Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Dřevařský technik mistr
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách pro dřevařskou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat nejčastěji používané normy v dřevařské výrobě týkající se zpracování dřeva a materiálů na bázi dřeva Ústní ověření
b Číst základní normy v dřevařské výrobě a vysvětlit jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zpracování technických podkladů pro dřevařskou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obhájit samostatnou práci obsahující technickou dokumentaci dřevařské sestavy podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypracovat technickou dokumentaci dvou výrobků dle zadání Praktické předvedení
c Popsat podle technologické a konstrukční dokumentace nákres výrobku, jeho detaily a parametry a určit podle pracovního předpisu technologii a organizaci výroby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení a organizace práce technologického úseku dřevařské výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Seznámit se s operativním plánem výroby, převzít výrobní příkaz a stanovit dílčí cíle výroby včetně časového plnění Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout vhodné uspořádání výrobních zařízení a pracovních míst pro zajištění plynulého a efektivního průběhu výroby Praktické předvedení
c Vysvětlit postupy prací vykonávaných podřízenými pracovníky pro konkrétní výrobek (podle výroby v reálném provozu) v souladu s pracovním předpisem Ústní ověření
d Posoudit správnost navrženého technologického postupu (viz kritérium a)) z hlediska využitelnosti materiálů, výrobního zařízení a kvality hotového výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
e Posoudit navržené nástroje, stroje a zařízení ke zhotovení konkrétního výrobku, stanovit jejich technologické parametry podle použitých materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
f Zpracovat postup plnění pracovních úkolů a navrhnout přidělení práce podřízeným pracovníkům Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Řízení pracovního týmu technologického úseku dřevozpracující výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit členům pracovního týmu cíle, záměry, očekávání a výsledky konkrétního zadání výroby (podle výroby v reálném provozu) Praktické předvedení
b Přidělit a vysvětlit pracovní operaci podřízenému pracovníkovi v souladu se zadáním výroby (podle výroby v reálném provozu) Praktické předvedení a ústní ověření
c V případě potřeby předvést pracovní operaci pracovníkovi a doplnit potřebné pokyny Praktické předvedení a ústní ověření
d Informovat nadřízené o průběhu a výsledcích zadaných úkolů a projednat řešení případných problémů Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat různé způsoby motivace podřízených pracovníků Ústní ověření
f Prezentovat na modelové situaci řešení personálních problémů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Operativní řešení organizačních a provozních problémů v rámci technologického úseku dřevozpracující výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout obsazení pracovních pozic na počátku pracovní směny na základě konkrétních podmínek absence pracovníků Praktické předvedení
b Navrhnout opatření při přerušení dodávky materiálu a polotovarů Praktické předvedení
c Navrhnout řešení problémů vzniklých v průběhu směny v důsledku poruchy strojního zařízení, výpadku energií Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů v dřevařské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat dodržování pracovního a časového postupu výroby dřevařské sestavy Praktické předvedení
b Zkontrolovat dodržování pracovního postupu konkrétního výrobku (podle výroby v reálném provozu) Praktické předvedení
c Zkontrolovat vhodné použití ručního nářadí a nástrojů Praktické předvedení
d Zkontrolovat nastavení technologických parametrů na strojním zařízení zadané výroby Praktické předvedení
e Při zjištění nedostatků ve výrobě navrhnout opatření k jejich odstranění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů požární ochrany v oblasti dřevozpracující výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat povinnosti vedoucího pracovníka v oblasti BOZP a PO Ústní ověření
b Zkontrolovat bezpečnost provádění práce na strojích a zařízeních, nastavení parametrů strojů, provádění údržby, respektování návodů k obsluze Praktické předvedení
c Zkontrolovat dodržování hygieny práce a požární ochrany v daném úseku výroby, pořádek a čistotu na pracovišti včetně likvidace odpadu Praktické předvedení
d Uvést požární a zdravotní rizika na pracovišti Ústní ověření
e Na modelové situaci poskytnout účinnou první pomoc Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní dokumentace v dřevozpracující výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit denní hlášení výrobního úseku, zaevidovat plnění operativního plánu výroby, počet a důvod vrácených nekvalitních kusů Praktické předvedení
b Provést záznam o pravidelné preventivní prohlídce stroje nebo zařízení na svěřeném úseku výroby Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zpracovávání podkladů pro odměňování pracovníků v dřevařské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit princip vykazování pracovní doby nebo pracovního výkonu, popsat způsob kontroly a evidence přítomnosti zaměstnanců na pracovišti, vyplnit docházkový lístek Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat způsoby kontroly a evidence výkonu pracovníků, vyplnit úkolový lístek Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit princip odměňování pracovníků v daném úseku výroby Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zařizování preventivních prohlídek a oprav strojů a zařízení v dřevařské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést podmínky a popsat kritéria pro preventivní prohlídky strojů a zařízení v dřevařské výrobě Ústní ověření
b Zajistit pravidelnou kontrolu nastavení parametrů strojních zařízení používaných v dřevařské výrobě Praktické předvedení
c V případě zjištěných závad zajistit opravu strojů a zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/drevarsky-technik-mistr-d866#zdravotni-zpusobilost).

