Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Vodárenský technik kanalizačních sítí
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve vodohospodářské legislativě, normách a dokumentaci o provozu kanalizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pojmy zákona č. 254/2001 Sb., o vodách v platném znění (nakládání s vodami, povolení, vodní díla, vodoprávní úřady, vypouštění odpadních vod do vod povrchových, povolení k vypouštění, ochranná pásma) Ústní ověření
b Vysvětlit základní pojmy zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, v platném znění, a prováděcí vyhlášky č. 428/2001 Sb., v platném znění (terminologie, evidence kanalizací, vlastník a provozovatel a jejich povinnosti, stočné, ochranná pásma apod.) Ústní ověření
c Popsat působnost a strukturu kanalizačního řádu a provozního řádu Ústní ověření
d Číst a vysvětlit stavební výkresy kanalizací a dokumentace skutečného provedení stavby, obsah mapového podkladu GIS (geografického informačního systému), výškové systémy Praktické předvedení a ústní ověření
e Číst a vysvětlit náležitosti protokolu o kontrole (optické, TIS - televizní inspekční systém) stavu kanalizace, protokolu o odběru vzorků, protokolu z měření na stokové síti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v základních pojmech a činnostech při provozu kanalizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pojmy - druhy odpadních vod, typy kanalizačních soustav a transportních systémů, výpočet množství odpadních vod (splaškové vody, srážkové vody), výpočtové metody navrhování stokových sítí v rozsahu ČSN 75 6101 stokové sítě a kanalizační přípojky, v platném znění Ústní ověření
b Vysvětlit základní pojmy a vztahy v hydraulice pro ustálené rovnoměrné proudění o volné hladině (typy proudění obecně, typy proudění o volné hladině, konzumpční křivky, Froudovo číslo, Maningova rovnice, charakteristika čerpadla) Ústní ověření
c Popsat základní konstrukční typy stok, včetně způsobu výstavby, výškové a směrové řešení stokových sítí, stavební materiály stok, tvary a rozměry stok Ústní ověření
d Popsat a nakreslit schéma běžných objektů na stokové síti – vstupní, spojné, větrací a proplachovací šachty, spadiště a skluzové trati, shybky, odlehčovací komory a separátory, dešťové vpustě a lapáky splavenin, dešťové nádrže, kanalizační přípojky, čerpací stanice, měrné a kontrolní objekty, lapače lehkých kapalin Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní a technické dokumentace kanalizační sítě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést výčet a způsob vedení (v listinné podobě, v digitální formě) obvyklé provozní evidence kanalizačního střediska Písemné a ústní ověření
b Zpracovat záznam o kontrole pracoviště Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat záznam o kontrole odlehčovací komory nebo jiného objektu Praktické předvedení a ústní ověření
d Zpracovat zákrokový list havarijní opravy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace práce a operativní řízení provozu kanalizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést příklady hlavních (kontrola a evidence, čištění, opravy) a vedlejších provozních činností (otevírání poklopů, detekce nezávadného ovzduší, sestup a výstup do podzemních prostor, záchrana z podzemí), popisy pracovních činností Ústní ověření
b Navrhnout řešení modelové situace připojení přípojky na stokovou síť – technické, organizační řešení Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout řešení modelové situace zrušení nebo odpojení přípojky – technické, organizační řešení Praktické předvedení a ústní ověření
d Navrhnout řešení modelové situace odstranění ucpávky nebo čištění na stokové síti – technické, organizační řešení Praktické předvedení a ústní ověření
e Navrhnout řešení modelové situace plánování a provádění údržby na stokové síti – technické, organizační řešení Praktické předvedení a ústní ověření
f Navrhnout řešení modelové situace opravy na stokové síti – technické, organizační řešení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáže a opravy na stokové síti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nářadí a pomůcky potřebné při realizaci připojení a rušení přípojky na veřejnou kanalizaci, navrhnout postup prací na modelové situaci Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyjmenovat nářadí a pomůcky potřebné při odstranění ucpávky na stokové síti, navrhnout postup prací na modelové situaci Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyjmenovat nářadí a pomůcky potřebné při provádění údržby strojního zařízení na stokové síti, navrhnout postup prací na modelové situaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyjmenovat druhy technických prostředků používaných při čištění stokových sítí, navrhnout postup prací na modelové situaci Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyjmenovat druhy běžných oprav stok a objektů, způsob jejich provádění, navrhnout postup prací na modelové situaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Činnost provozovatele při investiční výstavbě kanalizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat vyjádření provozovatele k modelovému investičnímu záměru (projektové dokumentaci) výstavby kanalizace s předpokladem následného provozování Praktické předvedení a ústní ověření
b Formulovat stanovisko provozovatele do předávacího protokolu staveniště Praktické předvedení a ústní ověření
c Zpracovat předávací protokol profesních a objektových rizik Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Komunikace se zaměstnanci, zákazníky a státními institucemi v rámci provozování kanalizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat modelovou situaci komunikace při řešení ucpávky na přípojce Ústní ověření
b Popsat modelovou situaci komunikace při realizaci připojení na stokovou síť Ústní ověření
c Popsat modelovou situaci komunikace se zákazníkem při zjištění neoprávněného nebo nesprávného napojení systému odvodnění nemovitosti na stokovou síť Ústní ověření
d Popsat modelovou situaci komunikace s podřízeným zaměstnancem při řešení zjištěného nedodržení bezpečnosti práce nebo nepoužití OOPP na pracovišti Ústní ověření
e Popsat modelovou situaci komunikace s orgánem státní správy při řešení havárie na stokové síti Ústní ověření
f Připravit osnovu dokumentu informujícího zákazníka o postupu provozovatele při řešení ucpávky na přípojce nebo při realizaci připojení na stokovou síť nebo při zjištění neoprávněného nebo nesprávného napojení systému odvodnění nemovitosti na stokovou síť Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany při provozu kanalizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat hlavní objektová a profesní rizika spojená s prací na stokové síti Ústní ověření
b Vyjmenovat základní materiální zabezpečení pracovníka na kanalizaci, vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami a objasnit účel jejich použití Ústní ověření
c Popsat a vysvětlit činnosti spojené se zabezpečením pracoviště na komunikaci Ústní ověření
d Popsat, vysvětlit a předvést činnosti při otevírání poklopů na kanalizaci Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat, vysvětlit a předvést činnosti při detekci kvality ovzduší ve stokách, vysvětlit rizika při překročení limitních hodnot detekovaných plynů Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat, vysvětlit a předvést činnosti při sestupu, výstupu z podzemí Praktické předvedení a ústní ověření
g Objasnit principy kontroly dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, rozsah povinných školení, vypsat konkrétní záznam v bezpečnostním deníku a zápis o úraze do knihy úrazů Praktické předvedení a ústní ověření
h Objasnit organizaci protipožární prevence a ochrany: hasicí přístroje, kontroly a výměna přístrojů, vypracovat konkrétní zápis o události do požární knihy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na jednotku práce v NSP: https://nsp.cz/jednotka-prace/vodarensky-technik-kanali).

