Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Stavební technik
Platnost standardu: Od 26.7.2016 do 15.3.2021
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 15.1.2021 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Čtení ve výkresech a zpracování projektové dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební výkresy a projektovou dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření nad technickým výkresem
b Uvést zásady zobrazování stavebních konstrukcí v projektové dokumentaci Ústní a písemné ověření
c Vysvětlit obsah a účel technické zprávy Ústní a písemné ověření
d Uvést základní požadavky na projektování dopravních staveb Ústní a písemné ověření
e Vysvětlit požadavky na energeticky úspornou výstavbu Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování dálnic, silnic a místních komunikací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postupy předprojektové přípravy výstavby dopravních staveb Ústní a písemné ověření
b Uvést rozdělení silnic a dálnic Ústní a písemné ověření
c Popsat a vysvětlit postup projektování silnic a dálnic Ústní ověření nad technickou dokumentací
d Popsat a vysvětlit postup projektování místních komunikací Ústní ověření nad technickou dokumentací
e Navrhnout zadaný úsek silnice Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Popsat a vysvětlit postup projektování křižovatek Ústní ověření nad technickou dokumentací
g Popsat a vysvětlit postup projektování okružních křižovatek Ústní a písemné ověření
h Provést výpočet kapacity křižovatek různých typů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění terénních úprav a zemních prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat rozdělení základových půd Ústní ověření
b Uvést metody zpevňování základových půd Ústní a písemné ověření
c Navrhnout postup provádění výkopových prací a pažení Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout postup provádění zářezů a násypů Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat požadavky na bezpečnost při provádění zemních prací Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování pozemních komunikací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat návrh trasy pozemní komunikace Ústní a písemné ověření
b Navrhnout směrový oblouk, včetně přechodnic Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat výškové vedení trasy, sklony nivelety, zakružovací oblouky, podélný profil Ústní a písemné ověření
d Popsat rozhledné vzdálenosti pro předjíždění a zastavení Ústní a písemné ověření
e Vysvětlit funkci a návrh vzestupnice, klopení v obloucích, rozšíření Ústní a písemné ověření
f Uvést zásady návrhů podélného profilu, včetně zakružovacích oblouků Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění vozovek a chodníků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat konstrukce vozovek u silnic, včetně materiálů Ústní ověření
b Popsat konstrukce vozovek u dálnic, včetně materiálů Ústní a písemné ověření
c Popsat konstrukční skladby u chodníků a cyklostezek, způsoby provádění Ústní a písemné ověření
d Navrhnout zadaný úsek chodníku Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat způsoby provádění vozovek u silnic a dálnic Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Projektování křižovatek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob zjišťování intenzity dopravy jako podkladu pro navrhování křižovatek Ústní a písemné ověření
b Vysvětlit stavebně technické požadavky pro navrhování křižovatek Ústní a písemné ověření
c Popsat typy úrovňových křižovatek, včetně navrhování rozhledových trojúhelníků, návrh jednoduché úrovňové křižovatky podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat typy mimoúrovňových křižovatek, uvést základní zásady pro jejich navrhování Ústní a písemné ověření
e Uvést základní zásady navrhování křižovatek na dálnicích a rychlostních komunikacích Ústní a písemné ověření
f Navrhnout způsob odvodňování úrovňových a mimoúrovňových křižovatek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování bezpečnostních zařízení a jiných opatření silnic a dálnic, způsoby odvodňování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit návrh a umísťování dopravního značení Ústní a písemné ověření
b Popsat a vysvětlit návrh a umísťování svodidel a bezpečnostních zařízení Ústní a písemné ověření
c Popsat a vysvětlit návrh protihlukových opatření Ústní a písemné ověření
d Popsat a navrhnout způsoby odvodňování vozovek Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat a navrhnout způsoby provádění příkopů a rigolů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování železnic

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vzájemnou vazbu poloměru směrového oblouku, převýšení a rychlosti Ústní a písemné ověření
b Popsat návrhové prvky směrového vedení trasy Ústní a písemné ověření
c Popsat návrhové prvky výškového vedení trasy Ústní a písemné ověření
d Popsat konstrukční a geometrické uspořádání koleje Ústní a písemné ověření
e Popsat typy výhybek a jejich rozdělení Ústní a písemné ověření
f Popsat a navrhnout způsoby provádění železničních přejezdů Praktické předvedení a ústní ověření
g Navrhnout zadaný úsek jednokolejné železniční tratě Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Projektování železničních drah a tramvajových tratí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní drážní pojmy dle zákona o drahách a Stavebního a technického řádu Ústní a písemné ověření
b Popsat a vysvětlit zásady návrhu geometrické polohy koleje Ústní a písemné ověření
c Popsat a vysvětlit zásady návrhu železničních stanic Ústní a písemné ověření
d Popsat a vysvětlit zásady návrhu kolejišť ve stanovištích a dopravnách Ústní a písemné ověření
e Popsat a vysvětlit zásady návrhu nástupišť a nástupištních přístřešků Ústní a písemné ověření
f Provést a vysvětlit návrh nástupištního přístřešku Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Popsat geometrické uspořádání tramvajových tratí Ústní a písemné ověření
h Navrhnout zadaný úsek tramvajové tratě Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění železničního spodku a železničního svršku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat konstrukční uspořádání železničního spodku Ústní a písemné ověření
b Charakterizovat konstrukční uspořádání železničního svršku Ústní a písemné ověření
c Předvést práci s předpisem SŽDC - S3 Železniční svršek Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Předvést práci s předpisem SŽDC – S4 Železniční spodek Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Popsat užití Vzorových listů železničního spodku Ústní a písemné ověření
f Navrhnout konstrukční uspořádání železničního svršku podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v právních předpisech pro výkon podnikatelské činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat výkon vybraných činností ve výstavbě podle Autorizačního zákona a Stavebního zákona Ústní a písemné ověření
b Vysvětlit požadavky na vedení technické a provozní dokumentace Ústní a písemné ověření
c Vysvětlit požadavky na vedení stavebního deníku Ústní a písemné ověření
d Vysvětlit úlohu koordinátora bezpečnosti práce na staveništi Ústní a písemné ověření
e Uvést zákonné požadavky na uzavírané smlouvy o dílo a vyřizování reklamací Ústní a písemné ověření
f Uvést zásady vedení zaměstnanců a způsoby jejich odměňování Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Pokyny k realizaci zkoušky:

Zkouška podle hodnoticího standardu profesní kvalifikace technik pro dopravní stavby nevede k autorizaci ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále autorizace ČKAIT).

 

Vstupní požadavky pro uchazeče:

Střední odborné vzdělání s maturitou nebo vyšší odborné vzdělání v příbuzném oboru vzdělání v oblasti stavebnictví.

Hodnoticí standard je harmonizován s RVP pro obor vzdělání 36-47-M/01 stavebnictví - zaměření dopravní stavby.

 

Do HS profesní kvalifikace technik pro dopravní stavby byly rovněž začleněny požadavky, které ČKAIT vyžaduje pro rozdílovou zkoušku podle § 8 odst. 7 písm. a) autorizačního zákona http://www.ckait.cz/

 

Je nutno upozornit, že v tomto textu je nutno rozlišovat mezi autorizací udělovanou ČKAIT pro výkon vybraných činností ve výstavbě a autorizací jako oprávněním konat zkoušky uchazečů o získání profesní kvalifikace podle tohoto hodnoticího standardu na základě pověření vydaného autorizujícím orgánem.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČKAIT

ČVUT v Praze, Fakulta architektury a Fakulta stavební

Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto

VOŠ a SPŠ Volyně