Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Vedení osádky novinového ofsetového kotoučového stroje a koordinace její činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout na příkladu konkrétní zakázky modelové řešení organizace a rozdělení práce v týmu tiskařů a integrované dokončující výroby při přípravě a produkci novinového ofsetového kotoučového stroje Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Provést rozdělení osádky na jednotlivé tiskové jednotky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Orientovat se v normách ČSN ISO 12647/1, 2, 3, 7 a v normách bezpečnosti práce Ústní ověření
d Imprimovat kvalitní výtisk při zahájení produkce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace logistiky při výrobě novinové tiskové produkce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vydat pokyny pro přípravu kotoučů, tj. druh papíru, šířka kotouče, postavení na odvíječi Praktické předvedení
b Vykázat podíl makulatury Praktické předvedení
c Stanovit pokyny pro distribuci externích produktů, tj. vklady, vlepy, stohování Praktické předvedení a ústní ověření
d Stanovit pokyny pro stohování Praktické předvedení
e Předvést komunikaci s expedicí při ukončení tisku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Využívání polygrafického integrovaného informačního systému při přípravě a řízení produkce novinového ofsetového kotoučového stroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat centrální řízení všech pracovních postupů v tiskovém sále a při správě k tomu nezbytných výrobních dat tiskové zakázky ve formě digitálního zakázkového sáčku (job ticket - JDF formát) v integrovaném polygrafickém informačním systému Písemné a ústní ověření
b Popsat přednastavení zón barevníků prostřednictvím výrobních dat integrovaného polygrafického informačního systému Ústní ověření
c Vysvětlit význam a organizaci zpětných produkčních hlášení z tiskového sálu, které jsou v reálném čase vyhodnocovány Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba postupu tiskařské práce, potřebných pomůcek a barev na novinových ofsetových kotoučových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup tisku novinové složky na čtyřbarvovém ofsetovém novinovém kotoučovém stroji (coldset), při jedno - nebo dvojnásobné produkci podle zadání Písemné a ústní ověření
b Navrhnout správný pracovní postup přípravy a tisku novinové složky podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Navrhnout druh tiskových barev pro tisk procesního novinového čtyřbarvotisku na novinovém (coldsetovém - stroji bez sušení po tisku) kotoučovém stroji podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Převzetí výrobních podkladů pro tisk nové zakázky na novinových ofsetových kotoučových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít a zkontrolovat výrobní podklady pro tisk novinové složky podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Převzít z výrobního příkazu údaje o formátu a rozsahu novinové složky pro přípravu řezání, skládání a dokončovací zpracování v souladu se schématem vyřazení podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Převzít barevné nátisky titulu a důležitých vnitřních stran pro tisk procesního čtyřbarvotisku novinové složky podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Jednat se zákazníkem během imprimatur k tisku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Převzetí a příprava potiskovaného materiálu, tiskových forem a tiskových barev na novinových ofsetových kotoučových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít kotouč potiskovaného materiálu na základě údajů výrobního příkazu s ohledem na bezchybný technologický postup tisku podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Převzít tiskové desky a provést vizuální kontrolu s ohledem na mechanické poškození desek a na označení pozice vyřazení, pořadí stránek ve složce podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zkontrolovat tiskové barvy v jednotlivých tiskových jednotkách pro tisk procesního čtyřbarvotisku v coldsetu podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava a seřízení novinových ofsetových kotoučových strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit postavení formátu pásu papíru pro tisk při průchodu tiskovými jednotkami a funkčními celky stroje s ohledem na řezání a skládání novinové složky a pro bezchybný a plynulý průběh tisku podle zadání Praktické předvedení
b Nastavit správnou funkci automatické výměny kotouče za plného chodu stroje pro bezchybný a plynulý průběh tisku podle zadání Praktické předvedení
c Nastavit řezací a skládací mechanizmy podélných řezů a lomů na skládacím trojhranu, příčných lomů, řezů, popřípadě šití hotové novinové složky drátem ve hřbetě ve skládacím agregátu. Provést seřízení skládacího agregátu pro jedno nebo dvojnásobnou produkci podle zadání Praktické předvedení
d Založit tiskové desky v žádaném pořadí a podle schématu vyřazení stránek novinové složky na formové válce jednotlivých tiskových jednotek pro lícní i rubový tisk. Provést vyřazení stran pro jedno nebo dvojnásobné produkce. Provést nastavení soutisku barev a stránkového rejstříku oboustranného tisku podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
e Seřídit na řídicím pultu zónové i celkové odběry jednotlivých tiskových barev z barevnic pro tisk procesního novinového čtyřbarvotisku u novinové složky s využitím barevných nátisků a vizuální kontroly podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
f Překontrolovat v pomalém běhu stroje správnou funkci všech funkčních celků kvůli bezchybné tiskové produkci a dokončovacímu zpracování novinové složky podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
g Provést kontrolu zabarvení denzitometrickým a spektrofotometrickým měřením na zkušebním tiskovém archu s využitím imprimovaných nátisků při tisku procesního čtyřbarvotisku podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržení normativu při tisku celé zakázky na novinových ofsetových kotoučových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provádět průběžnou vizuální kontrolu správného soutisku jednotlivých tiskových barev na lícní a rubové straně novinové složky, provést manuální nebo automatickou korekci soutisku barev podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Kontrolovat průběžně správné zabarvení při tisku procesního čtyřbarvotisku novinové složky na lícní a rubové straně, provést manuální nebo automatickou korekci zabarvení podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Kontrolovat průběžně správné provedení lomů a řezů, popřípadě šití drátem na vytištěných složkách a provést korekce posunem potiskovaného pásu ve směru nebo napříč směru tisku podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Archivovat z vytištěného nákladu postupně 10 signálních bezchybně vytištěných novinových složek podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dokončení tisku, předání zakázky na novinových ofsetových kotoučových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ukončit tiskový proces postupným ukončením činnosti jednotlivých funkčních celků tiskového stroje podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Zkontrolovat správný počet bezchybně vytištěných novinových složek včetně přídavků pro dokončovací zpracování podle údajů výrobního příkazu a předat náklad k dalšímu zpracování podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Provést kontrolu ukončení expedice zakázky Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola, údržba a čištění novinového ofsetového kotoučového stroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zabezpečit s osádkou stroje kontrolu funkcí důležitých celků tiskového stroje v souladu s předpisy pro kontrolu a ochranu strojního zařízení a ovládacího manuálu tiskového stroje podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Zabezpečit s osádkou stroje údržbové práce u tiskového stroje po ukončení produkce v souladu s předpisy pro údržbu a ochranu strojního zařízení a ovládacího manuálu tiskového stroje podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zabezpečit s osádkou stroje vyjmutí tiskových forem, čištění a mytí barevníků, tlakových a ofsetových válců v souladu s předpisy pro údržbu a ochranu strojního zařízení před zahájením přípravy nové zakázky podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována s ohledem na 2. stupeň zátěže (odkaz na povolání v NSP – shodně jako u PK Tiskař na novinových ofsetových kotoučových strojích - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=102020&kod_sm1=33). Dále se musí uchazeč prokázat lékařským potvrzením, že netrpí poruchou barvocitu (poruchou barevného vidění).

