Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Výrobce netkaných textilií
Platnost standardu: Od 1.12.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava surovin pro výrobu technických textilií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Seznámit se s výrobním předpisem ke zpracovávanému materiálu (surovinám a polotovarům), s technologickým postupem a vyráběnou textilií Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu parametrů surovin, polotovarů a výrobků pro výrobu technických textilií, rozpoznat druh a kvalitu materiálu a porovnat jej s výrobním předpisem Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést příjem, třídění, vážení a přípravu surovin pro výrobu technických textilií (na modelové situaci), použít manipulační techniku, použít přístroje pro určování měr a vah, vysvětlit pravidla metrologie Praktické předvedení a ústní ověření
d Použít program pro hodnocení kvality surovin, polotovarů, výrobků, např. použít tabulkový procesor (na modelové situaci) Praktické předvedení a ústní ověření
e Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat povinné ochranné pomůcky určené pro práci v textilním provozu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zásobování strojů, linek a zařízení na výrobu technických textilií materiálem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dopravit materiál k zařízení za použití manipulační techniky, zařízení osadit zpracovávaným materiálem Praktické předvedení
b Vysvětlit způsoby zásobování strojů, linek a zařízení na výrobu technických textilií materiálem Ústní ověření
c Uklidit pracoviště, provést základní postupy údržby manipulační techniky Praktické předvedení
d Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat povinné ochranné pomůcky určené pro práci v textilním provozu Praktické předvedení a ústní ověření
e Prokázat znalosti o materiálech používaných pro výrobu technických textilií (druhy, vlastnosti) Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha strojů, linek a zařízení ve výrobě technických textilií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést pracovní operace na strojích, linkách a zařízeních, jenž jsou rozhodující pro realizaci výrobního programu firmy ve výrobě technických textilií Praktické předvedení
b Spolupracovat při změně výrobní partie a při seřízení strojů, linek a zařízení pro výrobu technických textilií, vysvětlit pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
c Uklidit pracoviště, provést základní postupy údržby strojů, linek a zařízení na výrobu technických textilií, pracovních pomůcek, popsat zásady údržby Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat povinné ochranné pomůcky určené pro práci v textilním provozu Praktické předvedení
e Prokázat znalosti o strojích, linkách a zařízeních na výrobu technických textilií (funkce, princip výroby) a zásad BOZP v textilních provozech Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Stanovování množství a kvality produkce ve výrobě technických textilií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat technické údaje u hotových výrobků v souladu s výrobní dokumentací, převzít, zvážit, změřit a zaevidovat produkci, použít manipulační techniku, použít měřicí přístroje Praktické předvedení
b Prohlédnout hotové výrobky Praktické předvedení
c Označit vady podle příslušného pracovního postupu, etalonu nebo klasifikačního řádu Praktické předvedení
d Odstranit odstranitelné vady Praktické předvedení
e Zaevidovat výsledky kontroly Praktické předvedení
f Podat informaci k opatřením na odstranění nekvalitní produkce (operátorům, mistrovi) a zkontrolovat splnění přijatých opatření (modelová situace) Praktické předvedení
g Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat povinné ochranné pomůcky určené pro práci v textilním provozu Praktické předvedení
h Prokázat znalosti o kontrolovaných technických textiliích (druhy, vlastnosti, parametry) Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava technických textilií k expedici

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést činnosti množstevní specifikace technických textilií (vážení, počty kusů apod.), zaevidovat data Praktické předvedení
b Provést manipulační práce při balení technických textilií do transportního obalu a označit hotové výrobky etiketou Praktické předvedení
c Dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, používat povinné ochranné pomůcky určené pro práci v textilním provozu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=2217&kod_sm1=29).

Výroba technických textilií je průmyslová, specializovaná výroba. Autorizovaná osoba má k dispozici materiály (suroviny a polotovary) a stroje, linky a zařízení, které odpovídají výrobnímu programu konkrétní firmy. Uchazeči bude zadáno vykonat obslužné a manipulační práce ve výrobě technických textilií dle výrobního programu firmy a na výrobních strojích, linkách a zařízeních, jež jsou rozhodující pro realizaci výrobního programu firmy.

 

Zkouška podle tohoto hodnoticího standardu bude probíhat za běžného provozu. Ve snaze zamezit finančním ztrátám je žádoucí, aby uchazeč u každé prověřované odborné způsobilosti vykonával prakticky ty operace nebo pracovní úkony, viz kritéria hodnocení, které nezpůsobí finanční ztráty, tj. některé postupy simuluje, některé pracovní úkony operací vykonává, pokud stroj není v chodu, nebo vykonává některé pracovní úkony operací pod dohledem řádné obsluhy, nebo vykonává pracovní úkony operací určené zkoušejícím a ostatní operace popíše nebo vysvětlí, nebo některé úkony operací vykonává paralelně nebo ve spolupráci s řádnou obsluhou strojů a zařízení.

 

Uchazeč dostane komplexní úkol a bude vykonávat operace (pracovní úkony) náležející k odborným kompetencím, zkoušející bude sledovat plnění úkolu. Zkoušející bude sledovat uchazeče v průběhu plnění zadaného úkolu také z hlediska dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. jak si vede při obsluze strojů a jak se pohybuje v provozu výroby technických textilií. Konkrétní postupy zkoušení pro každou odbornou kompetenci budou vycházet z charakteru výroby (budou zahrnovat stroje, linky a zařízení, jenž jsou rozhodující pro realizaci výrobního programu firmy) a provozních podmínek, ve kterých bude probíhat zkoušení.

 

Při ověřování kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného výrobku. Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

Autorizovaná osoba zpracuje seznam strojového vybavení (používaných strojů, linek a zařízení v rozsahu hodnoticího standardu) a umožní uchazeči se s ním seznámit minimálně 2 týdny před zkouškou; o formě seznámení uchazeče se seznamem strojů rozhoduje autorizovaná osoba.

 

Písemné ověření probíhá formou písemného testu. Testy vytváří autorizovaná osoba na základě pravidel stanovených v hodnoticím standardu. Test může být uchazečům zadán v elektronické podobě.

 

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

JUTA, a. s., Dvůr Králové nad Labem

SVITAP, s. r. o., Svitavy

RETEX, a. s., Moravský Krumlov

ECOTEXTIL, s. r. o., Horňátky-Neratovice

INTERES21, spol. s r. o., Broumov

SPŠ Hronov

SPŠT Liberec

Asociace textilního-oděvního-kožedělného průmyslu