Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Povolání: Plavčík
Platnost standardu: Od 7.5.2014 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 19.6.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Záchrana tonoucího

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uplavat 200 m jedním zvoleným plaveckým způsobem do limitu 4 minuty 15 s Praktické předvedení
b Předvést zvládnutí speciální plavecké průpravy pro záchranu tonoucích Praktické předvedení
c Předvést zvládnutí vybraných částí osobního zásahu Praktické předvedení
d Předvést modelovou akci záchrany tonoucího na 50 m do časového limitu 1 min 40 s Praktické předvedení
e Předvést ovládání vybrané záchranné házecí pomůcky na cíl a vybrané záchranné pomůcky používané při osobním zásahu včetně modifikované resuscitace Praktické předvedení
f Uplavat se základní potápěčskou výstrojí 100 m se zanořováním do časového limitu 1 min a 40 s Praktické předvedení
g Uplavat na nádech bez základní potápěčské výstroje 25 m pod vodou bez startovního skoku s vylovením potopeného předmětu na konci úseku z hloubky 1,60 – 3 m Praktické předvedení
h Uvázat 3 druhy uzlů (ambulanční spojka, lodní smyčka a dvojitá osmička) a předvést jejich využití při záchraně lidského života Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování předlékařské první pomoci pro potřeby plavčíků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit a předvést postup poskytování první pomoci při úrazu (ošetření ran, zástava krvácení, šokový stav, mozkolebeční poranění, pneumothorax, tepelná poranění, poranění pohybového aparátu Praktické předvedení, písemné a ústní ověření
b Předvést 2 stabilizační polohy při podezření na poranění páteře – dlaha hlavy pažemi, záhlaví brada Praktické předvedení
c Vysvětlit a předvést postup poskytování první pomoci při náhlé poruše zdraví (bezvědomí, dušení, oběhová zástava, křeče, bolest) u dospělých a dětí Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit výběr pomůcek pro poskytování první pomoci a předvést jejich použití (lékárnička přenosná, resuscitační masky, krční límce, dlahy, páteřní deska, nosítka) Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést použití kardiopulmonální resuscitace i s využitím zkušebního automatizovaného externího defibrilátoru Praktické předvedení
f Vysvětlit zásady ochrany proti přenosu a šíření infekce a předvést použití osobních ochranných pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví klientů zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v legislativě ČR v oblasti provozování umělých a přírodních bazénů, koupališť a aquaparků Písemné ověření
b Vysvětlit zásady prevence na umělých a přírodních bazénech, koupalištích a aquaparcích Písemné ověření
c Vysvětlit specifika a rizika pobytu a pohybu ve stojaté a tekoucí vodě Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vykonávání dohledu nad provozem umělých a přírodních bazénů, koupališť a aquaparků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést možné systémy střežení, rozmístění stanovišť a střídání plavčíků Písemné a ústní ověření
b Uvést a charakterizovat, jak rozpoznat tonoucího Písemné a ústní ověření
c Charakterizovat dohled nad speciálními zařízeními ‒ atrakcemi Písemné ověření
d Uvést a charakterizovat možná nebezpečí na umělých a přírodních bazénech, koupalištích a aquaparcích Písemné a ústní ověření
e Charakterizovat možný plán pro nebezpečí Písemné ověření
f Zhodnotit modelovou krizovou situaci a charakterizovat možné druhy záchranných akcí jednotlivce a týmů Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola provozu a úklid zařízení pro potřeby plavčíků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat kontrolu zařízení provozu umělých a přírodních bazénů, koupališť a aquaparků před zahájením denního provozu Písemné a ústní ověření
b Uvést způsoby úklidu a dezinfekce zařízení a záchranných a plaveckých pomůcek, včetně popisu základních ochranných pomůcek pro tuto činnost Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=192).

Ověřování musí být spojeno s činnostmi, které bude uchazeč vykonávat. Zkouška se skládá ze dvou časově i prostorově oddělených částí, praktické a teoretické.

Při ověřování obou částí, praktické i teoretické, musí být zajištěna rovnost podmínek pro všechny zkoušené a bezpečnost provádění všech ověřovaných úkonů.

