Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra
Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost
Povolání: Pracovník převozu finanční hotovosti a cenin
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Aplikování právních základů soukromé bezpečnostní činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat rozšířený právní rámec pro činnosti související s převozem finanční hotovosti, cenin a ochranným doprovodem osob a vozidel vyjádřených hodnotou velkého rozsahu Písemné ověření
b Popsat přepravu cenných zásilek, organizaci, strukturu a pojistné limity přepravy Písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Defenzivní řízení vozidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat prvky defenzivní jízdy Ústní ověření
b Řídit vozidlo tak, aby byly uplatněny zásady defenzivní jízdy Praktické předvedení
c Charakterizovat pravidla pro činnost při poruše vozidla přepravujícího zásilku hotovosti a cenin nebo při vzniku dopravní nehody Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vykonávání ozbrojeného doprovodu osob a dopravních prostředků při přepravě peněz a cenin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu přiděleného vozidla před zahájením přepravy Praktické předvedení
b Přistavit vozidlo na stanoveném místě tak, aby byla uplatněna preventivní opatření proti ohrožení bezpečnosti osob, vozidla a přepravy Praktické předvedení
c Zastavit vozidlo tak, aby byla uplatněna preventivní opatření proti vzniku mimořádné situace na komunikaci Praktické předvedení
d Vystoupit z vozidla a komunikovat s osobami v okolí tak, aby byla uplatněna preventivní opatření proti ohrožení bezpečnosti přepravy Praktické předvedení
e Převzít zásilku tak, aby byla uplatněna preventivní opatření proti ohrožení bezpečnosti zásilky Praktické předvedení
f Přenést zásilku a uložit ve vozidle tak, aby byla uplatněna preventivní opatření proti ohrožení bezpečnosti zásilky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ochrana a ostraha bankovních objektů a transportů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat zásady zajištění bezpečnosti při manipulaci se zásilkami hotovosti a cenin na veřejně přístupném místě Ústní ověření
b Charakterizovat preventivní opatření a zásady pro výběr trasy pro přepravu a preventivní opatření proti sledování vozidla Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluhování jednoduchých mechanických a elektronických zabezpečovacích zařízení, poplachových a požárních signalizací a kamerových systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést obsluhu bezpečnostních prvků vozidla Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Obsluhování a používání optických, signalizačních a komunikačních prostředků určených k ostraze objektů a osob

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat obecné zásady pro komunikaci na spojovacích prostředcích Ústní ověření
b Zapnout radiostanici a nastavit základní provozní hodnoty Praktické předvedení
c Oznámit po určeném pojítku závadu na vozidle nebo změnu trasy dle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vykonávání zásahových akcí při narušení bezpečnosti chráněných objektů, zadržování narušitelů a zajišťování míst činu s použitím věcných bezpečnostních prostředků a zbraní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést úkony k zajištění bezpečnosti osob a majetku při útoku na přenos zásilky hotovosti a cenin na veřejně přístupném místě a zdůvodnit postup Praktické předvedení
b Zadržet osobu při trestném činu nebo bezprostředně poté, kdy ohrozila bezpečnost zásilky a jejího doprovodu a zdůvodnit postup Praktické předvedení
c Zajistit místo a důkazy napadení, ochraňovat stopy a zdůvodnit svoji činnost Praktické předvedení
d Charakterizovat právní aspekty použití střelné zbraně k ochraně života, zdraví a majetku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Uplatňování zásad součinnosti se složkami integrovaného záchranného systému, zejména s Policií ČR a vymezenými osobami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat zásady součinnosti s Policií ČR, ostatními prvky Integrovaného záchranného systému a dalšími osobami při přepravě zásilek a při ochranném doprovodu vozidel a osob Ústní ověření
b Vyrozumět Policii ČR o napadení transportu Praktické předvedení
c Ohlásit zjištěný požár a charakterizovat pravidla pro poskytnutí osobní pomoci při zjištění vzniku požáru podle právních předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
d Přivolat zdravotnickou záchrannou službu a charakterizovat pravidla pro poskytnutí potřebné pomoci osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Komplexní zajišťování obsluhy bankovních automatů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat zásady zajištění bezpečnosti při údržbě bankomatu na veřejně přístupném místě Ústní ověření
b Přenést naplněné kazety z vozidla k bankomatu tak, aby byla uplatněna preventivní opatření proti ohrožení bezpečnosti a vzniku mimořádné situace Praktické předvedení
c Provést údržbu bankomatu tak, aby byla uplatněna preventivní opatření proti ohrožení bezpečnosti bankomatu, finanční hotovosti a osob Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení dokumentace o průběhu služby a o mimořádných událostech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit průvodní doklad nebo vyplnit příkaz k přepravě nebo vyplnit záznam (ohlášení) mimořádné události podle zadaného scénáře Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=101836&kod_sm1=6) – uchazeč musí předložit potvrzení od lékaře, že je schopen řídit motorové vozidlo.

Podmínkou pro možnost skládat zkoušku je doložení profesní kvalifikace 68-008-E Strážný/strážná a řidičského oprávnění skupiny C.

Zkouška má formu kombinace písemné, praktické a ústní
zkoušky. Kritéria ověřovaná písemně se ověřují formou testu. Test obsahuje 30 otázek náhodně vybraných ze souboru testových otázek tak, aby byla pokryta celá problematika dané kompetence. Soubor testových otázek musí obsahovat minimálně 120 otázek. Ostatní kritéria se ověřují stanoveným způsobem buď formou ústního ověření, nebo praktického předvedení s případným ústním zdůvodněním.

K úspěšnému vykonání písemné části zkoušky je nutné odpovědět nejméně 80 %, to je 24 otázek testu správně.

Zkouška se skládá v českém jazyce.

Komise připraví do zahájení zkoušky pracoviště, věcné bezpečnostní prostředky, techniku, zařízení, písemný test a ostatní informace potřebné k ověření jednotlivých kritérií. Určený člen komise poučí uchazeče před zahájením časového limitu o způsobu provedení písemné formy zkoušky a se způsobem ověření praktických dovedností.

V průběhu zkoušky mohou členové komise klást doplňující otázky.

Žadatel o ověření odborné způsobilosti vykonává praktickou část zkoušky v zásahovém oděvu s nezbytnou výstrojí a výzbrojí tak, aby bylo možné ověřit praktické předvedení tam, kde to hodnoticí standard stanoví.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Komora podniků komerční bezpečnosti ČR

Security Club

Loomis Czech Republic, a. s.