Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Oděvní technik dispečer
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v oděvní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní normy (normy kvality, ISO normy), vyjmenovat technické podmínky pro oddělování, vyztužování a spojování, uvést velikostní systémy oděvních výrobků, požadavky na značení oděvních výrobků Ústní ověření
b Pracovat s technologickou dokumentací pro konkrétní oděvní výrobek (popsat podle technického nákresu výrobek, rozlišit podle technického popisu jednotlivé detaily výrobku, určit dle pracovního předpisu technologii a normy výkonu, stanovit z technických podkladů požadavky na adjustaci) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Dispečerské řízení oděvní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Seznámit se s objednávkou a vysvětlit obsažené údaje, vyhledat údaje potřebné pro výrobu oděvů Praktické předvedení a ústní ověření
b Objasnit podmínky přijímání zakázek do výroby (vymezit zabezpečení výroby materiálem, potřebným strojním zařízením, výrobní dokumentací, vysvětlit údaje obsažené v pracovním kalendáři) Ústní ověření
c Navrhnout zadání zakázky do výroby v návaznosti na operativní plán (zdůvodnit výběr fazony, výběr dílny, množství kusů, termíny), vyplnit výrobní příkaz Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích oděvní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout vhodnou návaznost výrobků pro zajištění plynulého a efektivního průběhu výroby a průchodu zpracovávaného polotovaru nebo oděvního výrobku jednotlivými pracovišti oděvní výroby Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout vhodnou kombinaci výrobků v dílnách v souvislosti s optimalizací výrobního procesu a minimalizací manipulačních časů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Operativní řešení organizačních a provozních problémů v oděvní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout přerozdělení práce na počátku pracovní směny na základě konkrétních podmínek pracovních kapacit (absence pracovníků, časové ztráty pracovišť) Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout opatření při přerušení v dodávce oděvního materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout řešení problémů vzniklých v průběhu směny v důsledku poruchy strojního zařízení, výpadku energií Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sestavování operativních plánů oděvní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit operativní plán provozu podle sjednaných zakázek, kapacitní průchodnosti pracovišť, termínů dodávek a expedičních termínů Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést výrobní výpočty (výpočet výrobní kapacity dílny, využitelného fondu pracovní doby, redukovaného počtu pracovníků, pracovního taktu, zatížení pracovníka, plánované mzdy) Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozepsat měsíční plán na dekádní (nebo týdenní) a denní (nebo směnový) plán Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola plnění operativních plánů oděvní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ověřit skutečný stav výroby oděvů (z denního hlášení) a porovnat s operativním plánem Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést vyhodnocení výroby oděvů, vyhotovit výrobní statistiky vyrobených kusů, připravit reporty pro management Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit provádění kontroly plnění výkonu pracovních činností na svěřeném úseku (časový interval, jednotlivá pracoviště) Ústní ověření
d Vysvětlit provádění kontroly průběžného plnění termínů výrobních příkazů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní dokumentace oděvní výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit denní hlášení dílny (zaevidovat plnění operativního plánu výroby, počet pracovníků a absenci, počet a důvod vrácených nekvalitních kusů), vysvětlit důvody zjišťování operativní evidence Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést záznam o spotřebě materiálu, stavu plnění výroby, stavu nedokončené výroby, stavu hotové výroby ve skladu (vyplnit výrobní výkaz, výdejku, příjemku, průvodku, expediční doklad), vysvětlit zadávání dat do interní databáze firmy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Koordinace průběhu a vazeb výrobních činností v oděvní výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na modelové situaci sestavit posloupnost činností výrobních útvarů jako podklad pro koordinaci vazeb výrobních činností Praktické předvedení a ústní ověření
b Na modelové situaci vysvětlit vazby výrobních činností na termíny (dodací, expediční, transportní), odhadnout potřebný počet pracovních dní pro jednotlivé výrobní činnosti Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Stanovování výrobních zařízení pro oděvní výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout potřebné stroje a zařízení ke zhotovení konkrétního oděvního výrobku, zohlednit seznam strojového vybavení, které je k dispozici Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit závislost technologických parametrů strojů a zařízení na použitých oděvních materiálech Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Při zkoušce jsou ověřované odborné kompetence sestaveny v dílčí procesy. Uchazeči je zadáno sestavit operativní plán a řešit modelové situace pro konkrétní zakázky a konkrétní výrobní dílny pro výrobu oděvů (zadat zakázku do výroby, navrhnout vhodnou návaznost a kombinaci výrobků, navrhnout vhodné stroje a zařízení, vyplnit provozní dokumentaci, předvést na modelových situacích kontrolu plnění plánu a řešení provozních problémů). Pro řešení modelových situací si uchazeč zvolí druh oděvního výrobku z nabídky autorizované osoby, která je blíže specifikována v kap. Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky.

 

Autorizovaná osoba připraví modelové situace z provozu oděvní výroby (minimálně jednu pro každou ověřovanou odbornou kompetenci), nabídne různé druhy oděvních výrobků (objednávek) a vypracuje popis vzorových pracovišť (dílen). Autorizovaná osoba umožní uchazeči se seznámit s nabídkou oděvních výrobků a popisem pracovišť v předstihu (minimálně 1 týden) před zkouškou.

 

Autorizovaná osoba zpracuje přehled doporučené literatury a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 měsíc) před zkouškou. O formě seznámení uchazeče s objednávkami (oděvními výrobky), popisem pracovišť (dílen) a s přehledem doporučené literatury rozhoduje autorizovaná osoba.

 

Zkouška bude probíhat v prostředí odborné učebny (dílny). Jednotlivá kritéria hodnocení se ověřují uvedenými způsoby ověření a zaměřují se především na výsledek prováděné činnosti s přihlédnutím k možnosti různých variant řešení.

 

Praktické předvedení spočívá ve skutečném provedení reálné činnosti nebo simulaci ústní komunikace, v písemném záznamu, čtení konkrétní technologické dokumentace apod. Při ověřování splnění kritérií hodnocení formou praktického předvedení s ústním ověřením se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti v souladu s doporučenou literaturou, ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Moděva - výrobní družstvo Konice