Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Stavební technik
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do 6.12.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 7.10.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Čtení ve výkresech a vypracování projektové dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební výkresy a projektovou dokumentaci pro profese techniky prostředí staveb Ústní ověření nad technickým výkresem
b Vypracovat projektovou dokumentaci jednotlivých profesí pro stavební povolení a pro realizaci stavby Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění systémů vytápění a zásobování teplem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit výpočet tepelných ztrát, dimenzování otopných těles a potrubních rozvodů otopných soustav Písemné a ústní ověření
b Nakreslit a popsat základní schémata otopných soustav parních a teplovodních Písemné a ústní ověření
c Popsat typy a vlastnosti kotlů podle použitého paliva, definovat požadavky na odvod spalin (komíny), nakreslit a popsat zabezpečovací zařízení kotlů Písemné a ústní ověření
d Definovat požadavky na větrání kotelen a na skladování tuhých (uhlí, biomasa) i kapalných paliv Písemné a ústní ověření
e Popsat systémy elektrického vytápění Písemné a ústní ověření
f Popsat alternativní zdroje Písemné a ústní ověření
g Popsat a nakreslit systémy přípravy teplé vody se zřetelem na hospodárnost provozu a potřebný výkon zařízení (akumulační, průtokové, rychloohřev) Písemné a ústní ověření
h Provést výpočet potřebného množství teplé vody podle platné technické normy pro stanovení potřeby teplé vody v různých typech budov Písemné ověření
i Popsat centralizované systémy zásobování teplem (CSZT) Písemné a ústní ověření
j Vysvětlit a nakreslit schéma tepelných sítí včetně dilatací a základních typů předávacích stanic Praktické předvedení s ústním vysvětlením
k Popsat principy regulace a měření spotřeby tepla, zásad hospodárného provozu, včetně vysvětlení ročního odběrového diagramu tepla Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění systémů větrání, klimatizace a chlazení pro klimatizaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat členění vzduchotechnických zařízení Ústní ověření
b Uvést základní parametry pro návrh (vzduchový a topný výkon, koncentrace škodlivin), tepelné ztráty, zisky, procesy úpravy vzduchu Písemné a ústní ověření
c Popsat součásti (prvky) vzduchotechnických zařízení - potrubí, ventilátory, vzduchotechnické jednotky, filtry, strojovny a jejich funkční části, včetně dimenzování sítí i jednotlivých prvků Písemné a ústní ověření
d Popsat systémy zpětného získávání tepla – rekuperace, funkci rekuperačních, regeneračních výměníků a tepelné trubice Písemné a ústní ověření
e Popsat funkce větracích systémů a zařízení – přirozené a nucené větrací systémy i odsávací zařízení a systémy Písemné a ústní ověření
f Popsat klimatizační systémy a jejich rozdělení - klimatizace nízkotlaká, vysokotlaká vzduchová a kombinovaná, chladicí zařízení pro klimatizaci Písemné a ústní ověření
g Popsat koncepci vzduchotechnických zařízení pro různé typy budov a provozů – administrativní budovy, obchodní budovy, kina, divadla, sportovní stavby, různé průmyslové provozy, garáže a kotelny Písemné a ústní ověření
h Uvést požadavky na související profese a předání zařízení do provozu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění systémů na ochranu ovzduší

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pojmy zákona o ochraně ovzduší: emise, emisní limit, emisní strop, imisní limit, depozice, skleníkové plyny, stavové podmínky, perzistentní látky, vztažné podmínky, stacionární vyjmenovaný a nevyjmenovaný zdroj, mobilní zdroj, provozovna, autorizovaná osoba, jmenovitý tepelný příkon, přímý a nepřímý procesní ohřev Ústní ověření
b Popsat způsob vyjádření zrnitosti prachu a jeho charakteristické velikosti, odlupčivost celkovou i frakční a jejich meze Ústní ověření
c Uvést základní dělení odlučovačů pro tuhé příměsi Ústní ověření
d Popsat a nakreslit principy odlučování Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Popsat způsoby odsiřování spalin a způsoby vyjadřování koncentrací plynných příměsí Ústní ověření
f Popsat systémy čištění plynů u vybraných technologií: spalování fosilních paliv a odpadů, výroba oceli, vápna a cementu, lakovny, sklářský, chemický a potravinářský průmysl, živočišná výroba Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve způsobech ochrany proti hluku a vibracím

