Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory
Povolání: Výškový specialista
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do 13.10.2024
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 13.10.2024.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základních právních předpisech, normách a technických dokumentech pro používání osobních ochranných pracovních prostředků při práci ve výškách a nad volnou hloubkou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních právních předpisech vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dále BOZP) (zákon č. 262/2006 Sb., zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a další související prováděcí právní předpisy v platném znění) Písemné ověření
b Orientovat se v právních předpisech vztahujících se k BOZP pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou (nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 495/2001 Sb., nařízení vlády č. 173/1997 Sb. a další související prováděcí právní předpisy v platném znění) Písemné ověření
c Orientovat se v normových hodnotách a požadavcích na výrobky určené k ochraně proti pádu používaných v zádržných systémech, v polohovacích systémech a systémech zachycení pádu Písemné ověření
d Orientovat se v názvosloví pro osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP) určené k ochraně proti pádu používaných v zádržných systémech, polohovacích systémech a systémech zachycení pádu Písemné ověření
e Pracovat s návody na použití OOPP určených pro práci v zádržných systémech, polohovacích systémech a systémech zachycení pádu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v normách a technických dokumentech pro používání dočasných stavebních konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit strukturu norem pro dočasné stavební konstrukce, jejich závaznost, výběr a používání Ústní ověření
b Orientovat se v názvosloví pro dočasné stavební konstrukce (DSK) Písemné ověření
c Orientovat se v obecných požadavcích na DSK Písemné ověření
d Pracovat s návody na používání DSK Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit způsoby kotvení DSK v různých stavebních materiálech a ověření jejich únosnosti Praktické předvedení a ústní ověření
f Orientovat se v obecných požadavcích na ochranné a záchytné konstrukce Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technických prostředcích a zařízeních pro přístup do výšky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit obecné požadavky na používání žebříků Písemné ověření
b Vysvětlit obecné požadavky pro práci na pohyblivých pracovních plošinách Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace ve funkcích jednotlivých druhů osobních ochranných pracovních prostředků k ochraně proti pádu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit funkci zachycovacího postroje Ústní ověření
b Popsat a vysvětlit funkci tlumiče pádu Ústní ověření
c Popsat a vysvětlit funkci spojovacího prostředku Ústní ověření
d Popsat a vysvětlit funkci polohovacího prostředku Ústní ověření
e Popsat a vysvětlit funkci spojky Ústní ověření
f Popsat a vysvětlit funkci zatahovacího zachycovače pádu Ústní ověření
g Popsat a vysvětlit funkci pohyblivého zachycovače pádu Ústní ověření
h Popsat a vysvětlit funkci kotvicího zařízení Ústní ověření
i Popsat a vysvětlit používání průmyslové ochranné přilby Ústní ověření
j Popsat a vysvětlit funkci slaňovacího zařízení pro záchranu osob Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zpracování jednoduchého pracovního postupu pro práce ve výškách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dle předložené dokumentace posoudit a navrhnout řešení pro použití prostředků kolektivní nebo osobní ochrany Praktické předvedení
b Navrhnout postup pro práci v zádržném systému Praktické předvedení
c Navrhnout postup pro práci v polohovacím systému Praktické předvedení
d Navrhnout postup pro práci v systému zachycení pádu Praktické předvedení
e Navrhnout způsob provádění evakuace osob od okamžiku zachycení pádu - evakuace provedena shora směrem dolů Praktické předvedení
f Poskytnout první pomoc, zajištění a obnovu základních životních funkcí vyproštěné osobě Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba pracovních technik při používání osobních ochranných pracovních prostředků určených k ochraně proti pádu v zádržných systémech, polohovacích systémech a systémech zachycení pádu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat v systému zachycení pádu včetně přípravy a výběru vhodných OOPP Praktické předvedení
b Pracovat v polohovacím systému včetně přípravy a výběru vhodných OOPP Praktické předvedení
c Předvést evakuační postup včetně přípravy a výběru vhodných OOPP s použitím slaňovacího zařízení pro záchranu Praktické předvedení
d Identifikovat chyby a nedostatky při používání OOPP Praktické předvedení
e Vysvětlit problematiku kotvení OOPP (odolnost kotvicích míst, způsoby kotvení, atd.) a určit vhodné kotvicí zařízení v zádržných systémech, polohovacích systémech a systémech zachycení pádu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola osobních ochranných pracovních prostředků k ochraně proti pádu před jejich použitím

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obecné požadavky na provádění kontroly OOPP a předvést kontrolu před jejich použitím Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat všeobecně známá poškození textilních, kovových a plastových prvků OOPP Ústní ověření
c Vysvětlit požadavky výrobce k provádění periodických kontrol OOPP Ústní ověření
d Vysvětlit pojmy životnost, výměna a vyřazení OOPP a jejich uplatnění při praktickém používání Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována v souladu s vyhláškou 79/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách v platném znění.

Veškeré praktické zkoušky znalostí a dovedností jsou prováděny s reálnými osobními ochrannými pracovními prostředky (dále jen OOPP) v simulovaných podmínkách - výcvikový prostor/školicí místnost dle požadavků na nezbytné materiální a technické požadavky na provedení zkoušky. Při zkoušce jsou používány skutečné návody na používání jednotlivých typů OOPP a na používání a montáž dočasných stavebních konstrukcí.