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace, na kterých odzkouší některá hodnoticí kritéria.

Příklady modelových situací:

Kompetence Orientace ve vodohospodářské legislativě, normách a dokumentaci týkající se provozu kanalizace

  • kritérium d) AOs připraví minimálně 3 výkresy

  • kritérium e) AOs připraví minimálně 3 protokoly o kontrole stavu kanalizace, 3 protokoly o odběru vzorků a 3 protokoly z měření na stokové síti

 

Kompetence Orientace v základních pojmech a činnostech při provozu kanalizace

  • kritérium d) AOs vybere pro zkoušku 3 z uvedených běžných objektů na stokové síti – vstupní, spojné, větrací a proplachovací šachty, spadiště a skluzové trati, shybky, odlehčovací komory a separátory, dešťové vpustě a lapáky splavenin, dešťové nádrže, kanalizační přípojky, čerpací stanice, měrné a kontrolní objekty, lapače lehkých kapalin.

 

Kompetence Organizace práce a operativní řízení provozu kanalizace

  • AOs připraví minimálně 3 modelové situace pro každé kritérium b) - f), např. připojení přípojky na veřejnou kanalizaci – realizace výsekem nebo vývrtem se sedlovou odbočkou, zrušení kanalizační přípojky, odpojení kanalizační přípojky, odstranění ucpávky nebo čištění na stokové síti – na trubní stoce, plánování a provádění údržby na stokové síti – např. strojní zařízení (šoupě, klapka,…), sklopné česle, čerpadla; opravy na stokové síti – např. oprava přelivné hrany odlehčovací komory, oprava poklopu vstupní šachty, drobná oprava vyzdívky zděné stoky nebo objektu

 

Kompetence Volba postupu práce, nářadí a pomůcek pro montáže a opravy na stokové síti

  • AOs připraví minimálně 3 modelové situace pro kritéria:

a) připojení a rušení přípojky na veřejnou kanalizaci

b) odstranění ucpávky na stokové síti

c) provádění údržby strojního zařízení na stokové síti

d) provádění čištění na stokové síti

e) provádění opravy na stokové síti

 

Kompetence Činnost provozovatele při investiční výstavbě kanalizace

  • AOs připraví minimálně 3 investiční záměry aktuální projektové dokumentace výstavby kanalizace s předpokladem následného provozování

  • AOs připraví příklady minimálně 3 zákresy staveniště se uvedením inženýrských sítí a kanalizace, z nichž jeden vybere pro zkoušku

 

Kompetence Komunikace se zaměstnanci, zákazníky a státními institucemi v rámci provozování kanalizace

  • AOs připraví minimálně 3 modelové situace pro ověřování kritérií hodnocení a) až e), z nichž jeden vybere pro zkoušku

  • kritérium f) – AOs vybere jednu z uvedených situací, k té připraví modelové podklady, uchazeč zpracuje osnovu informace pro zákazníka

 

Kompetence Dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany při provozu kanalizace

  • AOs připraví zachycovací celotělový postroj, přenosný osobní detektor stavu ovzduší a připraví modelovou situaci pro ověření kritéria d) až e), při zkoušení výstupu a sestupu je třeba modelovou situaci připravit i pro záchranu zraněné osoby

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba zejména přihlížet k přesnosti, kvalitě a dodržování platných zákonů a norem. Je nutné i posuzovat samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle platných podmínek pracoviště či daných obecných zákonných předpisů a norem.

Hodnocení odborných kompetencí může být prováděno společně podle logických celků, kdy se bude během praktického předvedení současně provádět ústní ověření tak, aby bylo zřejmé, že uchazeč chápe celou problematiku v širších souvislostech s nezbytnými teoretickými základy.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Pražské vodovody a kanalizace, a. s.

REVOS Rokycany, s. r. o.

Asociace pro vodu ČR, z. s.

Ing. Jiří Šejnoha, OSVČ