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést aerodynamické zdroje hluku Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit principy šíření zvuku ve volném a uzavřeném prostoru Písemné a ústní ověření
c Provést a vysvětlit návrh neprůzvučné konstrukce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Popsat materiály pro pohlcování zvuku a řešení útlumu hluku ve vzduchotechnických zařízeních Písemné a ústní ověření
e Popsat metody tlumení hluku a chvění Písemné a ústní ověření
f Popsat způsoby pružného ukládání strojů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění kanalizace, vodovodu, instalačních celků a zařizovacích předmětů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit návrh kanalizační přípojky a jednotlivých částí vnitřní kanalizace splaškové i dešťové včetně použitých materiálů Písemné a ústní ověření
b Popsat řešení kanalizace v územích bez veřejné kanalizace včetně návrhu jímek a malých čistíren Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit ochranu kanalizace před nežádoucími látkami Písemné a ústní ověření
d Provést a vysvětlit návrh vodovodní přípojky i jednotlivých částí vnitřního vodovodu včetně použitých materiálů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Popsat možnosti zpětného získávání tepla z odpadní vody a zásady hospodaření s vodou Písemné a ústní ověření
f Popsat způsoby ohřevu a rozvodu teplé vody Písemné a ústní ověření
g Vysvětlit způsoby zvyšování tlaku vody a způsoby zásobování vodou výškových budov Písemné a ústní ověření
h Popsat návrh požárního vodovodu - zavodněného, nezavodněného Písemné a ústní ověření
i Popsat zásady pro soustřeďování instalací, volbu zařizovacích předmětů a koordinaci instalací (instalační jádra, instalační chodby, technická podlaží, instalační kanály, předstěnové systémy vedení instalací apod.) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a zásady provádění rozvodů topných a technických plynů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní charakteristiky plynů používaných v budovách Ústní ověření
b Popsat zásady návrhu a provádění plynovodů nízkotlakých NTL a středotlakých STL, přípojek včetně regulátorů a regulačních stanic STL Písemné a ústní ověření
c Provést návrh odběrných plynových zařízení v budovách včetně zásad pro dimenzování potrubí, materiálů potrubí, armatur a měření spotřeby plynu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Popsat tlakové stanice a zásady návrhu rozvodů zkapalněných topných plynů v budovách Písemné a ústní ověření
e Popsat návrh rozvodů technických plynů a stlačeného vzduchu včetně kompresorových stanic Písemné a ústní ověření
f Popsat plynové spotřebiče podle provedení A až C, charakterizovat podmínky pro jejich instalaci v bytových a nebytových prostorách Písemné a ústní ověření
g Uvést základní požadavky kladené na kouřovou cestu a zejména na návrh komínů a kouřovodů včetně hlediska použitých materiálů, konstrukcí a v závislosti na připojovaných spotřebičích a palivu Písemné a ústní ověření
h Popsat způsoby získávání a využití bioplynu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a provádění elektroinstalací – silové rozvody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zásady navrhování silových elektrických rozvodů Písemné a ústní ověření
b Popsat požadavky na bezpečnost silových elektrických rozvodů Písemné a ústní ověření
c Uvést ochranná pásma silových elektrických rozvodů Písemné a ústní ověření
d Popsat požadavky na bezpečnost provozu elektrických zařízení Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování zařízení a vedení pro elektronickou komunikaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní a specifické požadavky na druhy sdělovacích, řídicích a zvláštních zařízení Písemné a ústní ověření
b Popsat krytí přístrojů, volby vedení a počty vývodů Písemné a ústní ověření
c Uvést zvláštnosti zařízení pro různé druhy budov Písemné a ústní ověření
d Popsat volbu systému rozvodů s ohledem na stavební konstrukční systém a použité stavební materiály Písemné a ústní ověření
e Popsat vazby mezi jednotlivými druhy elektronických komunikací i vazby na ostatní rozvody Písemné a ústní ověření
f Popsat venkovní kabelové rozvody a uvést způsoby jejich propojování na vnitřní rozvody Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování a posouzení osvětlení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vliv osvětlení na člověka, specifické vlastnosti Písemné a ústní ověření
b Popsat rozdíl mezi denním a umělým osvětlením, uvést základní předpisy pro návrh a posouzení, spolupůsobení denního a umělého osvětlení Písemné a ústní ověření
c Provést návrh a posouzení denního a nouzového osvětlení včetně provedení výpočtu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Popsat přístroje a metodiku měření se zřetelem na hospodárnost, účinnost a regulaci Písemné a ústní ověření
e Uvést kritéria pro návrh a posouzení umělého osvětlení a popsat výpočet Písemné a ústní ověření
f Rozdělit zdroje světla, svítidla, osvětlovací soustavy podle energetické náročnosti, účinnosti, hospodárnosti, regulace, údržby a likvidace vyhořelých zdrojů Písemné a ústní ověření
g Uvést kritéria pro návrh, posouzení a výpočet sdruženého osvětlení Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Měření a regulace pro techniku prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní a specifické požadavky na systémy měření a regulaci, kontrolu a řízení Písemné a ústní ověření
b Popsat principy měření, typy použitých čidel v závislosti na oblasti jejich použití Písemné a ústní ověření
c Uvést skladbu okruhů a způsob dimenzování akčních členů a uvést příklady použití Písemné a ústní ověření
d Popsat obsah a skladbu software řídicích a informačních systémů Písemné a ústní ověření
e Uvést hlavní zásady sdružování kabelů a kabelových tras, popsat jejich protipožární zabezpečení Písemné a ústní ověření
f Popsat vnější vlivy, které ovlivňují volbu systémů měření a regulace Písemné a ústní ověření
g Uvést charakteristiku prostředí a krytí přístrojů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v právních předpisech pro výkon podnikatelské činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat výkon vybraných činností ve výstavbě podle Autorizačního zákona a Stavebního zákona v platném znění Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit požadavky na vedení technické a provozní dokumentace Písemné a ústní ověření
c Uvést zákonné požadavky na uzavírané smlouvy o dílo a vyřizování reklamací Písemné a ústní ověření
d Uvést zásady vedení zaměstnanců a způsoby jejich odměňování Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Pokyny k realizaci zkoušky