Ověření kompetencí souvisejících se zpracováním pracovního postupu, znalostí výrobků souvisejících s OOPP proti pádu, znalostí pracovních technik a kontrolou OOPP před jejich užitím bude posuzováno s ohledem na správnost a úplnost pracovního postupu včetně navržení vhodných OOPP, jejich použití a kompatibility s jinými OOPP. Dále s ohledem na znalost funkce a vlastností OOPP a způsobů jejich použití, znalost technik výstupů, sestupů, polohování a evakuace včetně vytvoření vhodných kotvicích bodů a znalost a popis možných poškození OOPP.

Při hodnocení se bude přihlížet zejména k bezpečnosti a efektivitě navrženého řešení.

Při ověření kritérií a) až l) kompetence Orientace ve funkcích jednotlivých druhů osobních ochranných pracovních prostředků k ochraně proti pádu přidělí autorizovaná osoba uchazeči konkrétní vzorek příslušného OOPP, který uchazeč popíše a vysvětlí jeho funkci. Autorizovaná osoba je povinna přidělit vzorek příslušné OOOP od každého kritéria.

Ověření kritéria a) kompetence Zpracování jednoduchého pracovního postupu pro práce ve výškách spočívá ve výčtu rizik souvisejících s ochranou proti pádu pro zadanou konkrétní situaci a navržení pracovního postupu pro bezpečné provedení prací ve výšce. Autorizovaná osoba předá uchazeči jako podklad fotku/obrázek nebo textový popis místa práce (budova, most, ocelová konstrukce, demolice, svislý terén, stožár, stísněný prostor, apod.) a na základě těchto informací musí uchazeč o získání kvalifikace vyhodnotit rizika a navrhnout jejich odstranění, resp. minimalizaci při použití vhodného pracovního postupu při použití kolektivní nebo osobní ochrany. Autorizovaná osoba musí mít k dispozici soubor čítající minimálně 50 různých fotografií (formát A4), obrázků nebo textových popisů míst.

V rámci ověření kritérií b) až d) kompetence Zpracování jednoduchého pracovního postupu pro práce ve výškách uchazeč na zadaném modelovém příkladu navrhne a vysvětlí postup práce v daném systému.

V rámci ověření kritérií e) a f) kompetence Zpracování jednoduchého pracovního postupu pro práce ve výškách uchazeč na zadaném modelovém příkladu navrhne a vysvětlí postup evakuace zachycené osoby. Následně prakticky předvede základní neodkladné resuscitace na modelu dospělé osoby po dobu 5 minut dle platných doporučení Evropské resuscitační rady pro provádění resuscitace (tzv. basic life support). Resuscitace může být prováděna současně i 2 uchazeči, kteří se budou vzájemně střídat, ale každý z nich musí předvést dovednosti v rozsahu min. 5 minut. Uchazeč rovněž (na dalším uchazeči nebo členu zkušební komise) prakticky, pomocí zdravotnických prostředků, předvede dovednost zastavení masivního krvácení na horní nebo dolní končetině pomocí tlakového obvazu a znehybnění poraněné horní končetiny pomocí závěsu končetiny do trojcípého šátku.

Ověření kritérií a) až c) kompetence Volba pracovních technik při používání osobních ochranných pracovních prostředků určených k ochraně proti pádu v zádržných systémech, polohovacích systémech a systémech zachycení pádu spočívá v předvedení popsaných činností v podmínkách, které simulují skutečné prostředí práce ve výšce a umožňují pohyb ve výškovém rozmezí alespoň 7 m. K dispozici musí být kotvicí body s dostatečnou únosností, uchazeč použije reálné OOPP. Před zkušební komisí mohou toto kritérium plnit maximálně 3 uchazeči najednou, kteří mohou vzájemně spolupracovat.

Ověření kritéria d) kompetence Orientace v pracovních technikách při používání osobních ochranných pracovních prostředků určených k ochraně proti pádu v zádržných systémech, polohovacích systémech a systémech zachycení pádu je založeno na posouzení fotografií nebo obrázků různých pracovních činností a určení odchylek a rozporů s normovými požadavky a požadavky správné praxe. Autorizovaná osoba musí mít k dispozici soubor čítající minimálně 50 různých fotografií formátu A4.

Kritéria:

  • a) až d) kompetence Orientace v základních právních předpisech, normách a technických dokumentech pro používání osobních ochranných pracovních prostředků při práci ve výškách a nad volnou hloubkou
  • b), c), f) kompetence Orientace v normách a technických dokumentrech pro používání dočasných stavebních konstrukcí
  • a), b) kompetence Orientace v technických prostředcích a zařízeních pro přístup do výšky

se ověřují formou testu.

Aktuální soubor testových otázek je spravován a v elektronické podobě uchováván autorizujícím orgánem (Ministerstvem práce a sociálních věcí). Autorizovaným osobám budou tyto soubory předány prostřednictvím elektronické komunikace po udělení autorizace a dále při každé aktualizaci souboru testových otázek.

Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

Autorizovaná osoba zajistí vygenerování náhodného testu pro každého uchazeče, sestaveného z 50 otázek dle klíče uvedeného v souboru testových otázek.

Veškeré písemné podklady a přípravy uchazeče budou autorizovanou osobou archivovány po dobu jednoho roku.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

CIVOP, s. r. o.

OHL ŽS, a. s.

RAFRA - Radim Frank

SPOLEČNÁ VIZE: Bezpečnost práce na staveništi, o. s.

VÚBP, v. v. i.