Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Pomocný pracovník ve službách , Hrobník
Platnost standardu: Od 24.10.2014 do 28.6.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 2

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Používání běžných nástrojů a dodržování hygienických opatření

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obléknout se do vhodného pracovního oděvu a obuvi. Doporučuje se jednodílná pracovní kombinéza (dbát na vyšší kvalitu textilie), kotníčková pracovní obuv s neprůraznou podrážkou, kožené pracovní rukavice. Ostatní doplňky podle ročního období Praktické předvedení
b Vybrat pro otevření a výkop hrobu ochranné pomůcky a vhodné nástroje Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
c Ošetřovat a udržovat pomůcky používané při otevírání a výkopu hrobu, zkontrolovat jejich technický stav, správně nasadit a použít kvalitní násady bez suků, prasklin, třísek a vad dřeva, ostřit nástroje. Nástroje nepoužívat k jiným účelům Praktické předvedení
d Dodržovat osobní hygienu v průběhu pracovních činností Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
e Vysvětlit na příkladech kritické hygienické body a místa kritická pro zranění nebo zavlečení nákazy do organismu. Uvést, kdy a za jakých podmínek lze do hrobky vstupovat, opocení stěn a krycí desky, upozornit na sníženou citlivost za mrazu Ústní ověření
f Vysvětlit způsob dezinfekce pracovního oděvu a pomůcek, popř. způsob jejich detoxikace nebo likvidace. Vysvětlit důvody pro oddělení šatny špinavé a čisté, separátní pračky na montérky, separátního sociálního zařízení, sprchy Ústní ověření
g Určit místo, oddělené od běžného odpadu, kam ukládat zbytky rakví, polštářů, oděvů, kytic, stuh apod. vyjmutých z hrobů a hrobek. Uvést, které vlastnosti činí tento odpad z pohřebiště nebezpečným (infekčnost) a jak s nebezpečnými odpady může správce pohřebiště nakládat podle zákona o odpadech. Odkázat na smluvní vztah s firmou oprávněnou k likvidaci tohoto odpadu Ústní ověření
h Vysvětlit pojem lidské ostatky Ústní ověření
i Likvidovat obaly a zbytky čisticích a úklidových prostředků podle předpisů na ochranu životního prostředí Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Zajišťování základních činností provozovatele pohřebiště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést, které osoby mohou veřejné pohřebiště provozovat a v jakém právním režimu se tato služba poskytuje. Definovat vztah mezi provozovatelem pohřebiště a hrobníkem a pohřební službou a činnostmi těchto osob. Jak lze kvalifikovat tyto činnosti bez příslušného povolení. Ústní ověření
b Popsat základní osnovu řádu pohřebiště, které věci řád obsahovat musí, může a je dobré, aby obsahoval Ústní ověření
c Vysvětlit způsob stanovení tlecí doby, její minimální délku a provádění hydrogeologického průzkumu pohřebiště, tj. jak se průzkum provádí, proč se provádí, kdo jej provádí a k čemu slouží. Uvést min. zákonnou délku ochranného pásma pohřebiště a důvody pro jeho stanovení Ústní ověření
d Rozdělit pohřebiště podle druhů. Dělit hrobová místa podle typů. Vysvětlit základní rozdíly mezi nezetlelými, zetlelými a zpopelněnými lidskými ostatky. Rozlišit výkopy na pohřebišti Ústní ověření
e Uvést základní podmínky pro zahájení výkopových prací Ústní ověření
f Posoudit rizika při výkopu hrobu, tj. pravděpodobnost ohrožení, následky ohrožení, míra rizika. Vysvětlit, z čeho rizika pramení Ústní ověření
g Uvést zákonem předepsanou hloubku hrobu u dospělých osob a dětí od 10 let, u dětí mladších 10 let, uvést rozhodující ukazatele rozměru hrobu Ústní ověření
