Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Vodárenský technik vodovodních sítí
Platnost standardu: Od 30.8.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve vodohospodářské legislativě, normách a dokumentaci o provozu vodovodu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pojmy zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění (nakládání s vodami, povolení, vodní díla, vodoprávní úřady, odběr vod podzemních, odběr vod povrchových, ochranná pásma) Ústní ověření
b Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a obsah vyhlášky č. 428/2001 Sb. a vyhlášky č. 252/2004 Sb., v platném znění, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, a zákon o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb, v platném znění Ústní ověření
c Vysvětlit základní pojmy a obsah zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění, a stavebního zákona č. 183/2006 Sb. včetně prováděcích vyhlášek č. 499/2006 Sb., 501/2006 Sb., a 503/2006 Sb., v platném znění Ústní ověření
d Vysvětlit základní pojmy normy ČSN EN 805 (755011) Vodárenství - požadavky na vnější sítě a jejich součásti Ústní ověření
e Orientovat se v konkrétním bezpečnostním listu nebezpečné chemické látky nebo směsi se zaměřením na BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provozování vodovodní sítě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit provozní řád vodovodu a číst v pasportech vodovodní sítě v papírové a elektronické podobě Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit základní pojmy ve výrobě a distribuci vody (vody vyrobená, vody předaná, voda k realizaci apod.) Ústní ověření
c Popsat objekty na vodovodní síti a jejich účel (jímací objekty, čerpací stanice včetně typů čerpadel, tlakové stanice, vodojemy, vodoměrné šachty) Ústní ověření
d Popsat druhy proudění vody v potrubí Ústní ověření
e Charakterizovat potrubí a armatury používané na vodovodní síti a nakreslit jejich značky Praktické předvedení a ústní ověření
f Charakterizovat měřidla používaná na vodovodní síti, jejich rozdělení včetně kritérií pro výběr a jejich instalace Ústní ověření
g Charakterizovat druhy materiálů potrubí a armatur používaných na vodovodní síti a vysvětlit význam značení těchto výrobků podle norem ČSN Ústní ověření
h Charakterizovat ochranná pásma vodovodu, podmínky jejich zřizování, omezení činností v nich, výjimky Ústní ověření
i Popsat běžné poruchy vodovodních řadů a přípojek, popsat způsoby jejich odstranění Ústní ověření
j Navrhnout a popsat opatření ke snižování ztrát vodovodní sítě, vyjmenovat ukazatele pro hodnocení ztrát vody v síti Praktické předvedení a ústní ověření
k Popsat způsoby čištění a dezinfekce objektů na vodovodní síti Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrolní činnost při provozování vodovodní sítě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat kontrolu kvality pitné vody ve vodovodní sítí, popsat způsoby doplňkového hygienického zabezpečení pitné vody na síti Ústní ověření
b Popsat způsoby měření tlaků (hydrostatický a hydrodynamický) a průtoků ve vodovodní síti Ústní ověření
c Charakterizovat význam tlakových pásem na vodovodní síti, měření tlaků a průtoků mezi pásmy Ústní ověření
d Popsat způsoby vyhledávání poruch na vodovodní síti a navrhnout konkrétní metodu vyhledání poruch pro modelovou situaci Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat a předvést činnosti při pravidelné kontrole funkčnosti armatur na vodovodní síti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní a technické dokumentace vodovodní sítě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit druhy provozní a technické dokumentace provozovatele vodovodní sítě a způsob jejich vedení Ústní ověření
b Popsat postup při evidenci změn v pasportu vodovodní sítě po zásahu do vodovodní sítě podle modelové situace Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhodnotit výstup z Geografického informačního systému (GIS) o stavu a parametrech vodovodní sítě Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat náležitosti protokolu o evidenci havárie vodovodu a havárie vodovodní přípojky (včetně odůvodnění dalšího využití evidovaných dat) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování součinnosti provozovatele vodovodu při investiční výstavbě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat vyjádření provozovatele k modelovému investičnímu záměru (projektové dokumentaci) výstavby vodovodní sítě s předpokladem následného provozování Praktické předvedení a ústní ověření
b Formulovat stanovisko provozovatele do protokolu o předání staveniště zhotoviteli Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat předávací protokol profesních a objektových rizik Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat způsoby kontroly kvality pitné vody po stavebněmontážní činnosti na vodovodní síti před obnovením dodávky pitné vody Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Komunikace se zákazníky v rámci provozování vodovodu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní informace o společnosti, o produktech společnosti, rozsah služeb poskytovaných společností Ústní ověření
b Předvést praktickou komunikaci jednání se zákazníkem podle modelové situace Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat postup řešení stížnosti veřejnosti na kvalitu služeb poskytovaných provozovatelem vodovodní sítě Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany při provozu vodovodní sítě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat hlavní objektová a profesní rizika spojená s prací na vodovodní síti a při odstraňování poruch vlastními zaměstnanci Ústní ověření
b Popsat problematiku používaných prostředků a materiálů přicházejících do styku s pitnou vodou podle vyhlášky č. 409/2005 Sb., v platném znění Ústní ověření
c Identifikovat možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a navrhnout způsob odstranění tohoto nebezpečí (např. v armaturní komoře, ve vodojemu, v čerpací stanici) Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat první pomoc při úrazu vč. úrazu elektrickým proudem Ústní ověření
e Vyjmenovat základní materiální zabezpečení pracovníka vodovodní sítě, vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami vč. ochrany dýchacích cest a objasnit účel jejich použití Ústní ověření
f Objasnit principy kontroly dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, rozsah povinných školení, vypsat konkrétní zápis o úraze do knihy úrazů Praktické předvedení a ústní ověření
g Objasnit organizaci protipožární prevence a ochrany na objektech vodovodní sítě: hasicí přístroje, kontroly a výměna přístrojů, vypracovat konkrétní zápis o události do požární knihy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://nsp.cz/jednotka-prace/vodarensky-technik-vodovo-d1fa#zdravotni-zpusobilost).

