Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Obalový technik
Platnost standardu: Od 15.1.2021 do 20.10.2022
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Provádění analýz stávajících obalů a balicích technologií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit typy obalů u minimálně tří předložených vzorků obalů a popsat základní sortiment výroby obalů Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit klíčové faktory ovlivňující kvalitu jednotlivých typů obalových materiálů a definovat základní kvalitativní zkoušky Ústní ověření
c Vyjmenovat minimálně tři stávající balicí technologie a používané obalové prostředky Ústní ověření
d Charakterizovat bezpečnostní specifika při balení nebezpečných chemických látek a nakládání s nimi Ústní ověření
e Popsat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí v obalové technice Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sledování stavu a vývoje balicích technologií, balicí techniky a obalů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit vliv obalových materiálů a technologií na životní prostředí a zdraví spotřebitele Ústní ověření
b Vysvětlit možnosti využití obalů v rámci elektronického obchodování Ústní ověření
c Na základě informací z různých zdrojů (internet, tisk, vzdělávání, odborné veletrhy) porovnat nabídku nových obalových materiálů, obalů a balicích technologií Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Samostatné navrhování inovací obalů a balicích technologií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit výhody a nevýhody obdobných nebo alternativních řešení obalů a balicích technologií, včetně konkurenčních Ústní ověření
b Navrhnout inovaci obalu s pomocí optimalizace materiálové spotřeby, inovace konstrukce, energetických úspor nebo logistických operací v obalové technice Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit vratnost/nevratnost u minimálně tří předložených vzorků obalů a porovnat vratné a nevratné varianty obalů v návaznosti na logistický řetězec Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Spolupráce s odborníky z oblasti grafiky, logistiky, obchodu a ochranných známek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní pojmy v postupech komunikace s dodavateli grafického designu a tisku Ústní ověření
b Popsat základní prostředky využívané v aktivní a pasivní logistice Ústní ověření
c Navrhnout správné ložení na paletě a ve skladu pro daný typ obalu podle zadání Praktické předvedení
d Definovat optimální prostředí při příjmu, skladování a expedici balených produktů Ústní ověření
e Popsat základní funkce ochranných známek, definovat požadavky zápisu ochranné známky do rejstříku a uvést práva a povinnosti majitele ochranné známky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování podmínek pro výběr dodavatelů obalů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní kritéria ověřující dlouhodobou a okamžitou způsobilost obalů a výběr jejich dodavatelů na základě výsledků z auditu, referencí či porovnání s konkurencí Ústní ověření
b Stanovit kritéria pro volbu hodnocení a výběru dodavatele obalů podle jeho schopnosti dodávat obaly v souladu s požadavky organizace Ústní ověření
c Vysvětlit základní principy systému jakosti a kvality obalů Ústní ověření
d Navrhnout základní ekonomické, technické a hygienické požadavky a požadavky na systémy environmentálního managementu (EMS) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování požadavků na technické a výtvarné vlastnosti obalu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Specifikovat typ baleného produktu z hlediska jeho základních vlastností, technologie balení a souvisejících logistických operací Ústní ověření
b Stanovit požadavky na technické, informativní a marketingové vlastnosti obalu Ústní ověření
c Vyhledat a interpretovat informace ve výrobně technické dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést základní povinné i nepovinné údaje na obalu a určit základní logistické piktogramy a značky podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zabezpečování kontrol jakosti a technických zkoušek obalů a balicích technologií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup při zajištění technických zkoušek obalových prostředků a balených produktů a uvést typy zkoušek, státních zkušeben a jimi nabízené služby Ústní ověření
b Navrhnout postup zajištění kontroly kvality obalů podle stanoveného harmonogramu v souladu s výrobní praxí Ústní ověření
c Vybrat z obalových environmentálních a hygienických předpisů a požadavků kladených na různé typy balených produktů základní legislativní požadavky na obal podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit postup řešení nestandardní situace při nesprávném skladování obalů, změně vlhkosti prostředí a technologicky nezaviněných ztrátách Ústní ověření
e Sepsat reklamaci dodavateli na základě předloženého vzorku obalu, který kvalitativně neodpovídá parametrům objednávky, a to podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování dodávek obalů a jejich doprovodné dokumentace (např. informačních letáků apod.)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit objednávku na dodávku obalů podle zadání Praktické předvedení
b Vysvětlit princip identifikačních kódů na obalech, systému značících prvků, průmyslového značení produktů a identifikace na základě rádiové frekvence (tzv. RFID – Radio Frequency Identification) Ústní ověření
c Na předloženém vzorku obalu s identifikačním kódem, resp. značícími prvky, určit význam písemného a číselného kódu, resp. význam značících prvků podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit systémy pro elektronické zpracování evidence baleného produktu Ústní ověření
e V souvislosti s dodávkou obalů popsat práci s doprovodnou dokumentací, fakturami, dodacími listy a informačními letáky Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování dokumentace obalů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Na základě požadavků zadavatele vyplnit dodací list pro příjem obalů Praktické předvedení
b Zanést stanovené balicí materiály a obaly do interního informačního systému Praktické předvedení
c Popsat úkony související s dodávkou obalů, obalových materiálů, včetně příslušných certifikátů a prohlášení shody (tj. splnění podmínek uvedení obalu na trh) Ústní ověření
d Popsat základní formuláře k evidenci a výkazu dat pro evidenci množství a vlastností obalů uvedených na trh nebo do oběhu a pro evidenci množství zpětně odebraných obalů a způsobu, jak s nimi bylo naloženo Praktické předvedení
e Vysvětlit označování vratných zálohovaných obalů v souladu s platnou legislativou Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajišťování vedení evidence obalů a obalových odpadů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit a popsat typy podkladů pro evidenci obalů a obalových odpadů podle environmentální legislativy Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést inventuru stávajících obalových prostředků podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit základní činnosti v oblasti plánování podnikových zdrojů (tzv. ERP — Enterprise Resource Planning) Ústní ověření
d Uvést minimálně tři zásady průběžné evidence odpadů podle platné legislativy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP -

https://nsp.cz/jednotka-prace/obalovy-technik#zdravotni-zpusobilost).

 

Uchazeči jsou autorizovanou osobou, resp. autorizovaným zástupcem autorizované osoby předány veškeré materiály podle zadání (výrobní podklady, vzorky materiálů).

 

Zkouška se skládá z ústní části a praktické části, přičemž ústní ověření doplňuje i část praktickou. V rámci ústního ověření přidělí autorizovaná osoba uchazeči pro ověření každé kompetence vždy po dvou otázkách.

 

Upřesnění kompetence m16.D.7476, kritérium ad a):

Základní pojmy v postupech komunikace s dodavateli grafického designu a tisku jsou: předloha, grafický formát, velikost souboru, rozlišení, CMYK, RGB, přímé barvy, náhled, nátisk, konvenční a digitální tisk.

Upřesnění kompetence m16.C.2474, kritérium ad b):

Vstup do interního informačního systému probíhá přes internet.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro polygrafii, média a informační služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ing. Jana Žižková, nezávislý obalový specialista, OSVČ

SERVISBAL OBALY s. r. o., Dobruška

CZECH AND SLOVAK PACKAGING ASSOCIATION SYBA z. s., Praha 2

VOŠ grafická a SPŠ grafická, Praha 1