Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Vodárenský technik úpravy pitné vody
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve vodohospodářských normách a dokumentaci provozu úpravny vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v návaznosti na ES 2000/60, ve znění pozdějších předpisů Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a obsah vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích a vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů Písemné a ústní ověření
d Orientovat se v technické dokumentaci (stavební, technologické, elektro a řídicího systému) Písemné a ústní ověření
e Nakreslit a popsat blokové schéma úpravny pitné vody Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyhodnocování technologických procesů při výrobě pitné vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat hlavní ukazatele sledování a vyhodnocování technologických procesů výroby pitné vody Ústní ověření
b Vyjmenovat základní technologické procesy úpravy surové vody (povrchové a podzemní) na vodu pitnou Ústní ověření
c Popsat fyzikálně - chemické procesy při jednotlivých technologických postupech procesu úpravy pitné vody - dle blokového schématu úpravny vody Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyhodnotit a posoudit technologické procesy úpravy surové vody na pitnou podle předloženého chemického rozboru vody Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace práce a operativní řízení provozu úpravy vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat a objasnit provozní řád úpravny vody Písemné a ústní ověření
b Vyjmenovat základní způsoby řízení úpravny vody Ústní ověření
c Vyjmenovat a popsat náplň a řídicí mechanizmy technického a vodohospodářského charakteru Ústní ověření
d Navrhnout postup při řešení havarijních (mimořádných) situacích na úpravně vody (porucha na úpravně vody, kvalita surové vody, hygienizace chlordioxidem - únik chloru) Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat druhy měřicích zařízení souvisejících s výrobou vody Písemné a ústní ověření
f Vyjmenovat hlavní ukazatele stanovené plánem výroby vody Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování výrobního a provozního plánu úpravny vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat potřebné podklady (kritéria) pro zpracování výrobního plánu úpravny vody a vypracovat výrobní plán úpravny vody Praktické předvedení a ústní ověření
b Zpracovat plán údržby technologie úpravny vody pro jednotlivé technologické celky Praktické předvedení a ústní ověření
c Sestavit plán spotřeby chemikálií a energií potřebných na úpravně vody Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při úpravě vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní právní předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při úpravě vody Ústní ověření
b Popsat problematiku použitých prostředků a materiálů s ohledem na zásady hygieny, bezpečnosti práce a životního prostředí Ústní ověření
c Identifikovat možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a navrhnout způsob odstranění tohoto nebezpečí - (např v armaturní komoře, strojovně apod.) Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat první pomoc při náhlém úrazu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení dokumentace o řízení provozu úpravny vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy dokumentace provozu úpravny vody Ústní ověření
b Vypracovat denní záznam o provozu úpravny vody do provozního deníku úpravny vody (průtoky, stavy hladin, dávkování chemikálií, spotřeby elektrické energie, apod.) dle předloženého provozního deníku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Spolupráce se samosprávními orgány v rámci zajišťování provozu úpravny vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat partnerské orgány a popsat spolupráci s nimi při zajišťování provozu úpravny vody Ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=30515&kod_sm1=44).

(zdravotní průkaz + řidičský průkaz skupiny B).

Teoretická část zkoušky může probíhat v odborné učebně se softwarovým vybavením a PC nebo na velíně.

Praktická část zkoušky probíhá v objektu úpravny vody na řídicím pracovišti - velíně. Pro zkoušku je nutné zajistit provozní a technickou dokumentaci o řízení a organizaci prací při úpravě vody. Podkladem jsou i různé výstupy z informačního systému. Uchazeč obdrží výsledky ze systému, na kterých mohou být zjištěny poruchy na úpravně vody.

 

Kompetence: Orientace ve vodohospodářských normách a dokumentaci provozu úpravny vody

Autorizovaná osoba připraví: blokové schéma úpravny vody a technickou dokumentaci úpravny vody (stavební, technologickou, elektro a řídicího systému).

Uchazeč je seznámen s provozem úpravny vody a s jejími dokumenty. Kompetence řeší na reálné úpravně vody nad reálnými podklady.

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba zejména přihlížet k přesnosti, kvalitě a dodržování platných zákonů a norem. Je nutné posuzovat rovněž samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle platných podmínek pracoviště či daných obecných zákonných předpisů a norem.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí ustavená a licencovaná HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupení v pracovní skupině:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

TEPVOS, spol. s r. o., Ústí nad Orlicí