Ověřování odborných kompetencí bude probíhat jak v prostředí odborné učebny (dílny), tak v prostředí reálného provozu dřevařské výroby (především při ověřování znalosti technologie, při simulování praktických činností a kontroly dodržování technologické kázně). V případě kompetencí ověřovaných v reálném provozu uchazeč u zkoušky komunikuje pouze se zkoušejícím, nebude komunikovat se zaměstnanci v provozu, ve kterém se koná zkouška.

 

Uchazeč bude před zahájením zkoušky autorizovanou osobou (AOs) seznámen se stroji a zařízením, na kterých bude probíhat ověřování kritérií hodnocení.

 

Pokyny pro organizaci zkoušky a autorizovanou osobu:

 

1. Kompetence Orientace v normách pro dřevařskou výrobu:

Kritérium b):

Při ověřování teoretických znalostí (předpisů, norem) může uchazeč použít veřejně dostupné zdroje informací (www stránky) a příslušné normy, které AOs zajistí v tištěné nebo elektronické formě.

 

2. Kompetence Zpracování technických podkladů pro dřevařskou výrobu:

Kritérium a):

AOs určí zadání samostatné práce dřevařské sestavy, které uchazeč dostane k dispozici nejpozději 28 dní před termínem konání zkoušky. Samostatná práce bude obsahovat výkresovou dokumentaci sestavy ve 3D v doporučeném rýsovacím programu a bude dodána uchazečem autorizované osobě nejpozději týden před termínem konání zkoušky v jednom vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě.

Příklady zadání:

  1. návrh, výroba a montáž pergoly; zastřešený prostor 3 m x 2,25 m x 6 m (ŠxVxH)

  2. návrh, výroba a montáž plotu výšky cca 1,5 m; celková délka oplocení cca 20 m; součástí plotu bude branka o šířce 1,25 m a dvoukřídlá vrata o šířce 4 m

  3. zahradní přístřešek, dvě stěny, v jedné je podávací okénko 0,75 m x 1 m a v druhé dveřní otvor 1 m x 2 m; zastřešený prostor je 3 m x 2,5 m x 6 m (ŠxVxH)

Kritérium b), c):

AOs zadá při zkoušce uchazeči 2 kusy tvarově a funkčně odlišných výrobků, např. podávací okénko, dvoukřídlá vrata či branka apod., pro které uchazeč zpracuje v tištěné podobě:

  1. výkresovou dokumentaci

  2. kusovník a výpočet spotřeby materiálu

  3. technologický postup výroby

  4. cenovou kalkulaci

Dokumentace musí být zpracována dle platných norem.

 

3. Kompetence Řízení a organizace práce technologického úseku dřevařské výroby:

Ověřování kritérií hodnocení bude probíhat na pracovišti v reálném provozu dřevařské výroby. AOs minimálně 1 týden před termínem konání zkoušky poskytne uchazeči informace podle plánu výroby o konkrétním výrobku včetně strojního vybavení v reálném provozu, kde se budou ověřovat kritéria hodnocení. Uchazeč posoudí vhodnost zadání plánu výroby dodané AOs, zejména výběr vhodného materiálu, použití ručního nářadí a nástrojů a nastavení vhodných parametrů na strojích.

