Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Platnost standardu: Od 26.7.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad BOZP a PO, ochrany zdraví a životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v pravidlech BOZP a PO souvisejících s opravami karoserií motorových vozidel Písemné ověření
b Orientovat se v zásadách práce s nebezpečnými látkami při opravách karoserií motorových vozidel Písemné ověření
c Orientovat se v zásadách ekologické likvidace dílů a vozidel v autoopravárenství Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Práce s technickou dokumentací pro opravy karosérií motorových vozidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat v příručkách pro opravy (elektronické nebo tištěné podobě), způsob opravy karoserie určený autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhledat v katalogu (elektronické nebo tištěné podobě) díl, určený autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyhledat v systému aktualizace technické dokumentace poslední platnou verzi pro konstrukční skupinu a typ vozidla, určenou autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posouzení poškození autoskla a návrh opravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit stav poškození skla Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout vhodný způsob opravy autoskla na základě technických a ekonomických aspektů (oprava výměnou nebo oprava praskliny) Ústní ověření
c Definovat pojmy lepené sklo a index lomu světla Ústní ověření
d Orientovat se v pryskyřicích pro opravy prasklin Ústní ověření
e Vyhodnotit poškození vzhledem k zornému poli řidiče Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Demontáž poškozeného skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přípravit potřebné materiály, nástroje a vozidlo na demontáž skla Praktické předvedení a ústní ověření
b Demontovat dle pokynu výrobce související díly a polepit výřez skla Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyříznout sklo pomocí řezacího drátu nebo multinože nebo oddělovacího nože, následně vyjmout sklo pomocí přísavek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava karoserie a nového skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odstranit zbytkové housenky lepidla Praktické předvedení a ústní ověření
b Upravit povrch karoserie při poškození, připravit nově lakované plochy a nové autosklo Praktické předvedení a ústní ověření
c Nanést aktivátor povrchu na keramickou vrstvu skla dle pokynů výrobce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž nového skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Namontovat ozdobné lišty nebo gumová těsnění na sklo dle pokynů výrobce Praktické předvedení a ústní ověření
b Nanést lepidlo na sklo nebo na lem karoserie dle pokynů výrobce Praktické předvedení a ústní ověření
c Usadit nové sklo a namontovat související díly Praktické předvedení a ústní ověření
d Určit a dodržet "odjezdový čas" dle aktuálních podmínek Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava skla před opravou praskliny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit potřebné materiály, nástroje a vozidlo na demontáž skla Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyčistit praskliny pomocí nástrojů a chemických prostředků Praktické předvedení a ústní ověření
c Instalovat zařízení a jeho součásti pro provedení opravy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Oprava praskliny skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup opravy staré praskliny, vlhké a znečištěné praskliny, opravy na svislých sklech a dlouhých prasklin Ústní ověření
b Popsat způsob navrtávání poškozených míst a využití lokálního tepla při problémech s plněním pryskyřice Ústní ověření
c Injektovat pryskyřici Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést tlakovou a vakuovou fázi opravy včetně vizuální kontroly poškozeného místa Praktické předvedení a ústní ověření
e Vytvrdit pryskyřici UV světlem podle rozsahu poškození Praktické předvedení a ústní ověření
f Dokončit opravu skla správným seškrábnutím vytvrzené pryskyřice a vyleštěním poškozeného místa Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=2402&kod_sm1=37).

V průběhu realizace praktického ověřování ve všech částech je nutné klást důraz na:

- dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce

- nakládání s nebezpečnými odpady

- kvalitu odvedené práce

- pochopení a dodržování technologických postupů dle dokumentace výrobce vozidla

- plnění časových norem oprav dle dokumentace výrobce vozidla

 

Specifikace podmínek ověřování některých kompetencí:

Posouzení poškození autoskla a návrh opravy

b) uchazeč popíše obě varianty poškození a opravy (oprava praskliny a výměna čelního skla)

Demontáž poškozeného skla

a) otevření oken vozu (tlak), kapoty, zakrytí přístrojové desky, ověření vhodných podmínek pro opravné práce (teplota, tlak,vhkost)

b) demontáž ozdobných lišt, těsnění, stěračů, zrcátek, demontáž elektrických zařízení na skle, za účelem ochrany lakované plochy polepení výřezu skla textilní lepicí páskou po celém obvodu

c) dle zvoleného typu nástroje autorizovaná osoba zajistí potřebný počet asistujících pracovníků

Příprava karoserie a nového skla

a) odstranění zbytkové housenky lepidla na přírubě karoserie pomocí škrabáku, multinože apod. na zbytkovou výšku cca 1 mm, zbytková housenka je optimálním podkladem pro přilnutí nového lepidla na lepení skel, pokud z jakéhokoliv důvodu (např. lakování) nastane prodleva mezi seříznutím a nanesením nového lepidla delší než 8 hodin, je nutné použít aktivátor PU (polyuretanu)

b) pokud dojde při seříznutí k poškození karoserie, kde je odhalen čistý plech, je nutné použít přípravek na zastavování koroze - minimálně dva nátěry, pokud dojde u vozidla k lakování, je nutné, aby byl lak před nanášením aktivátoru zcela proschlý, nově nalakovaný lem karoserie je nutné vždy ošetřit aktivátorem povrchu, vnitřní stranu skla dokonale vyčistit, protože pozdější čištění zevnitř u palubní desky je značně komplikované

c) nanesení aktivátoru povrchu na keramickou vrstvu skla dle návodu na zpracování od výrobce aktivátoru, popřípadě použít aktivátor PVC u skel vybavených tzv. bausety, ozdobnými lištami atd.

Montáž nového skla

b) dodržet pokyny výrobce, postup nanášení, tvar housenky a její napojení

c) pomocí přísavek usaďit nové sklo, umístit jej s použitím dříve nalepených lepicích pásek a lehce jej přitlačit, po nasazení zafixovat sklo lepicími páskami směrem od střechy vozu a namontovat vestavěné díly a zapojit elektrická zařízení, montáž skla musí být provedena ihned po nanesení housenky lepidla

Příprava skla před opravou praskliny

a) příprava všech potřebných materiálů a nástrojů, otevření oken vozu (tlak), kapoty, zakrytí přístrojové desky, ověření vhodných podmínek pro opravné práce (teplota, tlak, vhkost)

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Doktor Důlek, s. r. o.

Würth, spol. s r. o.

SAČR

ISŠA Brno