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace, na nichž odzkouší některá hodnoticí kritéria. Může se jednat o dokumentaci reálné vodovodní sítě, na které může autorizovaná osoba vyzkoušet více kompetencí, nebo připraví simulované modelové situace zvlášť pro jednotlivé kompetence.

 

Kompetence Orientace ve vodohospodářské legislativě, normách a dokumentaci o provozu vodovodu

 • AOs připraví minimálně 3 bezpečnostní listy.

 

Kompetence Provozování vodovodní sítě

 • AOs připraví minimálně 3 pasporty v papírové a v elektronické podobě, min. 3 modelové situace pro návrh opatření ke snižování ztrát vodovodní sítě.

 

Kompetence Kontrolní činnost při provozování vodovodní sítě

 • AOs připraví minimálně 3 modelové situace poruch na vodovodní síti.

 • AOs připraví příklad armatury na vodovodní síti nebo její technickou dokumentaci, případně se provede přímo v terénu

 

Kompetence Vedení provozní a technické dokumentace vodovodní sítě

 • AOs připraví minimálně 3 výstupy z GIS s vodovodní sítí pro kritéria hodnocení b) a c), protokoly k vyplnění pro kritérium d)

 

Kompetence Zajišťování součinnosti provozovatele vodovodu při investiční výstavbě

AOs připraví:

 • pro kritérium a) projektovou dokumentaci modelového investičního záměru

 • pro kritérium b) protokol o předání staveniště zhotoviteli

 • pro kritérium c) podklady pro zpracování předávacího protokolu objektových a profesních rizik

 

Kompetence Komunikace se zákazníky v rámci provozování vodovodu

 • AOs připraví pro kritérium b) modelové situace: možnosti napojení na vodovodní síť a jejich realizace, vyplnění přihlášky a smlouvy o dodávce pitné vody, porucha na vodovodní přípojce, stížnost na kvalitu vody

 

Kompetence Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany při provozu vodovodní sítě

 • pro kritérium c) AOs připraví modelovou situaci se nebezpečím úrazu nebo ohrožení zdraví v reálném provozu

 • pro kritérium d) AOs připraví minimálně 3 modelové situace, na kterých bude vysvětleno poskytnutí první pomoci

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba zejména přihlížet k přesnosti, kvalitě a dodržování platných zákonů a norem. Je nutné i posuzovat rovněž samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle platných podmínek pracoviště či daných obecných zákonných předpisů a norem.

Hodnocení odborných kompetencí může být prováděno společně podle logických celků, kdy se bude během praktického předvedení současně provádět ústní ověření tak, aby bylo zřejmé, že uchazeč chápe celou problematiku v širších souvislostech s nezbytnými teoretickými základy.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

REVOS Rokycany, s. r. o.

Asociace pro vodu ČR, z. s.

Ing. Jiří Šejnoha, OSVČ