Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Mechanik seřizovač obráběcích strojů
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce u obráběcích strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a dodržovat bezpečnostní pravidla pro práci na obráběcích strojích dle ČSN EN ISO 16092 Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést a dodržovat bezpečnostní pravidla pro obsluhu obráběcích strojů, správně používat osobní ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést bezpečnostní prvky obráběcích strojů a vysvětlit jejich funkci Ústní ověření
d Popsat bezpečnost práce před vlastní prací na obráběcím stroji Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci obráběcích strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jednotlivé druhy technické dokumentace obráběcích strojů Ústní ověření
b Orientovat se v technických normách, strojnických tabulkách Ústní ověření
c Vyčíst z technických výkresů materiál, tvar, rozměry, přesnost výroby a jakosti a úpravy povrchu součásti, tepelné zpracování a požadavky na výrobu Praktické předvedení a ústní ověření
d Pracovat v CAD systémech – vytvořit model zadaného dílu a jeho technický výkres Praktické předvedení
e Vyčíst z technologické dokumentace postup obrábění, technologické podmínky pro jednotlivé operace, předepsané nástroje, nářadí a výrobní pomůcky Praktické předvedení a ústní ověření
f Pracovat se servisními příručkami (pasporty) pro obsluhu a údržbu obráběcích strojů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba postupu práce a technologických podmínek pro montáž a seřízení obráběcích strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné nástroje, nářadí a pracovní pomůcky pro montáž zadaného konstrukčního celku stroje nebo zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit postup práce a technologických podmínek pro demontáž a montáž zadaného konstrukčního celku stroje nebo zařízení dle předpisů v servisní příručce Praktické předvedení
c Zkontrolovat a měřit vůle ve spojích a odzkoušet funkci smontované skupiny dle předpisu v servisní příručce Praktické předvedení
d Zvolit možnosti upínání nástrojů, zvolit upínače nástrojů, vhodná maziva dle předpisů v servisních příručkách o údržbě stroje nebo zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
e Zvolit způsob seřizování stroje nebo zařízení pro zadanou technologickou operaci, včetně nástrojů, nářadí, pomůcek, upínačů Praktické předvedení a ústní ověření
f Orientovat se v návodu na používání stroje, včetně bezpečnostních prvků Ústní ověření
g Zkontrolovat správné nastavení a seřízení měřidel a měřicích přípravků Praktické předvedení a ústní ověření
h Zkontrolovat seřízení stroje nebo zařízení pro příslušnou technologickou operaci, včetně kontrolních a měřicích metod, měřidel a kontrolních pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
i Orientovat se v provozním deníku stroje, reagovat na zápis a požadavky obsluhy a provést zápis o kontrole, seřízení a opravě stroje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba přípravků pro obráběcí stroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat typy přípravků používaných při práci stroje nebo zařízení Ústní ověření
b Navrhnout přípravek pro zlepšení produktivity práce zadané technologické operace Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout přípravek pro zajištění požadované kvality vyráběného dílu Praktické předvedení a ústní ověření
d Ustavit, vyrovnat a správně upnout zadaný přípravek na stroji nebo zařízení Praktické předvedení
e Provést požadované značení a evidenci přípravků a zvolit systém skladování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola seřízení obráběcího stroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat rozměry funkčních částí stroje nebo zařízení Praktické předvedení
b Provést funkční zkoušku stroje nebo zařízení, včetně výsledného měření Praktické předvedení
c Analyzovat a vyhodnotit výsledky funkční zkoušky stroje nebo zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Údržba a opravy obráběcích strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit systém plánovaných preventivních oprav strojů nebo zařízení Ústní ověření
b Zvolit způsob péče o zadaný stroj nebo zařízení dle předpisů v servisních příručkách Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit práce v rámci běžné údržby zadaného stroje a zařízení dle předpisů v servisních příručkách o údržbě Praktické předvedení
Je potřeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/mechanik-serizovac-obrabe#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv dle požadavků BOZP pracoviště, na kterém se realizuje zkouška.

Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se na proces a výsledek. Autorizovaná osoba rozpracuje kritéria podrobně podle charakteru konkrétně zadaných úkolů.

Specifikace podmínek pro praktické ověření odborných kompetencí a kritérií:

U odborné kompetence Orientace ve strojírenských normách a v technické dokumentaci obráběcích strojů, kritérium e), pro potřeby zkoušky připraví autorizovaná osoba konkrétní servisní příručku obráběcího stroje (obráběcího stroje vhodného pro práce soustružnické, frézařské, vrtací) a uchazeč vyčte z poskytnuté dokumentace technické parametry výroby zadané jedné součásti včetně technologického postupu, podmínek obrábění a nástrojů a nářadí, vytvoří model zadaného jednoho dílu a jeho technický výkres.

U odborné kompetence Volba postupu práce a technologických podmínek pro montáž a seřízení obráběcích strojů, kritéria a) až h), uchazeč vyhotoví postup demontážních a montážních prací jednoho stanoveného konstrukčního celku obráběcího stroje do určeného formuláře, včetně vhodných nástrojů, nářadí a pracovních pomůcek, způsobu seřízení stroje a nastavení a seřízení měřidel a měřících přípravků.

U odborné kompetence Volba přípravků po obráběcí stroje, kritéria b), c), d), uchazeč navrhne přípravek pro zlepšení produktivity práce a zajištění kvality pro technologický postup výroby jednoho zadaného dílu a zadaný přípravek ustaví a upne do obráběcího stroje.

U odborné kompetence Kontrola seřízení obráběcího stroje, kritéria a), b), c), uchazeč zkontroluje rozměry funkčních částí jednoho zadaného obráběcího stroje, provede jeho zkoušku včetně vyhodnocení výsledků zkoušky.

U odborné kompetence Údržba a opravy obráběcích strojů, kritérium c), uchazeč stanoví práce běžné údržby pro jeden zadaný obráběcí stroj podle předpisů dle servisní příručky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vítkovice, a. s.

Koenig & Bauer Grafitec, s. r. o., Dobruška

SŠ-PVC, Dobruška

SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové

T. Ryšavý, Dobruška