Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Letecký mechanik pro drak
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Provádění oprav obnovujících celkový resurs letadel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresovou a technickou dokumentaci pro výrobu letadlového draku Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit postup práce, pracovní prostředky, pomůcky, materiál a přípravky pro opravu zadané části draku letadla dle platné dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Vybere postup montáže a opravy zadané části letadlového celku podle předepsaného montážního postupu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Opravy poškozených částí draků letadel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat zásady pro opravu draku letadla Ústní ověření
b Vybrat část draku letadla k opravě dle jejího fyzického a dokumentačního stavu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit postup práce, pracovní prostředky, pomůcky, materiál a díly pro opravu částí draku letadla Praktické předvedení a ústní ověření
d Opravit poškozenou část draku letadla dle postupů uvedených v technické
dokumentaci letadla.
Praktické předvedení
e Namontovat opravenou část draku letadla Praktické předvedení
f Přezkoušet funkčnost opravených částí draku letadla Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sestavování a spojování částí a dílů draků letadel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přizpůsobit rozměry a tvar spojovaných částí draku letadla Praktické předvedení
b Spojit nýtováním plechové dílce draku letadla Praktické předvedení
c Sestavit části a díly draku letadla Praktické předvedení
d Provést kontrolu sestavených a spojených částí draku letadla Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Výroba potrubí pro hydraulické a pneumatické systémy letadel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit jednotlivé kroky postupu výroby potrubí pro hydraulické a pneumatické systémy letadel Ústní ověření
b Vyrobit díl potrubí hydraulického systému ohýbáním trubek Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zkoušení a seřizování celků částí draku letadel podle technické dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Seřídit části draku letadla s dodržením hodnot předepsaných příslušnou technickou dokumentací Praktické předvedení
b Vyzkoušet funkčnost seřízených části draku letadla Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vedení příslušné technické a provozní dokumentace v oblasti letecké techniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat pravidla pro vyplňování dokumentace, určit práva k provedení a ověření záznamů Ústní ověření
b Zaznamenat do technické dokumentace údaje o průběhu a výsledcích provedené prohlídky, kontroly a opravy částí draku letadla Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/letecky-mechanik-pro-drak#zdravotni-zpusobilost).

 

Specifikace podmínek ověřování některých kriterií:

Provádění oprav obnovujících celkový resurs letadel

c- ocasní plochy

Opravy poškozených částí draků letadel

a, b, c - trup letadla

Sestavování a spojování částí a dílů draků letadel

b, c- různé typy tvarových plechových dílců

Výroba potrubí pro hydraulické a pneumatické systémy letadel

a, b, - potrubí a spojovací materiál pro pneumatické a hydraulické systémy letadel

Zkoušení a seřizování celků částí draku letadel podle technické dokumentace

b - nosné plochy

Vedení příslušné technické a provozní dokumentace v oblasti letecké techniky

a, b - provozní dokumentace letadla

Letadlovými celky pro draky letadel jsou:

– trup

– nosné plochy – křídlo

– ocasní plochy:

- svislá ocasní plocha

- vodorovná ocasní plocha

– přistávací zařízení

– řízení

Autorizovaná osoba může k ověření kompetencí při zkoušce dle tohoto standardu vybrat některou z těchto následujících činností:

  • Sestavení pevných částí konstrukce draku letadla (trup, nosné plochy, ocasní plochy, přístávací zařízení, řízení)
  • Opravy draku letadla včetně klempířských prací (vrtání, nýtování včetně odvrtání a nahrazení poškozených nýtů, lepení spojů, tmelení)
  • Demontáž a zpětná montáž palivových nádrží, čištění jejich úložných prostor, dotahování a zajišťování upínacích pásů, zapojování benzinových instalací včetně odpadového potrubí a montáže nálevných hrdel
  • Montáž podvozků letadel
  • Seřizování vrtulí
  • Technické ošetřování letadel při stání na odbavovací ploše, připojování pozemních zdrojů a vizuální kontrola vnějšku a vnitřku letadel
  • Proplachování hydraulického a palivového systému
  • Zjišťování a odstraňování závad a poškození letadel a jejich systémů (posilovačů a zatěžovačů řízení, přistávacích zařízení a palivových, hydraulických, vzduchových, odmrazovacích a výškových systémů) s rozhodováním o jejich provozuschopnosti
  • Instalace a výměna oken a dveří

 

Výběr letadlových celků a rozsah činností ke zkoušce zvolených autorizovanou osobou musí být takový, aby se ověřily všechny kompetence a kritéria ve standardu v celkové době trvání zkoušky. Autorizovaná osoba může typy letadel měnit podle změn letadlového parku. Autorizovaná osoba si na pomoc ke zkoušce může přizvat potřebný počet pomocných pracovníků (např. mechanika).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Aircraft Industries, a. s.

Jihostroj, a. s.