Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Textilní technik dispečer
Platnost standardu: Od 14.10.2015 do 15.3.2021
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 15.3.2021, pokud byl termín stanoven před 15.1.2021. Ostatní zkoušky se již zkouší podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v textilní a oděvní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést orientaci v normách a v technických podkladech v textilní výrobě (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Prokázat znalost systémů a standardů kvality v textilu Písemné ověření
c Prokázat znalost textilních materiálů a produktů (druhy, vlastnosti, vady, způsoby rozborů a zkoušek) Písemné ověření
d Prokázat základní znalosti textilní technologie, základních druhů strojů a zařízení a konstrukci textilních výrobků (předení, tkaní, pletení, výroba plošných textilií, úprava textilií) Písemné ověření
e Prokázat znalost běžných textilních surovin rostlinného původu, živočišného původu a syntetických (bavlna, len, vlna, hedvábí, syntetické materiály polyamidové (PAD), polyesterové (PES)) Písemné ověření
f Prokázat znalost druhů přízí (mykaná a česaná, klasická, rotorová a kompaktní, jednoduchá a skaná), označování jemnosti přízí, parametrů přízí včetně jejich ověřování a nejčastějších vad přízí, znalost základů technologie výroby přízí Písemné ověření
g Prokázat znalost běžných druhů tkanin (charakteristika), parametrů tkanin včetně způsobů jejich ověřování a nejčastějších vad tkanin, znalost konstrukce tkanin (dostava, vazby), přípravy pro tkaní (skaní, soukání, kanetování, snování, šlichtování) a znalost principu výroby tkanin (k čemu slouží osnovní vál, lamely, nitěnky, paprsek, způsoby a zařízení pro zanášení útku, způsoby a zařízení pro vzorování tkanin) Písemné ověření
h Prokázat znalost běžných druhů pletenin (charakteristika), parametrů pletenin včetně způsobů jejich ověřování a nejčastějších vad, znalost konstrukce pletenin, přípravy pro pletení, principů výroby pletenin a vzorování pletenin Písemné ověření
i Prokázat znalost účelu a principu předúpravy (odstranění nečistot a pomocných prostředků nanesených na přízi za účelem jejího snadnějšího zpracování, dodání vlastností umožňujících další zušlechtění jako savost, pevnost, bělost, lesk, afinitu k barvivům atd.) na operacích postřihování, požehování, odšlichtování, mercerace, vyvářka, bělení Písemné ověření
j Prokázat znalost účelu a principu finální úpravy, druhů finálních úprav (mechanické, chemické), apretace (účel, princip, druhy apretů, složení lázní), kalandrování (účel a princip, druhy kalandrů), sanforizace (kompresivní srážení), chemických úprav (nemačkavá, nežehlivá, fixace povrchových efektů, tužicí, nehořlavé, bakteriální atd.) Písemné ověření
k Určit druhy textilních surovin a produktů (příze, tkaniny, pleteniny) na anonymních vzorcích Praktické předvedení
l Rozpoznat vady textilních surovin a produktů (příze, tkaniny, pleteniny) na anonymních vzorcích Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní dokumentace textilní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaevidovat průběh plnění zakázek Praktické předvedení a ústní ověření
b Zaznamenat údaje do příslušné provozní dokumentace a záznamů k jednotlivým zakázkám Praktické předvedení a ústní ověření
c Zaevidovat spotřebu materiálu, strojní čas, produkci, výkony atd. s využitím uživatelských programů pro tuto evidenci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dispečerské řízení textilní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít a seznámit se s výrobními úkoly (výrobním příkazem) Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést řízení výroby formou dispečerských příkazů na jeden týden (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést využívání automatických řídicích a informačních systémů pro rozpisy operativních plánů, předávání výrobních a provozních příkazů Praktické předvedení a ústní ověření
d Zajistit plynulý a rovnoměrný chod výroby pro zajištění zakázek v požadovaných termínech (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
e Naplánovat a předvést řízení toku zakázek na úrovni dílny Praktické předvedení a ústní ověření
f Předvést kontrolu plnění plánu zakázek v požadovaném množství a termínech včetně souhrnného reportu Praktické předvedení a ústní ověření
g Vysvětlit zavedené způsoby řízení zakázek Ústní ověření
h Prokázat znalost základních finančních nástrojů řízení Písemné ověření
i Prokázat znalost předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích textilní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít a seznámit se s výrobním příkazem Praktické předvedení
b Určit průchod zakázky jednotlivými provozy (dílnami) s optimálním využitím strojových, provozních a pracovních kapacit na základě disponibilních kapacit a zakázky dané výrobním příkazem (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Operativní řešení organizačních a provozních problémů v textilní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odstranit odchylky od plánovaného průběhu výroby zakázky a jejich příčiny operativními zásahy (modelová situace) Praktické předvedení
b Předvést řešení odchylek zaviněných předchozími, následnými nebo podpůrnými procesy ve spolupráci s příslušnými pracovníky těchto procesů (zpoždění zakázky v předchozím procesu, chyba v zásobování atd.) (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Podat informaci o případném odchylném průběhu plnění zakázky příslušnému pracovníkovi řízení zakázek (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Koordinace průběhu a vazeb výrobních činností v textilní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Spolupracovat na rozpisu měsíčních plánovaných úkolů (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Spolupracovat s jinými útvary organizace - technologická příprava výroby, zásobování a nákup, doprava, útvar řízení zakázek apod. (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Stanovování výrobních zařízení pro textilní výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit odpovídající strojní zařízení na konkrétní výrobky podle potřebných technologií na základě zakázek stanovených plánem (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyčlenit potřebné výrobní kapacity podle požadovaných objemů a disponibilních kapacit pro naplnění zakázek (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Tvorba a rozpracování operativních plánů textilní výroby v podmínkách svěřeného úseku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Spolupracovat na rozpisu měsíčních plánovaných úkolů pro provoz, dílnu (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozepsat denní a dekádní plány výroby pro provoz, dílnu (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
c Sestavit operativní plán provozu, dílny podle sjednaných zakázek, kapacitní průchodnosti pracovišť, termínů dodávek a jiných okolností (modelová situace) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=29&kod_sm1=29).

