Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Šička kožešinových a usňových výrobků
Platnost standardu: Od 29.4.2019 do 20.10.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příjem a výdej oprav kožešinových a usňových oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést odborný příjem opravy kožešinového a usňového oděvu, zhodnotit proveditelnost opravy, navrhnout a vysvětlit zákazníkovi vhodnou variantu provedení Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit kalkulaci ceny prováděné opravy kožešinového a usňového oděvu podle platných ceníků, spotřeby materiálu a potřebného času k provedení Praktické předvedení
c Zaevidovat přijatou opravu kožešinového a usňového oděvu, vyhotovit její stručný popis, vystavit doklad o převzetí zakázky Praktické předvedení a písemné ověření
d Provést výdej opraveného kožešinového a usňového oděvu spolu s důrazem kladeným na schopnost jednat se zákazníkem, vystavit pokladní doklad Praktické předvedení a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, materiálů, strojů, zařízení a nástrojů pro opravu kožešinových a usňových oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a popsat vhodný pracovní postup pro provedení konkrétní opravy kožešinového a usňového oděvu Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit a charakterizovat předložené kožešinové a usňové materiály, stanovit způsob jejich využití při opravě kožešinového a usňového oděvu Praktické předvedení
c Vybrat z předložených vzorků vhodný materiál pro opravu konkrétního kožešinového a usňového oděvu, výběr zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit stroje, zařízení a nástroje potřebné pro opravu kožešinového a usňového oděvu s ohledem na použitý materiál, volbu zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vykrajování a vystřihování dílců pro opravy kožešinových a usňových oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit jednoduchou šablonu vyměňovaného dílce pro opravení poškozené části kožešinového a usňového oděvu Praktické předvedení
b Vykrojit podle připravené šablony náhradní dílec pro výměnu poškozené části kožešinového a usňového oděvu Praktické předvedení
c Vystřihnout dílec v potřebném tvaru a velikosti pro výměnu poškozené části kožešinového a usňového oděvu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Strojové šití při opravách kožešinových a usňových oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést výměnu poškozené části kožešinového a usňového oděvu strojovým šitím, opravované místo a nové spoje zapravit, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkrátit rukáv usňového oděvu včetně podšívky podle zadání Praktické předvedení
c Prodloužit délku kožešinového oděvu pomocí náhradního materiálu, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
d Sešít rozpáraný spoj dílců kožešinového a usňového oděvu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční šití při opravách kožešinových a usňových oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ručně přišít a zapravit zkrácenou podšívku rukávu kožešinového a usňového oděvu, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést zapravení prodloužené části kožešinového oděvu ručním došitím Praktické předvedení
c Ručně zapravit poškozené šité spoje kožešinového a usňového oděvu, stanovit pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zapracování ozdob a zapínacích součástí do opravovaných kožešinových a usňových oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyměnit poškozený zip za nový, předvést jeho vypárání, vsazení a přišití nového uzávěru do usňového oděvu Praktické předvedení
b Vyměnit nefunkční jezdec zipu u kožešinového a usňového oděvu za nový, techniku výměny popsat Praktické předvedení a ústní ověření
c Zapracovat ozdobné prvky do kožešinového a usňového oděvu podle přání zákazníka Praktické předvedení
d Provést výměnu tlačky u usňového oděvu, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Mechanické úpravy kožešinových a usňových oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést konečnou úpravu vlasu v místech švů opravovaného kožešinového oděvu, zdůvodnit účel práce Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést celkové česání a kartáčování vlasu opravovaného kožešinového oděvu Praktické předvedení
c Provést vyklepání vlasu kožešinového oděvu Praktické předvedení
d Vyžehlit opravovaný kožešinový a usňový oděv podle předepsaného technologického postupu včetně dotvarování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úpravy vzhledu a ošetřování kožešinových a usňových oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat metody úpravy a ošetření kožešinových a usňových oděvů Ústní ověření
b Provést úpravu vzhledu vnější části kožešinového a usňového oděvu s přihlédnutím k upravovanému materiálu, provedení zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést celkové ošetření kožešinového a usňového oděvu s přihlédnutím k použitému materiálu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní seřizování, ošetřování a údržba strojů a zařízení používaných v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit stroj pro vykonání pracovní operace, nastavit potřebné parametry a provést kontrolu funkčnosti stroje Praktické předvedení
b Provést čištění, mazání a základní údržbu stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit kritická místa jednotlivých strojů z hlediska bezpečnosti práce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/sicka-kozesinovych-a-usno#zdravotni-zpusobilost).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti při opravách kožešinových a usňových oděvů.

