Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů: Ekonomie
Povolání: Specialista pracovně právních vztahů
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 6

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Aplikace pracovněprávní legislativy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v pracovněprávní legislativě zejména v zákoníku práce a předpisech souvisejících Písemné ověření
b Orientovat se v základních ustanoveních zákona o obchodních korporacích a občanského zákoníku ve vztahu k pracovnímu právu Písemné ověření
c Interpretovat pracovněprávní předpisy v praxi Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyjmenovat druhy pracovních poměrů a vysvětlit, jaké jsou v jejich případech uplatňovány zákonné odvody Ústní ověření
e Vysvětlit, jak pracovní právo ovlivňuje roli manažera Ústní ověření
f Uvést pravomoci a odpovědnosti statutárních orgánů (představenstvo, dozorčí rada apod. – podle typu firmy) v pracovněprávní oblasti Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Tvorba pracovněprávních dokumentů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit pracovněprávní dokument a vysvětlit pravidla tvorby těchto dokumentů Praktické předvedení a ústní ověření
b Definovat základní náležitosti pracovních smluv a dohod Ústní ověření
c Charakterizovat systém ukládání dokumentů, včetně základních pravidel skartace Ústní ověření
d Charakterizovat způsoby vedení osobních spisů a popisů pracovních míst Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Tvorba a interpretace vnitřních norem a předpisů v pracovněprávní oblasti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat tvorbu vnitřních organizačních norem a interních předpisů v oblasti pracovněprávní (pracovní řády) Písemné ověření
b Navrhnout interní pracovněprávní předpis Praktické předvedení a ústní ověření
c Interpretovat vnitřní firemní dokumenty a předpisy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Poradenství v oblasti pracovněprávní uvnitř společnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést jednání směřující k eliminaci pracovněprávních sporů a předcházení jejich vzniku Praktické předvedení a ústní ověření
b Analyzovat příčiny interního sporu mezi zaměstnanci a navrhnout adekvátní postupy k jeho eliminaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Orientace v komplexním systému interních norem z pohledu souladu s pracovněprávní legislativou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat obecně platný systém základních vnitrofiremních norem Ústní ověření
b Charakterizovat návaznosti interních norem na pracovněprávní legislativu Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
6

Orientace v legislativě týkající se soudních sporů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v Občanském soudním řádu Písemné ověření
b Vysvětlit postup při pracovněprávním soudním sporu Ústní ověření
c Charakterizovat jednotlivé lhůty a doby v soudních sporech Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Obsluha kancelářských programů a personálního informačního systému

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat s textovým editorem (formátování textů, tvorba obsahů, slučovací tisky a hromadná korespondence) Praktické předvedení a ústní ověření
b Pracovat s tabulkovým procesorem a s počítačovým zpracováním grafů (kontingenční tabulky, tvorba grafů) Praktické předvedení a ústní ověření
c Pracovat s vybraným personálním informačním systémem (zavedení nového zaměstnance, editace změn) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Organizování kolektivního vyjednávání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat základní povinnosti organizace v případě, že ve firmě existuje odborová organizace Ústní ověření
b Vysvětlit základní povinnosti firmy vůči zaměstnancům v případě, že firma je bez odborové organizace Ústní ověření
c Uvést základní pravidla tvorby kolektivních smluv Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/specialista-pracovne-prav#zdravotni-zpusobilost).

Písemné ověření je provedeno formou testu s předdefinovanými odpověďmi A až D, přičemž vždy musí být jedna odpověď správně. Písemným testem jsou ověřována kritéria a) a b) kompetence Aplikace pracovněprávní legislativy a kritérium a) kompetenceTvorba a interpretace vnitřních norem a předpisů v pracovněprávní oblasti. Praktické ověřování se děje formou případové studie.

 

Zkouška zahrnuje test, řešení případové studie a prezentaci výsledků případové studie.

Písemné ověření je provedeno formou testu a týká se kritérií a) až c) kompetence Orientace v pracovně právní a další příslušné legislativě a kritéria a) kompetence Vedení agendy povinných lékařských prohlídek, BOZP a PO ve firmě. Testové otázky budou mít předdefinované odpovědi A až D, přičemž vždy musí být přesně jedna odpověď správně.

 

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování:

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány alespoň z databáze 100 otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující dvě podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje 25 otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium přesně 8 otázek.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu

Za úspěšné splnění testu se považuje 75 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

Doba vyčleněná na písemný test je 30 minut.

 

Autorizovaná osoba si zároveň pro zkoušku připraví soubor 10 případových studií, které je nutno použít pro ověření těchto kompetencí: Aplikace pracovněprávní legislativy, Tvorba pracovněprávních dokumentů, Tvorba a interpretace vnitřních norem a předpisů v pracovněprávní oblasti, Poradenství v oblasti pracovněprávní uvnitř společnosti, Obsluha kancelářských programů a personálního informačního systému.

Uchazeč si vylosuje jednu případovou studii, kterou zpracuje buď písemně nebo na počítači a odprezentuje výsledky. Autorizovaná osoba má možnost pokládat doplňující otázky.

Čas na samotné řešení případové studie je 60 až 90 minut.

Při ověřování kritéria c) kompetence Aplikace pracovněprávní legislativy dbá AOs v případové studii na to, aby uchazeč při vypracování studie pracoval se zákonnými pojmy, které následně prakticky využije.

Při ověřování kompetence Poradenství v oblasti pracovněprávní uvnitř společnosti, kritérium a) uchazeč předvede ve spolupráci s figurantem jednání směřující k eliminaci pracovněprávních sporů. Figurantem může být i člen zkušební komise.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro management a administrativu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Klub personalistů ČR, o. s.

Kooperativa VIG

JOB-centrum Ostrava, s. r. o.

NN pojišťovna

Fujikoki Czech, s. r. o.