Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Řezník a uzenář
Platnost standardu: Od 17.10.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dělení a vykosťování masa jatečných prasat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dělit jatečně upravená těla prasat na jednotlivé části, popsat dělení vepřové půlky Praktické předvedení a ústní ověření
b Bourat jednotlivé části jatečně upravených těl prasat Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Stanovení požadavků na jatečně upravená těla prasat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést požadavky na jatečně upravená těla prasat Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Třídění vykostěného vepřového masa pro výsek a výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Roztřídit jednotlivé části jatečně upravených těl prasat pro výsek Praktické předvedení
b Roztřídit jednotlivé části jatečně upravených těl prasat pro výrobu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Popsání průběhu zracích procesů v mase

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat normální průběh zrání masa Ústní ověření
b Popsat abnormální průběh zrání masa (vady zrání masa a jejich hlavní příčiny) Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Skladování masa

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady skladování čerstvého masa a skladovat čerstvé maso Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat zásady skladování zmrazeného masa Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha strojního a technologického vybavení bourárny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Použít vhodné technologické vybavení při bourání vepřového masa Praktické předvedení
b Předvést obsluhu a zkontrolovat funkčnost strojního a technologického vybavení bourárny Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění hygienicko-sanitační činnosti v provozech masného průmyslu, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat hygienické předpisy a osobní hygienu Praktické předvedení
b Používat pracovní oděv a ochranné pomůcky Praktické předvedení
c Dodržovat sanitační řád bourárny Praktické předvedení
d Dodržovat zásady bezpečnosti, hygieny práce a ochrany zdraví při práci a požární prevence Praktické předvedení
e Rozlišit specifická bezpečnostní rizika související s manipulací se strojním vybavením bourárny a s výkonem pracovních činností při bourání vepřového masa Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/reznik-a-uzenar#zdravotni-zpusobilost).

 

Ověřování bude spojeno v navazující činnosti vedoucí k bourání masa jatečných prasat s využitím technologických postupů a hygienických zásad zacházení s jatečně upravenými těly jatečných prasat a čerstvým vepřovým masem.

Pro ověření kompetencí stačí jatečně upravené tělo jednoho jatečného prasete.

Při ověřování kompetencí, zejména formou praktického předvedení, zkoušející sleduje způsob provedení zadané činnosti, dodržování hygienických zásad, posuzuje hospodárné využívání surovin, dodržování ekologických principů při výrobě, dodržování zásad bezpečnosti práce, dodržování časového harmonogramu a organizace práce.

Zkoušející ověřuje hodnoticí kritéria průběžně při plnění příslušných odborných způsobilostí.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro potravinářství a krmivářství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Český svaz zpracovatelů masa

Sdružení drůbežářských podniků

Jatky Český Brod, a. s.

VOŠ ekonomických studií, SPŠ potravinářských technologií a SOŠ přírodovědná a veterinární