ústní ověření
c Popsat možnosti a podmínky využití a zpeněžení energie ve formě elektrické energie, možnosti uchování a přenosu elektrické energie Ústní ověření
d Popsat možnosti a podmínky využití a zpeněžení biometanu, možnosti uchování biometanu Ústní ověření
e Popsat možnosti a podmínky využití digestátu, management zacházení s digestátem Ústní ověření
f Navrhnout řízení procesu odbytu produktů v konkrétních podmínkách bioplynové stanice Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Řízení kvality výroby a produktů bioplynové stanice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systém a prokázat znalosti řízení technologických procesů, jejich návaznost na externí procesy a provozy, kontrolní a bezpečnostní mechanismy v systému řízení Ústní ověření
b Definovat zásady managementu kvality, principy zajištění kvality surovin, meziproduktů a produktů, systémy hodnocení kvality (interpretace hodnot FOS/TAC, pH, teploty, obsahu sulfanu) Ústní ověření
c Navrhnout řízení kvality výroby a produktů v konkrétních podmínkách bioplynové stanice Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat vedení nezbytné evidence, výkaznictví a dalších administrativních činností související s provozem bioplynové stanice, uvést legislativní východiska, prokázat na příkladu, včetně komunikačních systémů příslušných institucí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Dodržování legislativních požadavků v provozu bioplynové stanice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat dodržování BOZP a PO a další platné legislativy v provozu bioplynové stanice Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat systém likvidace nebo využití odpadů bioplynové stanice Ústní ověření
c Popsat systém zajištění ochrany lidského zdraví, životního prostředí a ochrany proti vzniku škodám na majetku a řešení havarijních situací Ústní ověření
d Posoudit havarijní plán konkrétní bioplynové stanice a navrhnout jeho případné úpravy Praktické předvedení a ústní ověření
e Orientovat se ve správním řádu a postupech správních a kontrolních orgánů, předvést komunikaci v rámci kontroly či správního řízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

V rámci zkoušky jsou ověřovány jednotlivé kompetence přímo v provozu bioplynové stanice. Důraz je kladen na dodržování BOZP a požární ochrany. V rámci zkoušky bude uchazeč navrhovat řízení lidských zdrojů, řízení výroby, odbytu produktů, zajištění kvality v konkrétních podmínkách bioplynové stanice, kde se koná zkouška.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká bioplynová asociace

Evropská bioplynová asociace

Bioklastr

Bioplyn Třeboň, s. r. o.