Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Povolání: Mistr plavčí
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do 20.10.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Řízení a koordinace záchrany tonoucího

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uplavat 400 m jedním zvoleným plaveckým způsobem do limitu 8 minut 30 s (limity pro věkové kategorie se upravují dle tabulky viz Pokyny pro realizaci zkoušky) Praktické předvedení
b Předvést zvládnutí speciální plavecké průpravy pro záchranu tonoucích Praktické předvedení
c Předvést zvládnutí vybraných částí osobního zásahu Praktické předvedení
d Předvést ovládání 2 házecích pomůcek na cíl a 2 záchranných pomůcek využívaných při osobním zásahu včetně modifikované resuscitace Praktické předvedení
e Uplavat se základní potápěčskou výstrojí (maska, ploutve, dýchací trubice) 100 m (4x podplavat dvoumetrové pásmo uprostřed bazénu) do časového limitu 1 min a 40 s (limity pro věkové kategorie se upravují dle tabulky viz Pokyny k realizaci zkoušky) Praktické předvedení
f Uplavat na nádech bez základní potápěčské výstroje 25 m pod vodou bez startovního skoku s vylovením potopeného předmětu na konci úseku z hloubky 1,60 – 3 m Praktické předvedení
g Předvést použití páteřní desky při podezření na poranění páteře a koordinaci záchranného týmu Praktické předvedení
h Předvést na modelové situaci v předepsané struktuře záchranu tonoucího do časového limitu 3 min 10 s (limity pro věkové kategorie se upravují dle tabulky viz Pokyny k realizaci zkoušky) Praktické předvedení
i Předvést ovládání a použití záchranného plováku Praktické předvedení
j Předvést na modelové situaci záchranu potápěče z hloubky 2,5‒5 m v bazéně se základním potápěčským vybavením (maska, ploutve, dýchací trubice) Praktické předvedení
k Navrhnout funkční řešení pro specifické případy záchrany na atrakcích typu tobogán a divoká řeka, včetně využití dostupných technických prostředků pro dané zařízení Praktické předvedení
l Uvázat 6 druhů uzlů (ambulanční spojka, protisměrná spojka (UIAA), dvojitá rybářská spojka, liščí smyčka, lodní a poloviční lodní smyčka, dvojité osmičkové poutko) a předvést jejich využití při záchraně lidského života Praktické předvedení
m Zřídit jisticí stanoviště pro upoutaného zachránce (přírodní koupaliště) za pomoci plovoucího lana, ploché smyčky a karabiny HMS Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a koordinace poskytování předlékařské první pomoci pro potřeby mistrů plavčích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést postup a organizaci poskytování první pomoci při úrazu (ošetření závažnějších ran, zástava krvácení, šokový stav, mozkolebeční poranění, poranění hrudníku, rozsáhlá břišní poranění, tepelná poranění, poranění pohybového aparátu, alergie) Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést 5 stabilizačních poloh při podezření na poranění páteře – podložení ramen a pánve, 2 způsoby dlaha hlavy pažemi, 2 způsoby záhlaví brada) Praktické předvedení
c Vysvětlit a předvést postup a organizaci poskytování první pomoci při náhlé poruše zdraví (bezvědomí, dušení, oběhová zástava, křeče, bolest, kolaps, alergie) u dospělých a dětí Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit výběr pomůcek pro poskytování rozšířené první pomoci a předvést jejich použití (lékárnička ošetřovny, resuscitační maska – „pocket mask“, samorozpínací resuscitační vak s antibakteriálním filtrem, stavitelné krční límce, vzduchovody, dlahy, páteřní deska, nosítka) Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést rozšířenou první pomoc – kardiopulmonální resuscitaci v týmové spolupráci, a to i za ztížených podmínek i s využitím zkušebního automatizovaného externího defibrilátoru a pomůcek pro umělé dýchání (resuscitační maska – „pocket mask“, samorozpínací resuscitační vak s výběrem masek podle velikostí pacienta) Praktické předvedení
f Vysvětlit zásady ochrany proti přenosu a šíření infekce a předvést použití osobních ochranných pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Řízení a kontrola prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví klientů zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní legislativu ČR v oblasti provozování umělých a přírodních bazénů, koupališť a aquaparků a orientovat se v ní Písemné ověření
b Uvést zásady prevence na umělých a přírodních bazénech a koupalištích a aquaparcích Písemné ověření
c Sestavit návrh plánu pro normální provoz podle klíčových oblastí pro zadané zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
d Prezentovat vlastní návrh plánu pro normální provoz a obhájit navržená řešení Praktické předvedení a ústní obhajoba přinesené práce
e Prokázat znalost specifik a rizik pobytu a pohybu ve stojaté a tekoucí vodě a navrhnout preventivní opatření pro zajištění bezpečnosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a koordinace vykonávání dohledu nad provozem umělých a přírodních bazénů, koupališť a aquaparků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést možné systémy střežení, rozmístění stanovišť a střídání plavčíků Písemné a ústní ověření
b Uvést a charakterizovat, jak rozpoznat tonoucího Písemné a ústní ověření
c Charakterizovat dohled nad speciálními zařízeními - atrakcemi Ústní ověření
d Uvést a charakterizovat možná nebezpečí na umělých a přírodních bazénech, koupalištích a aquaparcích Písemné a ústní ověření
e Zhodnotit modelovou krizovou situaci a charakterizovat možné druhy záchranných akcí jednotlivce a týmů Praktické předvedení a ústní ověření
f Sestavit návrh systém dohledu a rotací na stanovištích pro zadané zařízení s nejméně dvěma plavčíky a mistrem plavčím tak, aby byla zajištěna koordinace činností Praktické předvedení a ústní ověření
g Navrhnout alespoň dva alternativní způsoby dohledu a rotací na stanovištích pro zadané zařízení s nejméně dvěma plavčíky a mistrem plavčím pro případ, kdy dojde k mimořádné trvalé absenci dozorující osoby Praktické předvedení a ústní ověření
h Určit rizika a sestavit návrh plánu pro nebezpečí podle klíčových oblastí pro zadané zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
i Prezentovat vlastní návrh plánu pro nebezpečí a obhájit navržená řešení Praktické předvedení a ústní obhajoba přinesené práce
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola provozu a úklid zařízení pro potřeby plavčíků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a charakterizovat kontrolu zařízení provozu umělých a přírodních bazénů, koupališť a aquaparků před zahájením denního provozu Písemné a ústní ověření
b Popsat a vysvětlit způsoby úklidu a dezinfekce zařízení a záchranných a plaveckých pomůcek, včetně popisu základních ochranných pomůcek pro tuto činnost. Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/mistr-plavci#zdravotni-zpusobilost).

