Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Povolání: Specialista pro přípravu kávy nebo čaje
Platnost standardu: Od 30.8.2023 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Základy komunikace a práce s hostem v odbytovém středisku gastronomického provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Seznámit hosty s nabídkou produktů běžně dostupných v odbytových střediscích gastronomických provozů Praktické předvedení a ústní ověření
b Profesionálně komunikovat a jednat s hosty Praktické předvedení a ústní ověření
c Poskytnout pomoc při výběru z nabídky Praktické předvedení a ústní ověření
d Přijmout a správně vyřídit objednávky hostů Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyúčtovat s hostem – připravit a předložit účet Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat řešení neobvyklých situací při obsluze hostů (včetně postupu vyřízení reklamace) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v druzích čajů, jejich dělení podle místa původu, způsobu sběru a zpracování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést botanický popis rostliny CAMELIA SINENSIS a její základní variety Ústní ověření
b Specifikovat geografické rozšíření pěstování čajovníku Ústní ověření
c Popsat původ a šíření konzumace čaje a čajové kultury z historického hlediska Ústní ověření
d Popsat a vysvětlit technologie sběru a zpracování čaje nejznámějších čajových producentů Ústní ověření
e Specifikovat skupiny archivních a lisovaných čajů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v metodách přípravy, technologiích a skladování čaje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat nejznámější tradiční přípravy čaje: Kung-fu čcha, Chanoyu, zavárka, afternoon tea Ústní ověření
b Popsat moderní metody přípravy čaje: French press, dripper Ústní ověření
c Popsat základní specifika správného ošetřování a skladování čaje a čajových nálevů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava klasického čaje louhováním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit práci se třemi činiteli TEPLOTA / MNOŽSTVÍ / ČAS a jejich vzájemné vazby při přípravě nálevů Ústní ověření
b Popsat způsoby přípravy základních druhů nálevů (horký nálev, macerát - Cold Brew, koncentrát - Shot) Ústní ověření
c Popsat práci s činiteli s přihlédnutím k jednotlivým typům čaje a typu inventáře Ústní ověření
d Definovat správné určení požadovaných postupů s přihlédnutím k potřebám typu gastronomického provozu a finálního využití Ústní ověření
e Připravit horký nálev Praktické předvedení
f Připravit macerát - Cold Brew Praktické předvedení
g Připravit koncentrát – Shot Praktické předvedení
h Předvést další možnosti přípravy a servírování: Dripper, French press, gaiwan, samovar Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Servis čaje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a popsat správný inventář k servírování čaje podle typu provozu Praktické předvedení a ústní ověření
b Servírovat všechny vyrobené nápoje vždy v jedné porci v souladu se zásadami správné obsluhy specifikovanými v pokynech ke zkoušce Praktické předvedení
c Obsluhovat, komunikovat s hostem a provést opakovanou nabídku Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést debaras po ukončení konzumace čaje hostem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Organizace práce v odbytovém středisku gastronomického provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit pracoviště před zahájením provozu Praktické předvedení a ústní ověření
b Organizovat práce v průběhu provozu Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést úklid pracoviště po ukončení provozu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodržování hygienických předpisů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat hygienu osobní a hygienu práce v průběhu pracovních činností Praktické předvedení
b Uplatňovat postupy založené na principu kritických bodů HACCP Praktické předvedení a ústní ověření
c Během provozu i po jeho ukončení dodržovat sanitační řád Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajištění bezpečnosti hostů v odbytovém středisku gastronomického provozu, dodržování pravidel BOZP a PO

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat bezpečnostní pravidla spojená s ochranou majetku a
zdraví hostů
Praktické předvedení a ústní ověření
b Orientovat se v pravidlech BOZP a dodržovat je Praktické předvedení a ústní ověření
c Orientovat se v pravidlech požární ochrany a dodržovat je Praktické předvedení a ústní ověření
je třeba splnit všechna kritéria
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam. Způsob seznámení uchazeče s pracovištěm a uvedenými požadavky je v kompetenci autorizované osoby.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP https://nsp.cz/jednotka-prace/barista).

Autorizovaná osoba/autorizovaný zástupce zároveň s odesláním pozvánky ke zkoušce uvede pomůcky, které smí uchazeč při zkoušce používat.

Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se jak na proces, tak na výsledek.

Ověřování se provádí v odbytovém středisku gastronomického provozu, nebo v gastronomické učebně, vždy výhradně s požadovaným materiálně-technickým vybavením.

Po celou dobu hodnocení je sledováno dodržování hygienických předpisů, předpisů bezpečnosti práce a techniky obsluhy, dodržování časového harmonogramu, estetická hlediska, profesionální chování.

Metodické pokyny k jednotlivým odborným kompetencím:

U odborné kompetence Základy komunikace a práce s hostem v odbytovém středisku gastronomického provozu uchazeč simulovaně obsluhuje zkoušejícího podle jednotlivých kritérií hodnocení.

U odborné kompetence Orientace v druzích čajů, jejich dělení podle místa původu, způsobu sběru a zpracování zkoušející ústně ověří znalosti uchazeče podle jednotlivých kritérií hodnocení.

U odborné kompetence Orientace v metodách přípravy, technologiích a skladování čaje zkoušející ústně ověří znalosti uchazeče podle jednotlivých kritérií hodnocení.

Odborná kompetence Příprava klasického čaje louhováním a odborná kompetence Servis čaje se částečně ověřují společně.

U odborné kompetence Příprava klasického čaje louhováním, kritérií e), g) uchazeč dostane od zkoušejícího ke každému kritériu jiný vzorek čaje v minimálním množství 50 g. Úkolem uchazeče je dosáhnout správné intenzity extrakce (louhování) v jednotlivých bodech kritérií hodnocení. U kritéria h) zkoušející uchazeči stanoví metodu přípravy.

U odborné kompetence Servis čaje, u kritérií a), b), d) zkoušející hodnotí správný technologický postup, využití vhodného inventáře, využití surovin v patřičném množství, správnou techniku servisu a založení čaje před hosta. Zkoušející současně hodnotí, zda jsou nápoje připraveny kvalitně (vzhled, vůně, chuť).

U odborné kompetence Organizace práce v odbytovém středisku gastronomického provozu zkoušející ověřuje jednotlivá kritéria hodnocení v průběhu celé zkoušky postupně tak, jak na sebe jednotlivé body navazují.

Kritéria odborné kompetence Provádění hygienicko-sanitační činnosti v potravinářských provozech a dodržování hygienických předpisů zkoušející ověřuje v průběhu celé zkoušky.

Kritéria odborné kompetence Zajištění bezpečnosti hostů v odbytovém středisku gastronomického provozu, dodržování pravidel BOZP a PO zkoušející ověřuje v průběhu celé zkoušky.

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pevnou pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém bude zkouška probíhat. 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká barmanská asociace z. s., Brno

Jiří Boháč - profesionální teatender, OSVČ, Praha

Livecoffee s. r. o., Brno

Jan Zlámaný - profesionální teatender, OSVČ, Praha