Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Keramický technik
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech při úpravě keramiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve výrobních, technických a designových podkladech pro zadaný výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
b Charakterizovat základní materiály a suroviny používané při výrobě technické keramiky, uvést jednotlivé druhy technické keramiky, uvést její vlastnosti a použití Ústní ověření
c Určit technologický postup pro zadaný výrobek určitého tvaru a velikosti Praktické předvedení a ústní ověření
d Posoudit, zda zvolený technologický postup při vytváření určitého výrobku odpovídá výrobní a technické dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
e Popsat technologii výroby technické keramiky vč. vysvětlení vlivu smrštění a případné deformace při výpalu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba postupu práce a technologických podmínek při úpravě keramiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit postup práce při opracování zadaného výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit technologické podmínky, nástroje a pomůcky při úpravě keramického výrobku podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

CNC frézování keramiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit a seřídit CNC frézky vložením příslušného SW Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit polotovar, nástroje a pomůcky pro frézování keramiky Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést upnutí obráběného (vysušeného či přežahnutého) výrobku podle jeho vlastností Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést opracování polotovaru frézováním, vyvrtáváním, broušením na finální výrobek Praktické předvedení
e Provést retuš finálního výrobku pomocí ručního nářadí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování kvality při úpravě keramických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit, zda provedené úpravy polotovaru nebo finálního výrobku odpovídají výrobní dokumentaci a technologickým podkladům Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu provedené úpravy, případně určit způsob další úpravy na předloženém výrobku vizuálně a pomocí měřidel Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést opravy na upravených polotovarech; zhodnotit, zda polotovar je vhodný pro další úpravy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Obsluha zařízení při úpravě keramických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady bezpečné obsluhy zařízení určených k úpravě keramických výrobků Ústní ověření
b Popsat druhy obráběcích nástrojů, jejich účinnost a možnosti při obrábění/frézování keramických výrobků Ústní ověření
c Předvést základní nastavení CNC stroje pro úpravu keramiky podle technické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat principy programování CNC obráběcích strojů Ústní ověření
e Předvést ruční začištění (retušování) obrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování zásad bezpečnosti práce při výrobě keramiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit nutnost dodržování zásad bezpečnosti práce při výrobě keramiky; uvést důvod, proč je důležitá ochrana proti křemičitému prachu Ústní ověření
b Popsat použití pracovních ochranných pomůcek při výrobě keramiky Ústní ověření
c Předvést dodržování zásad bezpečnosti práce při úpravě keramického výrobku na konkrétních OOP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/obrabec-keramiky#zdravotni-zpusobilost).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti zkoušeného uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku keramické výroby.

Autorizovaná osoba určí druh výrobku, ke kterému budou vztaženy zadané úkoly a jeho parametry, podle zaměření konkrétní keramické výroby. Autorizovaná osoba pro potřeby zkoušky připraví připraví dva až tři kusy keramických výrobků a polotovarů.

U hotového výrobku se bude posuzovat kvalita, soulad s technickou a výrobní dokumentací, případně nedodržení jednotlivých parametrů pro zadaný výrobek.

 

V odborné kompetenci Posuzování kvality při úpravě keramických výrobků, kritérium b) se jedná o ověření znalostí vad keramiky způsobených nedodržením technologického postupu.

U kompetence Obsluha zařízení při úpravě keramických výrobků uchazeč prokáže znalost ovládání CNC strojů /od prvotního nastavení/ v souladu s technickou dokumentací.

Při ověřování kritérií hodnocení, která jsou založena na praktickém předvedení, se klade důraz na dodržování zásad bezpečnosti práce, hygienických a bezpečnostních zásad.

Je posuzováno hospodárné využití surovin a bezpečné provádění všech úkonů, předmětem hodnocení je i manuální zručnost uchazeče.

 

Pracovní oděv odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům si zajistí uchazeč sám.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Silikátový svaz

Elektroporcelán, a. s.

STEATIT, s. r.o.