 

Ke zkoušce si každý uchazeč přinese vlastní základní potápěčskou výstroj (maska, šnorchl, ploutve).

Bližší pokyny k realizaci zkoušky:

Kompetence Záchrana tonoucího

 • všechna kritéria kompetence se prokazují v plaveckém bazéně

 

Kompetence Záchrana tonoucího, kritérium a/

 • celých 200 m uchazeč plave jedním plaveckým způsobem

 

Kompetence Záchrana tonoucího, kritérium b/

 • autorizovaná osoba vybere 3 prvky ze speciální plavecké průpravy z možných: sebezáchranné vznášení, šlapání vody, plavání na boku, záchranářský znak, potápění a plavání pod vodou na nádech, včetně způsobů zanoření z hladiny a fyzikálních a fyziologických poznámek k tématu, pády a skoky do vody, plavání ve ztížených podmínkách, způsoby dopomoci unavenému plavci

 

Kompetence Záchrana tonoucího, kritérium c/

 • autorizovaná osoba vybere 3 způsoby osobního zásahu a u všech uchazeč předvede 2 techniky
 • části osobního zásahu: techniky tažení tonoucího na znaku a techniky tažení tonoucího na boku (celková vzdálenost tažení 100 m, techniky může uchazeč střídat), techniky přiblížení se k tonoucímu, uchopení a narovnání tonoucího, techniky obrany záchranáře, techniky vynášení tonoucího z bazénu

 

Kompetence Záchrana tonoucího, kritérium d/

 • model je umístěn na hranici 25 m (na 25 m bazénu max. 2 m od stěny), v nejhlubší části bazénu
 • uchazeč startuje kročným způsobem vstupu do vody a plave zvoleným plaveckým způsobem s hlavou stále nad vodou
 • po vyzvednutí model dotáhne do cíle v časovém limitu 1 min 40 s

 

Kompetence Záchrana tonoucího, kritérium e/

 • uchazeč předvede ovládání 1 házecí pomůcky a 1 pomůcky využívané při osobním zásahu včetně modifikované resuscitace
 • cíl je vzdálen 7 m

Kompetence Záchrana tonoucího, kritérium f/

 • základní potápěčská výstroj: maska, šnorchl, ploutve
 • uchazeč uplave 100 m s podplaváváním 4 dvoumetrových pásem, které simulují překážku, aniž by se vynořil v tomto vymezeném pásmu
 • vždy uprostřed bazénu – podplavává dvoumetrovou překážku.

 

Kompetence Záchrana tonoucího, kritérium g/

 • potopeným předmětem rozumíme hokejový puk
 • uchazeč musí plavat celou vzdálenost pod vodou bez vynoření

 

Kompetence Poskytování předlékařské první pomoci pro potřeby plavčíků, kritérium a/

 • postup poskytování předlékařské první pomoci zahrnuje: posouzení situace, vyšetření postiženého, přivolání odborné pomoci, zajištění dohledu a záznam informací
 • některá ošetření je možná odzkoušet na jedné modelové souhrnné akci, která zahrnuje i kritéria hodnocení kompetence Záchrany tonoucího

 

Kompetence Poskytování předlékařské první pomoci pro potřeby plavčíků, kritérium f/

 • desinfekce, likvidace biologického odpadu

 

Kompetence Zajišťování prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví klientů zařízení, kritérium b/

 • do oblasti prevence patří: návštěvní řád, plán pro normální provoz, vědomí nebezpečí, prezentace a kontrola pravidel zařízení

 

Kompetence Kontrola provozu a úklid zařízení pro potřeby plavčíků, kritérium a/

 • autorizovaná osoba vybere minimálně 2 součásti vodního zařízení k tomu, aby uchazeč popsal způsob kontroly tohoto zařízení před zahájením denního provozu

 

V případě, že autorizovaná osoba využije možnosti formy testu pro písemné ověřování, musí být dodržena následující pravidla:

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování:

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující dvě podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 80 % otázek.

V případě, že ústní ověřování bude probíhat formou losování otázek, je nutné dodržovat následující pravidla:

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněné následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze

Medicon, a. s.

Vodní záchranná služba Českého červeného kříže

Asociace bazénů a saun České republiky - ABAS ČR