Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Tiskař na sítotiskových strojích
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Volba postupu tiskařské práce, potřebných pomůcek a barev na sítotiskových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout racionální technologický postup přípravy a tisku plakátu podle zadání: formát A2, barevnost 4/0 (přímé barvy), rozsah 1 strana, formát tiskového archu B2, nehlazený papír, plošná hmotnost do 150 g/m², tisk libovolně na automatickém nebo poloautomatickém archovém sítotiskovém stroji Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit druh tiskových barev pro tisk plakátu na archovém sítotiskovém stroji podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Převzetí výrobních podkladů pro tisk nové zakázky na sítotiskových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít a zkontrolovat kompletní výrobní podklady včetně imprimovaných barevných nátisků či barevných předloh pro tisk plakátu podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Zakreslit hrubý a čistý formát plakátu na tiskovém archu podle zadaných údajů pro přípravu, tisk a dokončovací zpracování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Převzetí a příprava potiskovaného materiálu, tiskových forem a tiskových barev na sítotiskových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít potiskovaný materiál pro tisk podle zadání s ohledem na bezchybný technologický postup tisku Praktické předvedení a ústní ověření
b Převzít tiskové formy pro tisk plakátu podle zadání a provést vizuální kontrolu jejich bezchybného zhotovení Praktické předvedení a ústní ověření
c Převzít tiskové barvy pro tisk plakátu přímými barvami a provést kontrolu jejich čistoty, konzistence a pořadí barev na tiskovém stroji s ohledem na bezchybný technologický proces tisku plakátu podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava a seřízení sítotiskových strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit formát tiskového archu u příslušných funkčních celků, vzduchové charakteristiky transportu archu s ohledem na plošnou hmotnost potiskovaného archu pro bezchybný a plynulý průběh tisku na automatickém archovém sítotiskovém stroji podle zadání Praktické předvedení
b Založit sítotiskové barvy v žádaném pořadí do prostoru barviště tiskové formy pro tisk plakátu podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Založit sítotiskové formy v žádaném pořadí do tiskových jednotek a provést nastavení soutisku tiskových barev při tisku plakátu podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
d Seřídit funkce sítotiskového tříče včetně předplňovacího tříče při zabarvování potiskovaného materiálu pro správný přenos tiskové barvy na papír při tisku plakátu podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést na zkušebním tiskovém archu vizuální kontrolu zabarvení včetně porovnávání s imprimovanými nátisky podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržení normativu při tisku celé zakázky na sítotiskových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést průběžnou vizuální kontrolu správného soutisku jednotlivých tiskových barev na tiskovém archu při tisku plakátu, provést manuální nebo automatickou korekci soutisku barev podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést průběžnou kontrolu správného zabarvení na vytištěných arších při tisku plakátu, provést manuální korekci zabarvení podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Odložit z vytištěného nákladu postupně 10 bezchybně vytištěných tiskových archů plakátu pro dokumentaci k výrobním podkladům a případnou zpětnou kontrolu kvality podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dokončení tisku, předání zakázky na sítotiskových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ukončit tiskový proces a činnost jednotlivých funkčních celků tiskového stroje podle zadání Praktické předvedení
b Zkontrolovat správný počet bezchybně vytištěných archů nákladu plakátu včetně přídavků pro dokončovací zpracování podle údajů výrobního příkazu a předat náklad k dalšímu zpracování podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Kontrola, údržba a čištění tiskového stroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést údržbu tiskového stroje po ukončení produkce v souladu s předpisy pro ochranu strojního zařízení podle ovládacího manuálu tiskového stroje podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést vyjmutí tiskových forem, čištění a mytí tiskové jednotky v souladu s předpisy pro údržbu a ochranu strojního zařízení před zahájením přípravy nové zakázky podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována s ohledem na 2. stupeň zátěže (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/tiskar-na-sitotiskovych-s#zdravotni-zpusobilost) a prokazuje se lékařským potvrzením, že netrpí poruchou barvocitu (poruchou barevného vidění).

Ověřování stanovených kompetencí je nutno prověřovat v rámci systémového řízení kvality ofsetového tisku a opírá se o tyto normy:

ČSN ISO 12 647-1 Výroba tiskové formy

ČSN ISO 12 647-7 Digitální kontrolní nátisk

Ověřování stanovených kompetencí spočívá v prověření způsobilosti uchazeče vykonat zadanou operaci podle stanoveného technologického (pracovního) postupu, správně vykonávat činnosti spojené s obsluhou a základní údržbou příslušných strojů včetně provedení dokončovacích prací a provádění běžných výpočtů.

Uchazeči jsou autorizovanou osobou, resp. autorizovaným zástupcem autorizované osoby předány z jednotlivých úseků pracoviště zaměřeného na tiskovou výrobu veškeré materiály k tisku dle zadání (výrobní podklady, potiskovaný materiál, tiskové formy, tiskové barvy) na základě popisu na výrobním sáčku. Vytištěné tiskové archy plakátu předá uchazeč po podpisu výrobního sáčku zpět autorizované osobě, resp. autorizovanému zástupci autorizované osoby k dalšímu zpracování.

Při ověřování splnění úkolů založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k pravidlům BOZP a PO v rámci provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro polygrafii, média a informační služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Mediacore, s. r. o.

VOŠ grafická a SPŠ grafická Praha 1

Svoboda Press

Sprint servis