4. Kompetence Řízení pracovního týmu technologického úseku v oblasti dřevozpracující výroby:

Ověřování kritérií hodnocení bude probíhat na pracovišti v reálném provozu výroby dřevařské výroby. AOs minimálně 1 týden před termínem konání zkoušky poskytne uchazeči informace podle plánu výroby o konkrétním výrobku včetně strojního vybavení v reálném provozu, kde se budou ověřovat kritéria hodnocení. Uchazeč bude prezentovat splnění kritérií a) a b) autorizované osobě, která bude simulovat pracovníka reálného provozu.

Kritérium f):

AOs připraví modelové situace na daná témata, určí uchazeči řešení jednoho zadání:

Odmítnutí zadaného úkolu

Nespokojenost s finančním ohodnocením

Špatná organizace práce

Rivalita na pracovišti

Šikana na pracovišti

Mobbing (psychoteror)

 

5. Kompetence Operativní řešení organizačních a provozních problémů v rámci technologického úseku dřevozpracující výroby:

Ověřování kritérií hodnocení bude probíhat na pracovišti v reálném provozu nábytkářské výroby. AOs minimálně 1 týden před termínem konání zkoušky poskytne uchazeči konkrétní informace o výrobě a strojním vybavení v reálném provozu, kde se budou ověřovat kritéria hodnocení.

 

6. Kompetence Kontrola dodržování technologických postupů v dřevařské výrobě:

Ověřování kritérií hodnocení bude probíhat na pracovišti v reálném provozu dřevařské výroby. AOs minimálně 1 týden před termínem konání zkoušky poskytne uchazeči konkrétní informace o výrobě a strojním vybavení v reálném provozu, kde se budou ověřovat kritéria hodnocení.

Kritérium d):

Uchazeč v rámci kontroly technologických postupů posoudí výběr vhodného materiálu, použití ručního nářadí a nástrojů a nastavení vhodných parametrů na strojích.

  

7. Kompetence Kontrola dodržování bezpečnostních předpisů a předpisů požární ochrany v oblasti dřevozpracující výroby:

Ověřování kritérií hodnocení bude probíhat na pracovišti v reálném provozu dřevařské výroby. AOs minimálně 1 týden před termínem konání zkoušky poskytne uchazeči konkrétní informace o výrobě a strojním vybavení v reálném provozu, kde se budou ověřovat kritéria hodnocení.

Kritérium e):

AOs připraví zadání, podmínky a pomůcky (figurína) pro modelovou situaci k poskytnutí první pomoci.

 

8. Kompetence Vedení provozní dokumentace v dřevozpracující výrobě:

Ověřování kritérií hodnocení bude probíhat na pracovišti v reálném provozu dřevařské výroby. AOs zajistí potřebnou provozní dokumentaci.

 

9. Kompetence Zpracovávání podkladů pro odměňování pracovníků v dřevařské výrobě:

Ověřování kritérií hodnocení bude probíhat na pracovišti v reálném provozu dřevařské výroby. AOS minimálně 1 týden před termínem konání zkoušky poskytne uchazeči konkrétní informace o personálním zajištění výrobního úseku, kde se budou ověřovat kritéria hodnocení.

 

10. Kompetence Zařizování preventivních prohlídek a oprav strojů a zařízení v dřevařské výrobě:

Ověřování kritérií hodnocení bude probíhat na pracovišti v reálném provozu dřevařské výroby.

 

Jednotlivá kritéria hodnocení se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se jak na výsledek vykonávané činnosti, tak na způsob předvedení činnosti.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem "Praktické předvedení a ústní ověření" se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení.

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů.

 

Uchazeč musí být při zkoušce vybaven vlastními osobními ochrannými pracovními prostředky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

KODA, s. r. o., Blatno 118

Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace

LINETA Severočeská dřevařská společnost, a. s.

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s. p.

EMBRE, s. r. o.