Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo kultury
Skupina oborů: Informatické obory
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technologických postupech audiovizuální produkce a kontrola datových podkladů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pojmy 3D produkce (polygon, rozlišení, FPS, vertex, obrazové a video formáty) Ústní ověření
b Vyjmenovat několik v praxi běžně užívaných softwarových programů a objasnit jejich vhodnost využití pro daný typ digitální produkce Ústní ověření
c Vysvětlit způsob výroby předloženého trikového záběru obsahující vfx postprodukci z vybraného filmu Ústní ověření
d Převzít a provést kontrolu datových podkladů pro zpracování zadaného audiovizuálního díla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Návrh řešení technologického postupu projektu audiovizuální produkce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup (workflow) technického procesu (pipeline) zadaného projektu včetně popisu softwarových nástrojů pro realizaci Praktické předvedení
b Prezentovat a vysvětlit pracovní postup (workflow) technického procesu (pipeline) zadaného projektu včetně popisu softwarových nástrojů pro realizaci Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit a zdůvodnit odhad pracnosti navrženého řešení včetně výsledného efektu na optimalizaci produkce Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vývoj produkčních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout implementaci zvoleného produkčního nástroje Praktické předvedení
b Naprogramovat zvolený produkční nástroj Praktické předvedení
c Prezentovat a vysvětlit funkčnost zvoleného produkčního nástroje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Integrace a správa zdrojového kódu a dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat repozitáře a způsob práce s nimi (správa dat a verzování) Ústní ověření
b Vytvořit repozitář zdrojového kódu zvoleného nástroje Praktické předvedení
c Změnit část zdrojového kódu a integrovat ho zpět do repozitáře Praktické předvedení
d Zpracovat dokumentaci zdrojového kódu zvoleného nástroje Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Metodické pokyny

Uchazeč předloží autorizované osobě 30 dní před zahájením vlastního ověřování podle tohoto hodnoticího standardu:

  • profesní životopis

 

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce tři úkoly. Uchazeč si před započetím zkoušky vybere jeden z úkolů, podle kterého budou ověřovány kompetence.

 

ÚKOLY:

• Přenos digitálních dat kamery ze souboru do 3D aplikace a poté export do 2D.

- uchazeč obdrží soubor obsahující vytrackovanou kameru ve formátu fbx nebo abc, poziční lokátory a proxy model ve formátu abc. Úkolem bude programově naimportovat data, zkontrolovat jejich konzistenci a případné chyby odfiltrovat. Dále pak programově vyexportovat všechny komponenty, které měl na vstupu tak, aby je byl schopen použít ve 2D aplikaci.

 

• Přenos mocap (motion capture) dat na rig (digitální loutku).

- uchazeč obdrží produkčně používaný rig (digitální loutku) ve formátu Maya (mb nebo ma, fbx) a mocap (motion capture) data ve formátu fbx. Úkolem je zpracovat data a programově je přenést na rig, spárovat názvy vstupního a výstupního rigu. Výsledkem bude animovatelný produkční rig.

 

• Složení scény z předložených datových vstupů.

- uchazeč dostane soubory obsahující geometrie (formát abc), kamery (formát abc) a světla (formát JSON). U světel bude záměrně použit formát JSON obsahující standardní atributy CG světel, takže součástí úkolu bude tento soubor použít a data přenést na vytvořená světla. Opět platí, že nesmí používat vestavěnou funkcni pro import, která většinu poskytnutých formátů umí zpracovat přímo, ale záměrem je úkol řešit programově. Výsledkem bude prezentace kompletní scény.

 

Zadání bude ve všech třech případech obsahovat datové soubory, které uchazeč musí svým skriptem zpracovat a nahrát do 3D software. Cílem není používat standardní import, ale naopak použít vytvořený nástroj, který data podle charakteru vhodně zpracuje a naimportuje.


KOMPETENCE

Orientace v technologických postupech audiovizuální produkce a kontrola datových podkladů

Pro komplexní ověření znalostí a dovedností této kompetence autorizovaná osoba předá uchazeči zadání zkoušky v podobě digitálních dat na flash disku. Uchazeč si vybere jeden ze tří úkolů.

 

Návrh řešení technologického postupu projektu audiovizuální produkce a Vývoj produkčních nástrojů a Integrace a správa zdrojového kódu a dokumentace

Pro komplexní ověření znalostí a dovedností těchto hodnoticích standardů autorizovaná osoba zadá uchazeči úkol ke zkoušce:

Reklama v časové délce 30 s zahrnující 3D charakterovou animaci, reálné prostředí, vizuální efekty (vfx) - simulace ohně, vody, chlupy, export kamery do 2D aplikace.

 

Uchazeč u kompetencí Návrh řešení technologického postupu projektu audiovizuální produkce a Vývoj produkčních nástrojů navrhne řešení, na kterém bude posuzován způsob zpracování dat a efektivnost řešení a funkčnost kódu. Výsledkem je vždy prezentace výsledné scény/skriptu (počítačový kód).

 

U kompetence Integrace a správa zdrojového kódu a dokumentace uchazeč prokáže znalost orientace v existujících repositářích, znalost práce s repositářem ke splnění úkolu, správnost obsah a srozumitelnost dokumentace.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro kulturu, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Bohemian Multimedia spol. s r. o.

Kredenc s. r. o.

Universal Production Partners, a. s.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně