Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Mechanik opravář motorových vozidel
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování zásad BOZP a PO, ochrany zdraví a životního prostředí při zástavbě zařízení pro pohon vozidla na LPG/CNG

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v pravidlech BOZP a PO souvisejících s opravami vozidel (zvedací zařízení, ruční nářadí) Ústní ověření
b Orientovat se v zásadách práce s nebezpečnými látkami při opravách vozidel Ústní ověření
c Orientovat se v zásadách ekologické likvidace dílů a vozidel v autoopravárenství Ústní ověření
d Popsat specifika garážování motorových vozidel s plynovým pohonem Ústní ověření
e Předvést a popsat specifika tankování motorových vozidel s plynovým pohonem Praktické předvedení a ústní ověření
f Orientovat se v pravidlech BOZP a PO souvisejících s prací tlakových systémů a výbušných plynů - LPG, CNG a pravidla dodržovat Praktické předvedení a ústní ověření
g Identifikovat a popsat jednotlivé bezpečnostní prvky systému alternativních pohonů vozidel z hlediska bezpečnosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Práce s technickou dokumentací a předpisy pro provádění zástavby zařízení pro pohon vozidel na LPG/CNG, instalaci a provoz vozidel přestavěných pro pohon na LPG/CNG

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v příručkách pro opravy v elektronické nebo tištěné podobě, včetně zachování jejich aktuálnosti, vyhledat způsob opravy, parametry seřízení dílu nebo celků určené autorizovanou osobou Praktické předvedení a ústní ověření
b Najít v systému aktualizace technické dokumentace poslední platnou verzi pro autorizovanou osobou zadanou oblast a typ vozidla Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v základních elektrotechnických a elektronických systémech vozidel s pohonem na LPG/CNG

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních pojmech elektrotechniky Ústní ověření
b Číst elektrická schemata včetně schemat kabeláže a logických obvodů Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat význam, princip činnosti a uspořádání hlavních typů multiplexních obvodů Ústní ověření
d Měřit základní elektrické veličiny za použití multimetru Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v jednotlivých komponentech u vozidel s pohonem na LPG/CNG

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat účel a funkci systému pohonu vozidel na LPG/CNG Ústní ověření
b Popsat na schématu (popř. řezu příslušného dílu) regulátor tlaku LPG/CNG, vyjmenovat jeho možné závady a stanovit způsoby jejich odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat na schématu (popř. řezu příslušného dílu) vstřikovač LPG/CNG, vyjmenovat jeho možné závady a stanovit způsoby jejich odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat víceúčelový ventil LPG/CNG, jeho možné závady a popsat způsoby jejich odstranění Ústní ověření
e Popsat řídicí jednotku LPG/CNG, její princip činnosti a funkci Ústní ověření
f Popsat na schématu (popř. řezu příslušného dílu nebo přímo v přistaveném vozidle) jednotlivé části tlakové nádoby LPG/CNG a vyjmenovat její druhy Praktické předvedení a ústní ověření
g Popsat na schématu (popř. řezu příslušného dílu nebo na přistaveném vozidle) plnicí hrdlo LPG/CNG, jeho možné závady a způsoby jejich odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v bezpečnostních prvcích systémů vozidel s pohonem na LPG/CNG

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat víceúčelový ventil, vysvětlit jeho účel a funkci pro bezpečnost Ústní ověření
b Popsat regulátor tlaku a vysvětlit jeho funkci a bezpečnostní účel Ústní ověření
c Popsat řídicí jednotku systému LPG/CNG, vysvětlit její účel a bezpečnostní funkce Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž jednotlivých komponent systému LPG/CNG do vozidel s pohonem na LPG/CNG

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Namontovat tlakovou nádobu a popsat způsoby uchycení Praktické předvedení a ústní ověření
b Namontovat víceúčelový ventil a zkontrolovat správnost jeho funkce Praktické předvedení a ústní ověření
c Namontovat plnicí hrdlo a popsat zásady montáže Praktické předvedení a ústní ověření
d Namontovat plynové vedení Praktické předvedení a ústní ověření
e Namontovat regulátor tlaku a popsat zásady montáže Praktické předvedení a ústní ověření
f Namontovat plynové vstřikovače Praktické předvedení a ústní ověření
g Namontovat a zapojit elektrické svazky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Regulování přípravy palivové směsi u vozidel s pohonem na LPG/CNG

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit funkci systému řízení palivové směsi OBD2 Ústní ověření
b Identifikovat, popsat a vysvětlit funkci systému řízení palivové směsi LPG/CNG Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat funkci OBD řídicí jednotky LPG/CNG Ústní ověření
d Předvést a popsat způsob základního nastavení parametrů řídicí jednotky LPG/CNG Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování palivové mapy u motoru s pohonem na LPG/CNG

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup seřizování plynové mapy se systémem OBD Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat postup seřizování plynové mapy bez systému OBD Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést seřízení plynové mapy se systémem OBD Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat zásady, které je nutné dodržovat při seřizování plynové mapy Ústní ověření
e Popsat důsledky, které mohou nastat vlivem špatného nastavení plynové mapy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola provedené zástavby zařízení pro pohon vozidel na LPG/CNG

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat správnost montáže a umístění tlakového vedení LPG/CNG Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat vedení namontovaných elektrických svazků a jejich napojení Praktické předvedení a ústní ověření
c Zkontrolovat správnost zapojení a těsnost vyhřívacího okruhu Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést kontrolu těsnosti celého systému LPG/CNG Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP – https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-opravar-motorovy#zdravotni-zpusobilost).

 

Vstupním předpokladem je předložení platného oprávnění k řízení vozidel skupiny „B“.

 

V průběhu praktického ověřování ve všech částech je nutné klást důraz na:

  • dodržování pravidel bezpečnosti a hygieny práce;

  • dodržování technologických postupů;

  • plnění časového limitu zkoušky.

 

Uchazeč si ke zkoušce přinese vlastní pracovní oděv a pracovní obuv.

 

U odborné kompetence Dodržování zásad BOZP a PO, ochrany zdraví a životního prostředí při zástavbě zařízení pro pohon vozidla na LPG/CNG, kritérium e) může být splněno buď na modelové či reálné situaci u čerpací stanice LPG/CNG.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SAČR

ISŠA Brno

Auto Unger, s. r. o.