Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Stavební technik
Platnost standardu: Od 26.7.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Čtení ve výkresech a zpracování projektové dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební výkresy a projektovou dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření nad technickým výkresem
b Uvést zásady zobrazování stavebních konstrukcí v projektové dokumentaci Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit obsah a účel technické zprávy Písemné a ústní ověření
d Uvést požadavky na provozní řešení vodohospodářských staveb Písemné a ústní ověření
e Vysvětlit požadavky na energeticky úspornou výstavbu Písemné a ústní ověření
f Vypracovat výkresovou dokumentaci pro jednoduchou vodohospodářskou stavbu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve využití vodní energie a navrhování hydrotechnických staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postupy předprojektové přípravy výstavby hydrotechnických staveb Písemné a ústní ověření
b Popsat využití vodní energie, výběr a vyhodnocení lokality Písemné a ústní ověření
c Popsat základní objekty vodních elektráren, vtok a jeho ochrana, uzávěry, odpad Písemné a ústní ověření
d Popsat základní typy vodních turbín Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění terénních úprav, zemních prací a zakládání staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat rozdělení základových půd Ústní ověření
b Uvést metody zpevňování základových půd Písemné a ústní ověření
c Popsat způsoby provádění výkopových prací a pažení Písemné a ústní ověření
d Popsat požadavky na bezpečnost při provádění zemních prací Písemné a ústní ověření
e Navrhnout postup provádění plošných a hlubinných základů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění protipovodňových opatření ochranných hrází

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní požadavky na protipovodňová opatření Ústní ověření
b Vysvětlit zásady návrhu staveb protipovodňové ochrany Ústní ověření
c Navrhnout a popsat způsob provedení mobilních protipovodňových bariér Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Navrhnout a popsat způsob provedení suchých poldrů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Popsat závady staveb protipovodňové ochrany Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění vodovodních sítí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit výpočet spotřeby vody Písemné a ústní ověření
b Popsat zdroje pitné vody a systémy její úpravy Písemné a ústní ověření
c Uvést způsoby akumulace a dopravy vody Písemné a ústní ověření
d Uvést klasické a novodobé materiály pro vodovodní sítě Písemné a ústní ověření
e Uvést klasické a novodobé technologie výstavby, údržby a oprav vodovodních sítí Písemné a ústní ověření
f Provést a vysvětlit návrh vodovodní sítě se zadanými parametry Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění kanalizačních sítí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit zásady konstrukčního návrhu kanalizační sítě Písemné a ústní ověření
b Specifikovat odpadní vody, jejich druhy, látky nepatřící do veřejné stokové sítě, balastní vody Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit způsob výpočtu množství odpadních vod, látkové zatížení, populační ekvivalent Písemné a ústní ověření
d Popsat používané trubní materiály pro kanalizační sítě Písemné a ústní ověření
e Popsat objekty na kanalizační síti Písemné a ústní ověření
f Určit parametry kanalizační sítě dle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění melioračních staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost základních pojmů vztahů z hydrauliky, hydrologie a hydropedologie Ústní ověření
b Popsat materiály, konstrukce a technologie pro stavby závlahového hospodářství Písemné a ústní ověření
c Popsat materiály, konstrukce a technologie pro odvodňovací stavby Písemné a ústní ověření
d Popsat materiály, konstrukce a technologie pro stavby protierozní ochrany Písemné a ústní ověření
e Popsat materiály, konstrukce a technologie pro stavby malých vodních nádrží Písemné a ústní ověření
f Popsat materiály, konstrukce a technologie pro úpravy drobných vodních toků Písemné a ústní ověření
g Navrhnout postup při odstraňování vad a poruch melioračních staveb, popsat jejich vliv na životní prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
h Navrhnout jednoduchou meliorační síť podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění staveb a zařízení pro nakládání s odpady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést druhy odpadu a jejich vlastnosti, zásady sběru a třídění, možnosti využití druhotných surovin Písemné a ústní ověření
b Popsat úlohu státní správy při nakládání s odpady Písemné a ústní ověření
c Popsat možnost skládkování odpadů Písemné a ústní ověření
d Popsat návrh skládek, jejich těsnění a odvodnění, plynové hospodářství skládek Písemné a ústní ověření
e Popsat zásady výstavby uzavřených skládek Písemné a ústní ověření
f Popsat zásady manipulace s nebezpečnými odpady Písemné a ústní ověření
g Uvést způsoby využití recyklovaného materiálu Písemné a ústní ověření
h Navrhnout recyklační linku na využití stavebního odpadu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
i Navrhnout uspořádání sběrného dvora obce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
j Uvést zásady návrhu a výstavby odkališť Písemné a ústní ověření
k Uvést zásady návrhu a výstavby bioplynových stanic Písemné a ústní ověření
l Uvést zásady návrhu a výstavby zařízení pro termické zpracování odpadů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění staveb jezů a ochranných hrází