Ověřování musí být spojeno s činnostmi, které bude uchazeč vykonávat. Zkouška se skládá ze dvou časově i prostorově oddělených částí, praktické a teoretické.

Při ověřování obou částí, praktické i teoretické, musí být zajištěna rovnost podmínek pro všechny zkoušené a bezpečnost provádění všech ověřovaných úkonů.

Ke zkoušce si každý uchazeč přinese vlastní základní potápěčskou výstroj (maska, ploutve, dýchací trubice).

 

Bližší pokyny k realizaci zkoušky:

 

Kompetence Řízení a koordinace záchrany tonoucího

•všechna kritéria kompetence se prokazují v plaveckém bazéně

 

Kompetence Řízení a koordinace záchrany tonoucího, kritérium a/

•celých 400 m uchazeč plave jedním zvoleným plaveckým způsobem do limitu:

věková kategorie

čas. limit

do 30 let

8 min 30 s

nad 30 let

+ 15 s

nad 40 let

+ 18 s

nad 50 let

+ 21 s

nad 60 let

+ 23 s

 

Kompetence Řízení a koordinace záchrany tonoucího, kritérium b/

•autorizovanáosoba vybere 3 prvky ze speciální plavecké průpravy z možných: sebezáchranné vznášení, šlapání vody, plavání na boku, záchranářský znak, potápění a plavání pod vodou na nádech, včetně způsobů zanoření z hladiny a fyzikálních a fyziologických poznámek k tématu, pády a skoky do vody, plavání ve ztížených podmínkách, způsoby dopomoci unavenému plavci

 

Kompetence Řízení a koordinace záchrany tonoucího, kritérium c/

•uchazeč z každé části osobního zásahu předvede 2 techniky: techniky tažení tonoucího na znaku a techniky tažení tonoucího na boku (celková vzdálenost tažení 200 m, techniky může uchazeč střídat), techniky přiblížení se k tonoucímu, uchopení a narovnání tonoucího, techniky obrany záchranáře, techniky vynášení a transportu tonoucího z bazénu na břeh a na pláži

 

Kompetence Řízení a koordinace záchrany tonoucího, kritérium d/

•uchazeč předvede hod jedné z házecích pomůcek postiženému při vědomí v bazénu na min. vzdálenost 10 m

 

Kompetence Řízení a koordinace záchrany tonoucího, kritérium e/

•základní potápěčská výstroj: maska, šnorchl, ploutve

•uchazeč uplave 100 m s podplaváváním 4 dvoumetrových pásem, které simulují překážku, aniž by se vynořil v tomto vymezeném pásmu

•vždy uprostřed bazénu – podplavává dvoumetrovou překážku

•uchazeč uplave s maskou, dýchací trubicí a ploutvemi 100 m se zanořováním do časového limitu:

 

věková kategorie

čas. limit

do 30 let

1 min 40 s

nad 30 let

+ 3 s

nad 40 let

+ 6 s

nad 50 let

+ 9 s

nad 60 let

+ 12 s

 

Kompetence Řízení a koordinace záchrany tonoucího, kritérium f/

•potopeným předmětem rozumíme hokejový puk

Uchazeč musí plavat celou vzdálenost pod vodou bez vynoření.

