Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Pracovník pro povrchovou úpravu nábytku
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v povrchových úpravách klávesových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat historii výroby a uvést významné výrobce klávesových hudebních nástrojů v ČR a Evropě Ústní ověření
b Vyjmenovat typy materiálů používaných ve výrobě a charakterizovat jejich základní vlastnosti Ústní ověření
c Popsat a vysvětlit technologii přípravy a nanášení historických povrchových úprav Ústní ověření
d Popsat a vysvětlit technologii přípravy a nanášení současných povrchových úprav Ústní ověření
e Popsat a vysvětlit teorii tvorby filmu nátěrových hmot Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostika poškozených dílců klávesových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Diagnostikovat a popsat typ poškození dílců klávesových hudebních nástrojů Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat příčiny zjištěného typu poškození dílců klávesových hudebních nástrojů Ústní ověření
c Navrhnout a popsat způsob řešení na odstranění typu poškození dílců klávesových hudebních nástrojů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Oprava poškozených dílců klávesových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přebrousit a přeleštit povrchové poškození Praktické předvedení
b Vybrousit povrchovou úpravu Praktické předvedení
c Opravit poškozené místo nejvhodnějším způsobem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Aplikace nátěrových hmot při opravách klávesových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést nízkotlaké stříkání nátěrových hmot Praktické předvedení
b Předvést vysokotlaké stříkání nátěrových hmot Praktické předvedení
c Předvést nanášení štětcem a polnou Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-pro-povrchovou-#zdravotni-zpusobilost).

 

Uchazeč si ke zkoušce přinese vlastní pracovní oděv a obuv, roušku, rukavice.

Při ověření kritérií hodnocení způsobem ověření "praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení zvoleného technologického postupu.

Při hodnocení splnění kritérií bude posuzováno jejich precizní provedení výsledná shodnost s původní povrchovou úpravou nástroje, případně s dobovým charakterem povrchové úpravy nástroje. Dále bude posuzována zručnost uchazeče a dodržování předpisů BOZP a PO.

 

V kompetenci "Orientace v povrchových úpravách klávesových hudebních nástrojů":

- v kritériu b) uchazeč vyjmenuje typy materiálů používaných ve výrobě a charakterizuje jejich základní vlastnosti - masivní materiál, aglomerované materiály (PDP, DTD, HDF, MDF) a rezonanční materiál;

- v kritériu c) uchazeč popíše a vysvětlí technologii přípravy a nanášení historických povrchových úprav:

  • šelak a šelakovou polituru transparentní, barevný šelak černý a rezonanční lak,
  • původ šelakové pryskyřice, její druhy a práce s tímto materiálem,
  • typy rozpouštědel, ředitel a dalších složek této povrchové úpravy,
  • typy přírodních pryskyřic pro úpravu rezonanční desky: měkké, tvrdé, atd.

- v kritériu d) uchazeč popíše základní typy technologie nanášení povrchových úprav (ruční, nízkotlaké, vysokotlaké, polévaní, máčení, atd.) a vyjmenuje základní typy v současnosti používaných nátěrových hmot (NC, PUR, PES, atd.).

- v kritériu e) uchazeč popíše dva základní typy přechodu nátěrových hmot do tuhého stavu (chemicky vytvrzované a fyzikálně schnoucí).

 

Autorizovaná osoba pro kompetenci „Diagnostika poškozených dílců klávesových hudebních nástrojů“ a pro kompetenci „Oprava poškozených dílců klávesových hudebních nástrojů" připraví dva různě poškozené dílce (například klopna, horní nebo spodní rámeček apod.). Na jednom dílci je povrchové poškození drobného charakteru. Na druhém dílci je poškození hrubšího charakteru.

 

Kompetence „Diagnostika poškozeného dílce klávesových hudebních nástrojů“, kritérium a) - c). Uchazeč diagnostikuje a popíše typ poškození. Na jednom dílci diagnostikuje a popíše povrchové poškození drobného charakteru (například oděrky, poškrábání klopny, horního nebo spodního rámečku, odlepená dýha apod.). Na druhém dílci diagnostikuje a popíše poškození hrubšího charakteru (například uražení hrany dílce, chybějící dýha, nedostatečná nebo chybějící povrchová úprava apod.).

 

Kompetence „ Oprava poškozených dílců klávesových hudebních nástrojů“, kritérium a) - c). Uchazeč na jednom dílci přebrousí a přeleští povrchové poškození, vybrousí povrchovou úpravu a opraví místo nejvhodnějším způsobem, např. vysazením dýhy, vytmelením nebo tzv. „zakápkou“. Na druhém dílci přebrousí a přeleští povrchové poškození, poté vybrousí povrchovou úpravu a opraví místo nejvhodnějším způsobem, např. vymění část dílce, předýhuje dýhu, napasuje novou dýhu, případně aplikuje vhodnou povrchovou úpravu.

 

Autorizovaná osoba pro kompetenci „Aplikace nátěrových hmot při opravách klávesových hudebních nástrojů“ připraví dva dílce, na kterých provede aplikaci všech uvedených způsobů, kritéria a) – c). Uchazeč na polovinu jednoho dílce předvede nízkotlaké stříkání nátěrové hmoty a na druhé polovině předvede vysokotlaké stříkání – u obou způsobů stačí jeden nános. Na druhém dílci na jedné polovině předvede nános nátěrové hmoty štětcem a na druhé polovině polnou.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Petrof, spol. s r. o. Hradec Králové

Střední uměleckoprůmyslová škola hudebních nástrojů a nábytku, Hradec Králové

Český klavírnický svaz, Hradec Králové

C. Bechstein Europe s. r. o. Hradec Králové