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pevné a pohyblivé jezy, včetně konstrukčních materiálů Písemné a ústní ověření
b Popsat typy jezových uzávěrů, způsoby těsnění podloží a založení jezů Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit funkci ochranných hrází podél toků, konstrukční materiály Písemné a ústní ověření
d Popsat sklony svahů ochranných hrází, způsoby jejich opevnění, stanovení jejich výšky a způsoby založení Písemné a ústní ověření
e Navrhnout postup provádění stavby ochranné hráze Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění staveb přehrad

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zemní přehrady homogenní a nehomogenní, sklony svahů a jejich opevnění Písemné a ústní ověření
b Popsat druhy těsnění zemních přehrad, včetně těsnění podloží Písemné a ústní ověření
c Popsat funkci tížných a klenbových přehrad z kamene a z betonu Písemné a ústní ověření
d Popsat způsoby založení přehrad z kamene a z betonu, včetně těsnění podloží a převádění vody během výstavby, navrhnout postup výstavby Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat příslušenství přehrad a hrází, včetně systémů uzávěrů a způsobů tlumení kinetické energie Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění plavebních komor

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednostupňové a vícestupňové plavební komory Písemné a ústní ověření
b Popsat velikost a tvar plavebních komor Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit možnosti plnění a vyprazdňování plavebních komor Písemné a ústní ověření
d Charakterizovat a navrhnout konstrukční uspořádání konstrukce stěn a dna plavebních komor včetně druhů vrat Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat rejdy plavebních komor Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování jímacích zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkci vodojemů a jejich umístění vzhledem ke spotřebišti Písemné a ústní ověření
b Popsat typy vodojemů a metody výpočtu jejich objemu Písemné a ústní ověření
c Vypočítat objem zadaného vodojemu Praktické předvedení
d Popsat konstrukci vodojemů Písemné a ústní ověření
e Uvést způsob stanovení potřeby pitné vody a druhy jímacích zařízení Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování čistíren odpadních vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat návrh čistíren odpadních vod a vysvětlit stupně čištění Písemné a ústní ověření
b Popsat funkci kalového hospodářství Písemné a ústní ověření
c Popsat technologie čištění a technologická zařízení čistíren odpadních vod Písemné a ústní ověření
d Navrhnout čistírnu odpadních vod podle zadaných parametrů a návrh zdůvodnit Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v právních předpisech pro výkon podnikatelské činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat výkon vybraných činností ve výstavbě podle autorizačního zákona a stavebního zákona Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit požadavky na vedení technické a provozní dokumentace Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit požadavky na vedení stavebního deníku Písemné a ústní ověření
d Vysvětlit úlohu koordinátora bezpečnosti práce na staveništi Písemné a ústní ověření
e Uvést zákonné požadavky na uzavírané smlouvy o dílo a vyřizování reklamací Písemné a ústní ověření
f Uvést zásady vedení zaměstnanců a způsoby jejich odměňování Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Zkouška podle hodnoticího standardu profesní kvalifikace technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství nevede k autorizaci ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále autorizace ČKAIT).

 

Vstupní požadavky pro uchazeče:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné vzdělání v příbuzném oboru vzdělání v oblasti stavebnictví.

Hodnoticí standard je harmonizován s RVP pro obor vzdělání 36-47-M/01 stavebnictví - zaměření vodohospodářské stavby.

Do hodnoticího standardu profesní kvalifikace technik pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství byly rovněž začleněny požadavky, které ČKAIT vyžaduje pro rozdílovou zkoušku podle § 8 odst. 7 písm. a) autorizačního zákona http://www.ckait.cz/

 

Je nutno upozornit, že v tomto textu je nutno rozlišovat mezi autorizací udělovanou ČKAIT pro výkon vybraných činností ve výstavbě a autorizací jako oprávněním konat zkoušky uchazečů o získání profesní kvalifikace podle tohoto hodnoticího standardu na základě pověření vydaném autorizujícím orgánem.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČKAIT

ČVUT v Praze, Fakulta architektury a Fakulta stavební

Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto

VOŠ a SPŠ Volyně