 

Ověřování odborných kompetencí bude probíhat v reálném prostředí při opravách kožešinových a usňových oděvů. Při ověřování kritérií hodnocení založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu a k samostatnosti. Dále se sleduje dodržování pracovních postupů, správná volba technologie, kvalita provedení, správná obsluha strojů, nářadí a zařízení. Při ústním projevu je třeba sledovat používání odborné terminologie, jednoznačnost formulací a využívání teoretických znalostí pro řešení úkolů.

 

Autorizovaná osoba zpracuje přehled doporučené literatury a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 měsíc) před zkouškou.

 

Autorizovaná osoba připraví pro odbornou kompetenci Příjem a výdej oprav kožešinových a usňových oděvů pro kritéria hodnocení a), b) modelové situace v návaznosti na ověřovanou kompetenci.

 

Autorizovaná osoba určí před zkouškou druh kožedělného výrobku, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly u odborných kompetencí Příjem a výdej oprav kožešinových a usňových oděvů pro kritéria hodnocení a), b), c), d); Volba postupu práce, materiálů, strojů, zařízení a nástrojů pro opravu kožešinových a usňových oděvů pro kritéria hodnocení a), b), c), d); Vykrajování a vystřihování dílců pro opravy kožešinových a usňových oděvů pro kritéria hodnocení a), b), c; Strojové šití při opravách kožešinových a usňových oděvů pro kritéria hodnocení a), d); Ruční šití při opravách kožešinových a usňových oděvů pro kritéria hodnocení a),c); Zapracování ozdob a zapínacích součástí do opravovaných kožešinových a usňových oděvů pro kritéria hodnocení b), c); Mechanické úpravy kožešinových a usňových oděvů pro kritérium hodnocení c); Úpravy vzhledu a ošetřování kožešinových a usňových oděvů pro kritéria hodnocení a), b), c), podle typu přijaté opravy, konkrétní opravny a místa konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba připraví nabídku kožešinových a usňových oděvů určených k opravám (v minimálním počtu 3 - maximálně 5 vzorků) podle zaměření a místa konání zkoušky, typy pracovních operací (seznam ve formě názvů pracovních operací) a umožní uchazeči se s tímto seznámit v předstihu (minimálně 2 týdny) před zkouškou.

 

Autorizovaná osoba zadá u odborných kompetencí Příjem a výdej oprav kožešinových a usňových oděvů pro kritéria hodnocení a), d) počet vzorků (v minimálním počtu 1 - maximálně 3 vzorky); Volba postupu práce, materiálů, strojů, zařízení a nástrojů pro opravu kožešinových a usňových oděvů pro kritéria hodnocení b), c) počet vzorků (v minimálním počtu 5 - maximálně 8 vzorků) podle zaměření konkrétní opravny a místa konání zkoušky.

 

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Základní seřizování, ošetřování a údržba strojů a zařízení používaných v kožedělné výrobě pro kritéria hodnocení a), b), c) typ stroje, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní opravy kožešinových a usňových oděvů a místa konání zkoušky.

 

Pracovní oblečení odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům si zajistí uchazeč sám.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Střední škola obchodně technická, s. r. o., Zlín

Opravna obuvi a kožené galanterie Trnava