Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Obalový technik
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve standardech a technické dokumentaci pro konstrukci obalů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé skupiny standardů FEFCO (Fédération Européenne des Fabricants de Carton Ondulé - Evropská federace výrobců vlnitých lepenek) Ústní ověření
b Zařadit standardní konstrukce obalů do jednotlivých tříd podle FEFCO či ECMA (European Carton Makers Association - Evropská asociace výrobců skládaček) Praktické předvedení a ústní ověření
c Číst technickou a výkresovou dokumentaci, podle níž lze zhotovit finální obalový produkt v souladu s technologickými možnostmi výrobce a jeho kooperujících partnerů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vypracování konstrukční dokumentace pro výrobu obalů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní možnosti a moduly obalových CAD SW (Construction Aided Design Software - počítačové programy určené ke konstrukci) pro návrh a konstrukci obalu Praktické předvedení
b Vložit podklady zadaného úkolu (poptávky) do podnikového řídicího systému ERP (Enterprise Resource Planning – Podnikové plánování zdrojů) Praktické předvedení a ústní ověření
c Vypracovat na počítači konstrukční výkres obalu podle zadání, včetně navržení a odůvodnění použitého materiálu a stanovení přídavků na linky ohybu Praktické předvedení a ústní ověření
d Vypracovat na počítači konstrukční výkres víceprodukčního řešení, včetně využití optimalizace rozvržení obalů na archu (tzv. archové montáže) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Laboratorní metodika a stanovování kvality materiálu a konstrukce obalu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozdělit minimálně pět předložených vzorků lepenek podle jejich mechanicko-fyzikálních vlastností do jakostních tříd a tyto třídy popsat podle kvalitativních parametrů norem FEFCO, resp. DIN 55468 Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat uvedené zkoušky prováděné u materiálů a obalů z vlnité lepenky: pevnost na hranu (ECT – Edge Crush Test), plošné zborcení (FCT – Flat Crush Test), průtlak (BST – Burst Strength Test) a nosnost obalu (BCT – Box Crush Test) Ústní ověření
c Popsat uvedené logistické zkoušky obalů prováděné v certifikované laboratoři v závislosti na potenciálních mechanických rizikách obalu během celého logistického řetězce: zkouška volným pádem, zkouška na nakloněné rovině, vibrační zkoušky. Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vzorkování lepenkového obalu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Klasifikovat jednotlivé typy CAM (Computer Aided Manufacturing - Počítačová podpora výrobního výstupu) Ústní ověření
b Popsat jednotlivé konstrukční a ovládací prvky plotru Ústní ověření
c Vyvzorkovat obal na plotru podle zadání a ověřit správnost jeho konstrukce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Úprava vnitřního prostředí v obalu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat minimálně čtyři potenciální mechanická rizika působící při přepravě zabalených výrobků v logistickém řetězci Ústní ověření
b Navrhnout fixaci produktu uvnitř obalu podle zadání Praktické předvedení
c Charakterizovat možnosti úpravy vnitřního prostředí obalu Ústní ověření
d Charakterizovat typy aktivních a inteligentních obalů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vytváření konstrukčních podkladů pro výrobce nástrojů určených pro výsek obalů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat minimálně tři typy zpracovatelských technologií pro výrobu lepenkových obalů Ústní ověření
b Popsat obecně výrobu plochého a rotačního planžetového nástroje (raznice) a vylupovacích desek Ústní ověření
c Vytvořit na počítači v závislosti na zadané strojní technologii výrobní výkres pro víceprodukční řešení konstrukce obalu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Ukládání konstrukcí produktů do podnikového systému

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obecně možnosti podnikových řídicích systémů (ERP) Ústní ověření
b Zhotovit konstrukční podklady pro kalkulaci, náhled a schválení produktu a popsat postup jejich založení do řídicího systému ERP Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat editaci zakázky v podnikovém řídicím systému ERP Ústní ověření
d Zhotovit výdejku a tisk štítku pro sklad či expedici produktu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Samostatné navrhování inovací obalů a balicích technologií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit výhody a nevýhody obdobných nebo alternativních řešení obalů a balicích technologií (včetně konkurenčních) Ústní ověření
b Optimalizovat materiálovou spotřebu, inovaci obalu, energetické úspory či logistické operace v obalové technice Praktické předvedení a ústní ověření
c Porovnat vratné a nevratné varianty obalů v návaznosti na logistický řetězec Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vizualizace v 3D a grafika pro marketingové účely

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vizualizovat obal v 3D modelu v konstrukčním softwaru CAD podle zadání Praktické předvedení
b Umístit návrh potisku na konstrukční výkres Praktické předvedení
c Vytvořit výstup do standardního 3D PDF formátu pro zákazníka Praktické předvedení
d Zpracovat postup skládání obalu pro zákazníka podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/obalovy-technik#zdravotni-zpusobilost).

 

Ověřování stanovených kompetencí se opírá o tyto normy:

  • standardy FEFCO
  • standardy ECMA
  • DIN 55468.

 

Uchazeči jsou autorizovanou osobou, resp. autorizovaným zástupcem autorizované osoby předány veškeré materiály podle zadání (výrobní podklady, vzorky materiálů).

 

Zkouška se skládá z ústní části a praktické části, přičemž ústní ověření doplňuje i část praktickou. V rámci ústního ověření přidělí autorizovaná osoba uchazeči pro ověření každé kompetence vždy po dvou otázkách.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro polygrafii, média a informační služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ing. Jana Žižková, nezávislý obalový specialista, OSVČ

SERVISBAL OBALY s. r. o., Dobruška

CZECH AND SLOVAK PACKAGING ASSOCIATION SYBA, z. s., Praha 2

VOŠ grafická a SPŠ grafická, Praha 1