Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Povolání: Pracovník horské služby
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Prezentace lektorských dovedností při vzdělávací činnosti v horské službě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předávat dalším osobám poznatky a praktické dovednosti z oblasti činnosti horské služby a souvisejících oborů – forma prezentace, metodického vystoupení, instruktáže, výkladu, vysvětlení, praktické předvedení Praktické předvedení
b Propojit a sestavit použité názorné prezentační prostředky (PC, dataprojektor, zpětný projektor) Praktické předvedení
c Používat názorné prezentační prostředky (PC, dataprojektor, zpětný projektor) Praktické předvedení
d Připravit (předem dle vlastní volby) a předvést instruktáž – přednášku (15–20 minut) na jedno ze zadaných témat; historie horské služby, současnost; topografie a orientace; základy meteorologie; základy horolezectví; laviny; technika záchranných prací; osvětlovací a signalizační prostředky; organizace záchranných akcí; záchranná činnost za použití vrtulníku; radiospojení Praktické předvedení
e Stanovit a vysvětlit základní pojmy z jednoho ze zadaných témat; historie horské služby, současnost; topografie a orientace; základy meteorologie; základy horolezectví; laviny; technika záchranných prací; osvětlovací a signalizační prostředky; organizace záchranných akcí; záchranná činnost za použití vrtulníku; radiospojení Ústní ověření nebo písemné
f Odpovídat na dotazy věcně správně a pohotově Ústní nebo písemné ověření
g Prokázat průběžné osvojení novinek v horské záchranné činnosti a zdůvodnit jejich implementaci do praxe horské služby Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zajištění organizačních a koordinačních činností na stanici horské služby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat metodické pokyny při organizování a koordinaci činnosti horské služby Ústní nebo písemné ověření
b Popsat koordinaci záchranné a pátrací akce v dané oblasti v době nepřítomnosti náčelníka horské služby Ústní nebo písemné ověření
c Popsat úkoly dispečera oblasti horské služby Ústní nebo písemné ověření
d Vysvětlit postup identifikace druhu záchranné akce Ústní nebo písemné ověření
e Popsat vedení předepsané dokumentace k záchranné akci Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na NSP: http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=30594&kod_sm1=6).

Povinností zkoušejícího je dbát na to, aby zkouška probíhala podle tohoto hodnotícího standardu.

Ke zkoušce může přistoupit osoba, která je zaměstnancem Horské služby ČR, o. p. s., je již minimálně 2 roky cvičitelem horské služby (DK Cvičitel horské služby), je školena pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou a má splněny všechny povinnosti cvičitele horské služby. Předpokladem je předcházející pravidelná účast na všech stanovených školeních zaměstnanců, která organizuje metodická komise horské služby, a dalších oblastních doškolovacích akcích.

Zkouška se dělí na dvě části. Pro první část si zkoušený předem připraví prezentaci z předem zvoleného a v přihlášce uvedeného tématu podle bodu 1. d). Pomocí prezentační techniky vede přednášku určenou jak laické, tak odborné veřejnosti. Druhá část zkoušky se skládá z bodů vázaných k náhodně vybranému tématu na začátku zkoušky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Horská služba ČR, o. p. s.