Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo dopravy
Skupina oborů: Doprava a spoje
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Posuzování podkladů pro stanovení regulačních opatření, kterými se mění způsob řízení a organizace dopravy, v rámci výkonu činností vyplývajících ze zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, v působnosti samosprávního úřadu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na základě znalosti zákona a příslušných opatření k zajištění provozu na pozemních komunikacích navrhnout řešení případové studie Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit regulační opatření podle zadání v souladu s platnými předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Koordinace a řízení rozvoje přepravních systémů osobní nebo nákladní silniční dopravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit vhodný postup pro údržbu silnic na základě zadaných kritérií se znalostí základních mechanizačních prostředků Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat vhodný prostředek pro údržbu silnic podle zadání konkrétní situace Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit kontrolní body pro zjištění správnosti postupu zajištění sjízdnosti komunikací při řešení zadané případové studie Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Plánování trasy s ohledem na hospodárnost přeprav v silniční nákladní dopravě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Naplánovat trasu s ohledem na hospodárnost s použitím mapových podkladů podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Prokázat znalosti dopravní infrastruktury, dopravních omezení, zákazů jízd s ohledem na druh vozidel a povahu nákladu v případové studii Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit správné způsoby, jak minimalizovat nucené přejezdy vozidel bez nákladu podle zadané situace Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyhodnotit meteorologickou situaci podle případové studie a navrhnout organizaci vhodné údržby komunikací Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace a řízení práce řidičů v silniční nákladní dopravě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit kvalifikaci řidiče pro obsluhu strojních a dopravních prostředků Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout složení posádek a stanovit plán zajištění provozu Praktické předvedení a ústní ověření
c Sestavit pracovní režim při obvyklých a mimořádných podmínkách dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Prokázat znalost pracovně právních předpisů a bezpečnosti práce na případové studii Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dojednávání a zajišťování údržby a oprav vozidel v rámci řízení osobní a nákladní silniční dopravy, předávání a přejímání vozidel z opravy a od řidičů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Organizačně zajistit údržbu a opravy vozidel, strojů a zařízení podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyřešit modelovou situaci poruchy vozidla podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Předat vozidlo k opravě servisní organizaci podle zadání, vč. příslušné agendy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyplňování a vedení předepsané dokumentace, evidence a výkazů o silniční dopravě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zásady vedení dokumentace v příkladu podle zadání Ústní ověření
b Zajistit předepsanou dokumentaci a stanovit postup řešení dopravní nehody podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyplnit dokumenty podle zadání a uvést zásady komunikace se státními orgány podle zadané modelové situace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování zásad bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí v silniční nákladní dopravě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést postup řešení dopravní nehody a poruchy vozidla v souvislosti se zajištěním BOZP, PO, OŽP na základě zadané modelové situace Ústní ověření
b Vysvětlit nejčastější příčiny nehodovosti, materiální a ekonomické důsledky a význam prevence Písemné a ústní ověření
c Zabezpečit dodržení zásad ochrany životního prostředí při provádění údržby silnic na základě zadaní Ústní ověření
d Uvést základní postupy kontroly způsobilsoti obsluh vozidel a strojů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována. Uchazeč je povinen předložit řidičské oprávnění skupiny B.

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba respektovat ustanovení technických norem v platném znění a právních předpisů:

 

Zákon č. 262/2006 Sb. – zákoník práce

Nařízení vlády č. 589/2006 Sb. – odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě

Zákon č. 111/1994 Sb. – o silniční dopravě

Vyhl. 478/200 Sb. – prováděcí vyhláška zákona o silniční dopravě

Nařízení EP č. 561/2006 – harmonizace některých předpisů v sociální oblasti ohledně silniční dopravy

Zákon č. 455/1991 Sb. – o živnostenském podnikání

Zákon č. 89/2012 – občanský zákoník vč. BOZP, ochranné pomůcky

Zákon č. 552/1991 Sb. – o státní kontrole

Zákon č. 56/2001 Sb. – zákon o podmínkách provozu vozidel - druhy silničních vozidel

Vyhláška č. 341/2014 Sb. – největší povolené rozměry silničních vozidel

Vyhláška č. 522/2006 Sb. – o státním odborném dozoru a kontrolách v silniční dopravě

 

Při způsobu ověření "písemné a ústní ověření" uchazeč vypracuje volně písemnou odpověď, kterou v případě potřeby doplní o ústní vysvětlení.

Součástí hodnoticího standardu není samostatná písemná zkouška, není tedy stanovena doba pro vykonání písemné zkoušky.

Při praktickém ověřování jednotlivých kompetencí je třeba v odpovídajících případech hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů požární ochrany a hygieny práce. Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedení prací.

 

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce případové studie a modelové situace, na kterých odzkouší uvedená hodnoticí kritéria.Příprava studií a modelových situací je v kompetenci autorizované osoby, která zvolí příslušnou případovou situaci i podle svého vhledu a dle aktuální problematiky v období zkoušky.

 

Kompetence i21.D.3774 Posuzování podkladů pro stanovení regulačních opatření, kterými se mění způsob řízení a organizace dopravy, v rámci výkonu činností vyplývajících ze zákona o hospodářských opatřeních pro krizové stavy, v působnosti samosprávního úřadu - autorizovaná osoba připraví minimálně 3 případové studie pro ověřování kritéria hodnocení a)

Kompetence h21.Z.2007 Koordinace a řízení rozvoje přepravních systémů osobní nebo nákladní silniční dopravy - autorizovaná osoba připraví minimálně 3 případové studie pro ověřování kritéria hodnocení c). Uvádí se příklady zjištěné praxe pro stanovení odpovídajích postupů zabezpečení sjízdnosti dopravních cest v dané situaci.

Kompetence h21.D.1028 Plánování trasy s ohledem na hospodárnost přeprav v silniční nákladní dopravě - autorizovaná osoba připraví minimálně 3 případové studie pro ověřování kritéria hodnocení b) a 3 případové studie pro ověření kritéria hodnocení d)

Kompetence h21.Z.1004 Organizace a řízení práce řidičů v silniční nákladní dopravě - autorizovaná osoba připraví minimálně 3 případové studie pro ověřování kritéria hodnocení d)

Kompetence h21.C.2001 Dojednávání a zajišťování údržby a oprav vozidel v rámci řízení osobní a nákladní silniční dopravy, předávání a přejímání vozidel z opravy a od řidičů - autorizovaná osoba připraví minimálně 3 modelové situace pro ověřování kritéria hodnocení b)

Kompetence h21.D.8005 Vyplňování a vedení předepsané dokumentace, evidence a výkazů o silniční dopravě - autorizovaná osoba připraví minimálně 3 modelové situace pro ověřování kritéria hodnocení c)

Kompetence h21.D.1013 Dodržování zásad bezpečnosti, ochrany zdraví a životního prostředí v silniční dopravě - autorizovaná osoba připraví minimálně 3 modelové situace pro ověřování kritéria hodnocení a)

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet zejména k přesnosti, kvalitě a dodržování platných zákonů a norem. Je nutné i posuzovat rovněž samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle platných podmínek pracoviště či daných obecných zákonných předpisů a norem.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Metrostav, a. s.

BES, s .r. o. Benešov

SPŠ Chrudim