 

Ověřování stanovených kompetencí je nutno prověřovat v rámci systémového řízení kvality ofsetového tisku a opírá se o tyto normy:

ČSN ISO 12 647-1 Výroba tiskové formy

ČSN ISO 12 647-2 Tisk ofsetem

ČSN ISO 12647- 3 Coldset

ČSN ISO 12 647-7 Procesy zhotovování nátisku

OHSAS 18001 - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

ČSN EN ISO 14001 Systémy environmentálního managementu

Všechny uvedené normy jsou v aktuálním platném znění.

 

Ověřování stanovených kompetencí spočívá v prověření způsobilosti uchazeče vykonat zadanou operaci podle stanoveného technologického (pracovního) postupu, správně vykonávat činnosti spojené s obsluhou a základní údržbou příslušných strojů včetně provedení dokončovacích prací a provádění běžných výpočtů.

Při ověřování splnění úkolů založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k pravidlům BOZP a PO v rámci provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu.

U kritérií hodnocení, kde je požadováno praktické předvedení, lze z provozních důvodů při ověřování kritéria připustit simulaci dané činnosti přímo u tiskového stroje.

 

Zadání pro ověřování jednotlivých kompetencí: novinová složka, barevnost 4/4 (procesní novinový čtyřbarvotisk), rozsah 8 a 16 stran, tisk rub a líc, gramáž 42 g/m² novinový papír.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro polygrafii, média a informační služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

MR MEDIA, s. r. o.

SPŠ a VOŠ Grafická Praha

Svoboda Press, s. r. o.

PB TISK, s. r. o.