 

Uchazeč má ukončené střední vzdělání s maturitní zkouškou.

 

Textilní technik dispečer pracuje v provozu textilní výroby a při své práci je zodpovědný za dispečerské řízení výroby textilií, ve které jsou skryty velké finanční hodnoty ve zpracovávaných materiálech, používaných strojích a linkách, a je zodpovědný za plynulost a rovnoměrnost jednotlivých zakázek.

Uchazeči bude zadáno řídit textilní výrobu nebo provoz podle operativních plánů formou dispečerských příkazů.

 

Zkouška podle tohoto hodnoticího standardu bude probíhat v prostředí běžného provozu v textilní výrobě a v odborné učebně. V odborné učebně se uskuteční písemný test zaměřený na znalosti odborné problematiky a BOZP; v testu prokazuje uchazeč znalosti, které využije při prokazování všech odborných kompetencí tohoto hodnoticího standardu. V odborné učebně se také uskuteční komunikace mezi zkoušejícím a uchazečem při řešení modelových situací, která bude simulovat činnosti kontroly plnění operativních plánů textilní výroby (týká se modelových situaci u kompetence "Dispečerské řízení textilní výroby" a "Operativní řešení organizačních a provozních problémů v textilní výrobě"). Součástí zkoušky bude i činnost v reálném provozu, kde uchazeč na konkrétních příkladech činností (viz kritéria hodnocení k jednotlivým odborným kompetencím) navrhne řešení konkrétních problémů za přítomnosti odpovědného provozního pracovníka.

 

Praktická předvedení tedy spočívají zejména v ústní komunikaci, která má podobu rozhovoru se spolupracovníky, přímo i metodicky nadřízenými, hrané scénky určité modelové situace. Jde o simulaci určité reálné ústní komunikace, např. jednání s pracovníkem zakázkové kanceláře, vedoucím provozu. Součástí praktického předvedení bude písemná a ústní reálná profesní činnost, např. písemné zaznamenání údajů, čtení konkrétní výrobní dokumentace apod. Autorizovaná osoba připraví před vlastní zkouškou komplexní úkoly, které obsahově pokrývají co nejvíce odborných kompetencí a kritérií hodnocení uvedených v tomto hodnoticím standardu, a které na modelových situacích umožní simulovat činnosti textilního technika dispečera.

Pokud se týká dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v textilní výrobě, zkoušející sleduje uchazeče v průběhu plnění zadaného úkolu, tj. jak si vede při pracovních činnostech v odborné učebně i v reálném provozu textilní výroby.

 

Písemné ověření probíhá formou písemného testu. Testy vytváří autorizovaná osoba na základě pravidel stanovených v hodnoticím standardu. Test může být uchazečům zadán v elektronické podobě.

 

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Znalost běžných druhů textilních surovin a produktů (přízí, tkanin, pletenin) a rozpoznávání vad bude prokázána vedle písemného způsobu i prakticky na anonymních vzorcích.

 

Uchazeč určí minimálně 12 vzorků surovin a produktů, tj. 3 vzorky surovin, 3 vzorky příze, 3 vzorky tkanin a 3 vzorky pletenin; dále uchazeč rozpozná vady na minimálně 12 vzorcích textilií (na 3 vzorcích suroviny, 3 vzorcích příze, 3 vzorcích tkaniny a 3 vzorcích pleteniny).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

MILETA, a. s., Hořice

VEBA, textilní závody, a. s., Broumov

NOVÁ MOSILANA, a. s., Brno

SPŠ textilní Liberec

Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu