Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Tiskař na hlubotiskových kotoučových strojích
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Volba postupu tiskařské práce, potřebných pomůcek a barev na hlubotiskových kotoučových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout racionální technologický postup přípravy a tisku grafických (papírových) etiket podle zadání: barevnost 6/0 (stabilizovaný čtyřbarvotisk + 2 přímé barvy), šíře pásu 800 mm, obvod tisku 450 mm, papír bílý etiketový 60 g/m², tisk na kotoučovém hlubotiskovém stroji, tiskové jednotky za sebou, po tisku navíjené na kotouč Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit druh tiskových barev pro tisk stabilizovaného čtyřbarvotisku + přímých barev na hlubotiskovém kotoučovém stroji (stroj se sušením potištěného pásu v každé tiskové jednotce) s ohledem na bezchybný technologický postup a kvalitu tisku podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Převzetí výrobních podkladů pro tisk nové zakázky na hlubotiskových kotoučových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít a zkontrolovat kompletní výrobní podklady pro tisk papírových etiket včetně imprimovaných barevných nátisků či barevných předloh pro tisk stabilizovaného čtyřbarvotisku a přímých barev v souladu s technologickými předpisy a postupy tisku stabilizovaného čtyřbarvotisku a přímých barev v hlubotisku podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Převzít důležité údaje výrobního příkazu pro tisk papírových etiket eventuálně v souladu s požadavky na řezání, vysekávání nebo následné další dokončovací zušlechťování papírových etiket podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Převzetí a příprava potiskovaného materiálu, tiskových forem a tiskových barev na hlubotiskových kotoučových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít kotouč potiskovaného materiálu na základě údajů výrobního příkazu s ohledem na bezchybný technologický postup tisku papírových etiket podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Převzít tiskové formy – hlubotiskové válce a provést vizuální kontrolu jejich bezchybného zhotovení podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Převzít tiskové barvy pro tisk procesního čtyřbarvotisku a přímých barev a provést kontrolu čistoty, konzistence a pořadí barev na tiskovém stroji s ohledem na bezchybný technologický proces tisku papírových etiket podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava a seřízení hlubotiskových kotoučových strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit postavení formátu pásu papíru pro tisk papírových etiket při průchodu hlubotiskovými jednotkami a dalšími funkčními celky stroje od odvíječe až po navíjení pásu pro bezchybný a plynulý průběh tisku podle zadání Praktické předvedení
b Nastavit správnou funkci automatické výměny kotouče za plného chodu stroje pro bezchybný a plynulý průběh tisku podle zadání Praktické předvedení
c Nastavit navíjecí zařízení pro bezchybný a plynulý průběh tisku podle zadání Praktické předvedení
d Založit hlubotiskové válce v předepsaném pořadí do jednotlivých tiskových jednotek podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
e Seřídit stěrače a barevníky hlubotiskových jednotek pro tisk procesního čtyřbarvotisku a přímých barev, popřípadě zkontrolovat konzistenci barev podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
f Nastavit přítlak tlakových válců v tiskových jednotkách podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
g Provést kontrolu zabarvení tisku s využitím denzitometrických měření a imprimovaných nátisků na zkušebním tiskovém archu při tisku procesního čtyřbarvotisku v hlubotisku podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
h Provést nastavení soutisku barev procesního čtyřbarvotisku podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
i Nastavit správnou funkci sušicího zařízení v tiskových jednotkách podle parametrů ovládacího manuálu tiskového stroje a podle potřeb vyráběné tiskoviny podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržení normativu při tisku celé zakázky na hlubotiskových kotoučových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést průběžnou vizuální kontrolu správného soutisku jednotlivých tiskových barev potiskovaného pásu papírových etiket, případně provést manuální nebo automatickou korekci soutisku barev podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést průběžnou kontrolu hodnoty správného zabarvení procesního čtyřbarvotisku a přímých barev na vytištěném pásu papírových etiket a provést manuální nebo automatickou korekci zabarvení podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést průběžnou kontrolu správného vedení pásu a navinutí potištěného pásu papírových etiket na kotouč, provést korekce posunem potiskovaného pásu ve směru nebo napříč směru tisku podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Odložit z vytištěného nákladu postupně 10 výtisků bezchybně vytištěných papírových etiket pro dokumentaci k výrobním podkladům a případnou zpětnou kontrolu kvality podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dokončení tisku, předání zakázky na hlubotiskových kotoučových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ukončit tiskový proces a činnost jednotlivých funkčních celků tiskového stroje podle zadání Praktické předvedení
b Zkontrolovat správný počet bezchybně vytištěných papírových etiket a předat náklad k dalšímu zpracování podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Kontrola, údržba a čištění tiskového stroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu a údržbové práce důležitých celků tiskového stroje v souladu s předpisy pro kontrolu a ochranu strojního zařízení a ovládacího manuálu tiskového stroje podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést vyjmutí hlubotiskových válců, čištění a mytí tiskových jednotek v souladu s předpisy pro údržbu a ochranu strojního zařízení před zahájením přípravy nové zakázky podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována s ohledem na 2. stupeň zátěže (odkaz na povolání v NSP – https://www.nsp.cz/jednotka-prace/tiskar-na-hlubotiskovych-#zdravotni-zpusobilost) a prokazuje se lékařským potvrzením, že netrpí poruchou barvocitu (poruchou barevného vidění).

Ověřování stanovených kompetencí je nutno prověřovat v rámci systémového řízení kvality ofsetového tisku a opírá se o tyto normy:

ČSN ISO 12 647-1 Výroba tiskové formy

ČSN ISO 12 647-7 Digitální kontrolní nátisk

Ověřování stanovených kompetencí spočívá v prověření způsobilosti uchazeče vykonat zadanou operaci podle stanoveného technologického (pracovního) postupu, správně vykonávat činnosti spojené s obsluhou a základní údržbou příslušných strojů včetně provedení dokončovacích prací a provádění běžných výpočtů.

Uchazeči jsou autorizovanou osobou, resp. autorizovaným zástupcem autorizované osoby předány z jednotlivých úseků pracoviště zaměřeného na tiskovou výrobu veškeré materiály k tisku dle zadání (výrobní podklady, potiskovaný materiál, tiskové formy, tiskové barvy) na základě popisu na výrobním sáčku. Vytištěné papírové etikety předá uchazeč po podpisu výrobního sáčku zpět autorizované osobě, resp. autorizovanému zástupci autorizované osoby k dalšímu zpracování.

Při ověřování splnění úkolů založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k pravidlům BOZP a PO v rámci provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro polygrafii, média a informační služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Mediacore, s. r. o.

VOŠ grafická a SPŠ grafická Praha 1

Svoboda Press

Sprint servis