Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Vodárenský technik vodovodních sítí
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve vodohospodářské legislativě, normách a dokumentaci o provozu vodovodu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v
návaznosti na ES 2000/60, ve znění pozdějších předpisů
Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a
kanalizacích a obsah vyhlášky č. 428/2001 Sb. a vyhlášky č. 252/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, a zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb, ve znění pozdějších předpisů
Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, a stavebního zákona č. 183/2006 Sb. včetně prováděcích vyhlášek č. 499/2006 Sb., 501/2006 Sb., a 503/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Písemné a ústní ověření
d Orientovat se v konkrétním bezpečnostním listu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provozování vodovodní sítě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit provozní řád vodovodu a číst v pasportech vodovodní sítě v listinné a elektronické podobě Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit základní pojmy ve výrobě a distribuci vody Písemné a ústní ověření
c Popsat objekty na vodovodní síti a jejich účel (jímací objekty, čerpací stanice včetně typů čerpadel, tlakové stanice, vodojemy, vodoměrné šachty) Ústní ověření
d Popsat druhy proudění vody v potrubí Ústní ověření
e Charakterizovat potrubí a armatury používané na vodovodní síti a nakreslit jejich značky Písemné a ústní ověření
f Charakterizovat měřidla, jejich rozdělení včetně kritérií pro výběr a jejich instalace Ústní ověření
g Charakterizovat ochranná pásma vodovodů, popsat podmínky jejich zřizování, omezení činností v nich, výjimky Ústní ověření
h Vysvětlit důvody a principy odkalování a odvzdušňování vodovodní sítě Ústní ověření
i Navrhnout a popsat postup opravy poruchy řadu a přípojky Praktické předvedení a ústní ověření
j Navrhnout a popsat opatření ke snižování ztrát vodovodní sítě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrolní činnost při provozování vodovodní sítě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat kontrolu kvality dodávané pitné vody do vodovodní sítě a způsoby dezinfekce vody, čištění a dezinfekce objektů Písemné a ústní ověření
b Popsat způsoby měření tlaků (hydrostatický a hydrodynamický) a průtoků ve vodovodní síti Písemné a ústní ověření
c Popsat způsoby vyhledávání poruch na vodovodní síti a navrhnout konkrétní metodu vyhledání poruch pro modelovou situaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Charakterizovat vyhrazená technická zařízení (tlakové nádoby, čerpadla, redukční ventily, zdvihací zařízení, elektroinstalace) a podmínky jejich bezpečného provozu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení technickoprovozní dokumentace a evidence vodovodní sítě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit typy provozní a technické dokumentace a způsob jejich vedení Ústní ověření
b Popsat postup při evidenci změn do dokumentace po zásahu do vodovodní sítě dle modelové situace Ústní ověření
c Vyhodnotit výstup z Geografického informačního systému (GIS) o stavu a parametrech vodovodní sítě Praktické předvedení a ústní ověření
d Číst v technických výkresech Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat náležitosti protokolu o evidenci havárie vodovodu a havárie vodovodní přípojky (včetně odůvodnění dalšího využití evidovaných dat) Ústní ověření
f Popsat náležitosti evidence vodovodní přípojky včetně odůvodnění dalšího využití evidovaných dat Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování součinnosti při investiční výstavbě v rámci provozování vodovodů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pojmy v investiční výstavbě Písemné a ústní ověření
b Popsat účast provozovatele v procesu přípravy a realizace staveb Ústní ověření
c Zjistit technické parametry vodovodní sítě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při zajišťování provozu a údržby vodovodních sítí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit principy kontroly dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, rozsah povinných školení, předvést zápis do knihy úrazů Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat materiální zabezpečení pracovníků provozu vodovodů, vybavení ochrannými pomůckami a použití ochranné plynové masky Ústní ověření
c Vysvětlit poskytování první pomoci při úrazu elektrickým proudem a při zasažení chemikálií Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Komunikace se zákazníky v rámci provozování vodovodů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní informace o společnosti, o produktech společnosti, rozsah služeb poskytovaných společností Ústní ověření
b Předvést praktickou komunikaci jednání se zákazníkem dle modelové situace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=30933&kod_sm1=24).

(zdravotní průkaz + řidičský průkaz skupiny B)

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace, na kterých odzkouší některá hodnoticí kriteria. Může se jednat o dokumentaci reálné vodovodní sítě, na kterých může autorizovaná osoba vyzkoušet více kompetencí, nebo připraví simulované modelové situace zvlášť pro jednotlivé kompetence.

 

Kompetence: Orientace ve vodohospodářské legislativě, normách a dokumentaci o provozu vodovodu

- Autorizovaná osoba připraví minimálně 3 bezpečnostní listy.

 

Kompetence: Provozování vodovodní sítě

- Autorizovaná osoba připraví minimálně 3 pasporty v listinné a v elektronické podobě, min. 3 modelové situace pro návrh a popis opravy poruchy řadu a přípojky a pro návrh opatření ke snižování ztrát vodovodní sítě.

 

Kompetence: Kontrolní činnost při provozování vodovodní sítě

- Autorizovaná osoba připraví minimálně 3 modelové situace poruch na vodovodní síti.

 

Kompetence: Vedení technickoprovozní dokumentace a evidence vodovodní sítě

- Autorizovaná osoba připraví minimálně 3 výstupy z GIS s vodovodní sítí pro kritéria hodnocení b) a c), protokoly k vyplnění pro kritéria d) až f).

 

Kompetence: Zajišťování součinnosti při investiční výstavbě v rámci provozování vodovodů

- pro kritérium c) připravit podklady pro zjištění technických parametrů vodovodní sítě

 

Kompetence: Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při zajišťování provozu a údržby vodovodních sítí c)

- připravit minimálně 5 modelových situací, při kterých bude vysvětleno poskytnutí první pomoci

 

Kompetence: Komunikace se zákazníky v rámci provozování vodovodů

- Vysvětlit základní informace o společnosti, o produktech společnosti, rozsah služeb poskytovaných společností

- Předvést praktickou komunikaci jednání se zákazníkem – možnosti napojení na vodovodní síť a kanalizační síť a jejich realizace, vyplnění přihlášky a smlouvy o dodávce pitné vody a odvádění odpadních vod.

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba zejména přihlížet k přesnosti, kvalitě a dodržování platných zákonů a norem. Je nutné i posuzovat rovněž samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle platných podmínek pracoviště či daných obecných zákonných předpisů a norem.

Podkladem pro modelové situace jsou různé výstupy z geografického informačního systému. Uchazeč obdrží výsledky ze systému, na kterých mohou být zjištěny poruchy na vodovodní síti.

Hodnocení odborných kompetencí může být prováděno společně dle logických celků, kdy bude během praktického předvedení současně prováděno ústní ověření tak, aby bylo zřejmé, že uchazeč chápe celou problematiku v širších souvislostech s nezbytnými teoretickými základy.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupení v pracovní skupině:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a. s.

Vodovody a kanalizace Přerov, a. s.

TEPVOS, spol. s r. o., Ústí nad Orlicí