 

Kompetence Řízení a koordinace záchrany tonoucího, kritérium h/

•záchranná modelová situace bude obsahovat: 50 m plavání volným způsobem, 20 m plavání pod vodou s vyzvednutím modelu, 30 m tažení modelu, 30 m běh, kročný způsob vstupu do vody s voláním o pomoc, 25 m plavání s hlavou nad vodou, akce s pásem s modifikovanou resuscitací v časovém limitu:

 

věková kategorie

čas. limit

do 30 let

3 min 10 s

nad 30 let

+ 6 s

nad 40 let

+ 9 s

nad 50 let

+ 12 s

nad 60 let

+ 15 s

 

•čas je měřen v okamžiku uchopení tonoucího při záchraně s pásem

 

Kompetence Řízení a koordinace záchrany tonoucího, kritérium j/

•postižený je oblečen v mokrém potápěčském obleku a v úplné potápěčské výstroji

 

Kompetence Řízení a koordinace poskytování předlékařské první pomoci pro potřeby mistrů plavčích, kritérium f/

•do ochrany proti přenosu a šíření infekce patří: desinfekce, likvidace biologického odpadu

 

Kompetence Řízení a kontrola prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví klientů zařízení, kritérium b/

•do oblasti prevence patří: návštěvní řád, plán pro normální provoz, vědomí nebezpečí, prezentace a kontrola pravidel zařízení

 

Kompetence Řízení a kontrola prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví klientů zařízení, kritérium d/

•Součástí zkoušky je prezentace a obhajoba uchazečem vypracovaného plánu pro normální provoz pro vybrané konkrétní zařízení (aquapark či zařízení s více bazény a atrakcemi). Výběr zařízení proběhne po dohodě uchazeče s autorizovanou osobou, což proběhne nejpozději do deseti dnů od přihlášení uchazeče ke zkoušce. Uchazeč zpracuje plán pro normální provoz a odevzdá ho nejpozději 10 dnů před termínem zkoušky. Minimální rozsah jsou 3 strany formátu A4, způsob předání a formát bude dohodnut s autorizovanou osobou.

 

Kompetence Řízení a koordinace vykonávání dohledu nad provozem umělých a přírodních bazénů, koupališť a aquaparků, kritérium i/

•Součástí zkoušky je prezentace a obhajoba uchazečem vypracovaného plánu pro nebezpečí pro vybrané konkrétní zařízení (aquapark či zařízení s více bazény a atrakcemi). Výběr zařízení proběhne po dohodě uchazeče s autorizovanou osobou, což proběhne nejpozději do deseti dnů od přihlášení uchazeče ke zkoušce. Uchazeč zpracuje plán pro nebezpečí a odevzdá ho nejpozději 10 dnů před termínem zkoušky. Minimální rozsah jsou 3 strany formátu A4, způsob předání a formát bude dohodnut s autorizovanou osobou.

 

Kompetence Kontrola provozu a úklid zařízení pro potřeby plavčíků, kritérium a/

•autorizovaná osoba vybere minimálně 2 součásti vodního zařízení k tomu, aby uchazeč popsal způsob kontroly tohoto zařízení před zahájením denního provozu

 

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování:

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí splňovat následující pravidla:

•Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

•Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující dvě podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

•Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 80 % otázek.

 

Písemná forma ověření bude realizována formou testu s výběrem odpovědí.

 

Týká se kompetencí:

Řízení a kontrola prevence, bezpečnosti a ochrany zdraví klientů zařízení, kritéria a, b

Řízení a koordinace vykonávání dohledu nad provozem umělých a přírodních bazénů, koupališť a aquaparků, kritéria a, b, d

Kontrola provozu a úklid zařízení pro potřeby plavčíků, kritéria a, b

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace bazénů a saun ČR (ABAS ČR)

Vodní záchranná služba Českého červeného kříže (VZS ČČK)

Fakulta tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy v Praze (UK, FTVS)

Služby města Jihlava

Zbyněk Kovářů (OSVČ)

Jaromír Laštovka (OSVČ)