Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Vodárenský technik technolog pitných a odpadních vod
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve vodohospodářských normách a dokumentaci k technologii výroby a distribuci pitné vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pojmy zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění, (nakládání s vodami, povolení, vodní díla, vodoprávní úřady, odběr vod podzemních, odběr vod povrchových, ochranná pásma) Ústní ověření
b Vysvětlit základní pojmy zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění (terminologie, evidence vodovodů a úpraven vody, vlastník a provozovatel a jejich povinnosti, vodné, ochranná pásma apod.) Ústní ověření
c Vysvětlit základní pojmy zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, o ochraně veřejného zdraví (zejména hlava II, díl 1 - Voda a výrobky přicházející do přímého styku s vodou, chemické látky, chemické směsi a vodárenské technologie, koupaliště a sauny), a prováděcí vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody v platném znění (limity kvality pitné vody, četnosti a způsob kontroly kvality vody, chemické a mikrobiologické ukazatele) Ústní ověření
d Nakreslit a popsat technologické schéma úpravny vody a schéma konkrétního vodárenského systému podle konkrétního zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Návrh technologických procesů při výrobě pitné vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat hlavní ukazatele sledování a vyhodnocování technologických procesů výroby pitné vody Ústní ověření
b Vyjmenovat základní technologické procesy úpravy surové vody (povrchové a podzemní) na vodu pitnou Ústní ověření
c Vyjmenovat způsoby hygienického zabezpečení vyrobené vody na vodu pitnou (chemické a fyzikální) Ústní ověření
d Popsat fyzikálně-chemické procesy při jednotlivých technologických procesech úpravy pitné vody Ústní ověření
e Vyhodnotit a posoudit technologické procesy úpravy surové vody na pitnou vodu na základě předložených laboratorních výsledků Praktické předvedení a ústní ověření
f Navrhnout technologický proces úpravy vody podle předloženého rozboru surové vody Praktické předvedení a ústní ověření
g Vyjmenovat metody rozborů vody používané v procesu úpravy vody a popsat způsob jejich provádění na úpravně vody Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyhodnocování provozu technologických zařízení sloužících k úpravě pitné vody a její distribuci do vodovodní sítě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na základě výsledků rozboru surové vody stanovit potřebu chemikálií pro úpravu vody pro zadaný příklad Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat jednotlivé způsoby hygienického zabezpčení upravené pitné vody, zhodnotit jejich výhody a nevýhody Ústní ověření
c Popsat náležitosti provozního řádu úpravny vody z hlediska kvality vyráběné vody Ústní ověření
d Vyhodnotit technologický postup úpravy vody a optimalizovat proces úpravy vody Praktické předvedení a ústní ověření
e Posoudit kapacitu zařízení pro výrobu vody v závislosti na počtu zásobovaných obyvatel Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat vliv stáří vody ve vodovodní síti na kvalitativní parametry upravené vody Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických procesů výroby vody na úpravnách vody a vodovodní síti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit plán dozoru a kontroly technologických procesů při výrobě vody v úpravnách vody Ústní ověření
b Vysvětlit plán dozoru a kontroly jakosti dodávané vody distribuční sítí Ústní ověření
c Vyhodnotit a navrhnout opatření při překročení stanovených hodnot mikrobiologických a fyzikálně chemických ukazatelů pitné vody (krátkodobé a dlouhodobé opatření) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyhodnocování rozborů pitné vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní druhy rozborů pitné vody Ústní ověření
b Vyhodnotit rozbor kvality vody v jednotlivých stupních procesu úpravy pitné vody Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhodnotit rozbor kvality pitné vody v distribuční síti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při výrobě pitné vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat hlavní objektová a profesní rizika spojená s prací v úpravně vody a na distribuční síti Ústní ověření
b Popsat první pomoc při úrazu vč. úrazu elektrickým proudem a zasažení nebezpečnou chemickou látkou Ústní ověření
c Vyjmenovat základní materiální zabezpečení pracovníka úpravny vody a distribuční sítě, vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami, vč. ochrany dýchacích cest, a objasnit účel jejich použití Ústní ověření
d Popsat členění bezpečnostních listů chemikálií používaných ve vodárenství Ústní ověření
e Analyzovat obsah konkrétního bezpečnostního listu a popsat využití informací z bezpečnostního listu pro bezpečné nakládání s danou chemickou látkou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/vodarensky-technik-techno#zdravotni-zpusobilost) a zdravotním průkazem pro práci v potravinářství.

Teoretická část zkoušky může probíhat v odborné učebně se softwarovým vybavením a PC nebo na velíně. Praktická část zkoušky probíhá v objektu úpravny vody na řídicím pracovišti – velíně.

Kompetence Orientace ve vodohospodářských normách a dokumentaci k technologii výroby a distribuci pitné vody

- kritérium e) AOs připraví podklady ve formě provozních řádů úpravny vody a distribuční sítě

 

Kompetence Návrh technologických procesů při výrobě pitné vody

- AOs připraví minimálně 3 protokoly o výsledcích rozboru vzorků surové a upravené vody

 

Kompetence Vyhodnocování provozu technologických zařízení sloužících k úpravě pitné vody a její distribuci do vodovodní sítě

- AOs připraví minimálně 3 protokoly o výsledcích rozboru vzorků surové a upravené vody, technické výkresy zařízení úpravny vody, podklady pro posouzení kapacity zařízení pro výrobu vody

 

Kompetence Kontrola dodržování technologických procesů výroby vody v úpravnách vody a vodovodní síti

- kritérium a) a b) AOs připraví podklady ve formě provozních řádů úpravny vody a distribuční sítě

- kritérium c) - AOs připraví minimálně 3 protokoly o výsledcích rozboru vzorků pitné vody

 

Kompetence Vyhodnocování rozborů pitné vody

- kritérium b) - AOs připraví minimálně 3 protokoly o výsledcích rozboru vzorků vody z jednotlivých stupňů procesu úpravy pitné vody

- kritérium c) - AOs připraví minimálně 3 protokoly o výsledcích rozboru vzorků vody z distribuční sítě

 

Kompetence Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany při výrobě a distribuci pitné vody

- AOs připraví minimálně 3 bezpečnostní listy chemikálií používaných ve vodárenství

 

Uchazeč je seznámen s provozem úpravny vody, distribuční sítě a se soubory příslušné provozní dokumentace. Kompetence řeší v reálné úpravně vody a distribuční síti nad reálnými podklady.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba zejména přihlížet k přesnosti, kvalitě a dodržování platných zákonů a norem. Je nutné posuzovat rovněž samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle platných podmínek pracoviště či daných obecných zákonných předpisů a norem.

Hodnocení odborných kompetencí může být prováděno společně podle logických celků, kdy se bude během praktického předvedení současně ústně ověřovat to, že uchazeč chápe celou problematiku v širších souvislostech s nezbytnými teoretickými základy.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

REVOS Rokycany, s. r. o.

Asociace pro vodu ČR, z. s.

Ing. Jiří Šejnoha, OSVČ