Zkouška podle hodnoticího standardu profesní kvalifikace technik pro techniku prostředí staveb nevede k autorizaci ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dále autorizace ČKAIT).

 

Vstupní požadavky pro uchazeče

Střední odborné vzdělání s maturitou nebo vyšší odborné vzdělání v příbuzném oboru vzdělání v oblasti stavebnictví, strojírenství nebo elektrotechniky.

Uchazeč musí splňovat podmínky elektrotechnické způsobilosti podle vyhlášky 50/1978 Sb. §6, ve znění pozdějších předpisů.

Hodnoticí standard je harmonizován s RVP pro obor vzdělání 36-45-M/01 Technická zařízení budov.

 

Do hodnoticího standardu profesní kvalifikace technik pro techniku prostředí staveb byly rovněž začleněny požadavky, které ČKAIT vyžaduje pro rozdílovou zkoušku podle § 8 odst. 7 písm. a) autorizačního zákona http://www.ckait.cz/

 

Je nutno upozornit, že v tomto textu je nutno rozlišovat mezi autorizací udělovanou ČKAIT pro výkon vybraných činností ve výstavbě a autorizací jako oprávněním konat zkoušky uchazečů o získání profesní kvalifikace podle tohoto hodnoticího standardu na základě pověření vydaném autorizujícím orgánem.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČKAIT

ČVUT Fakulta architektury a Fakulta stavební

Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto

VOŠ a SPŠ Volyně