h Uvést zákonnou minimální výšku dna hrobu nad hladinou podzemní vody, minimální boční vzdálenosti mezi jednotlivými hroby, minimální výše zasypané zkypřené zeminy nad rakví s lidskými pozůstatky po uložení do hrobu Ústní ověření
i Uvést zákonné podmínky ukládání dalších lidských pozůstatků do téhož hrobu před uplynutím tlecí doby Ústní ověření
j Uvést podmínky pro pažení hrobů, podmínky výkopů hrobek podle dokumentace, pro zřizování pomníků a pro technický dozor při veškerých stavbách na pohřebišti Ústní ověření
k Vyjádřit podmínky pro zahájení vlastního pohřbení, zda je úmrtí doloženo listem o prohlídce zemřelého, průvodním listem k přepravě lidských pozůstatků, zprávou oprávněného orgánu cizího státu. Uvést, za jakých podmínek musí hrobník postupovat v případě podezření spáchání trestného činu v souvislosti s úmrtím. Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Otevření hrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Otevřít hrobku nebo hrob s krycí deskou, uzavřít, zaspárovat a umýt Praktické předvedení
b Otevřít a uzavřít urnový hrob, spárovat a umýt Praktické předvedení
c Otevřít a uzavřít kolumbární schránku s pevným uzávěrem Praktické předvedení
d Zdůvodnit pojištění na škodu spojenou s výkonem povolání hrobníka Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Výkop hrobu předepsaných rozměrů a hloubky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zajistit fotodokumentaci závad hrobových zařízení, které by mohly být dány do souvislosti s výkopovými pracemi Praktické předvedení
b Zabezpečit ochranu sousedních vysázených květin, položených fólií, drtí a písků. Vyloučit rizika poškození obrub či náhrobku kopaného hrobu, ale i výsadby na něm. Připravit speciální ohrady – bednění na ukládání zeminy, zvážit možnost jejich umístění v souvislosti s ustanovením zákona o pohřebnictví. Nezatěžovat okraje výkopů do vzdálenosti 0,5 m od hrany výkopu a odvézt přebytečnou zeminu Praktické a ústní předvedení
c Zajistit stabilitu stěn výkopu proti sesutí pažením. Bezpečně výkop odpažit. Zřídit bezpečný sestup a výstup pomocí žebříků přesahujících hranu výkopu o 1 m Praktické předvedení
d Zhotovit zábrany a pochůzkové plošiny pro spuštění rakve Praktické předvedení
e Upravit stěny hrobu, předat hotové dílo. Zakrýt eventuální pažení nebo estetické vady kopané stěny hrobu Praktické předvedení
f Zabezpečit výkop proti případnému pádu jiné osoby zakrytím, nebo zábranou (ohradou) a označením Praktické předvedení
g Zhodnotit stav hrobu před vlastním pohřbením, odstranit závady Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
h Zasypat hrob. Dbát na úpravu rovu, aby kopíroval tvar pohřbívané rakve Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
i Celkově uklidit okolní plochy i vlastní hrob, včetně umytí hrobového zařízení hrobů okolních Praktické předvedení
j Provést malé výkopové práce pro ukládání uren, vsypy, rozptyly a sondáže. Uvést ideální období pro provádění rozptylu Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Ukládání rakve s lidskými pozůstatky do hrobu nebo hrobky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obléknout se do společenského pietního oděvu a obuvi. Zvážit pokrývku hlavy Ústní ověření
b Určit na hřbitově trasu pro pohřební průvod a stanovit, kdy začíná a končí pohřební obřad na pohřebišti Ústní ověření
c Vysvětlit, jak dozorovat nebo přímo spouštět rakev do hrobu. Dbát na to, aby spouštění rakve nebylo započato od hlavy a nedošlo k porušení zásad bezpečnosti práce Ústní ověření
d Umístit větší množství květinových darů (kytic, věnců, stuh apod.) dle místních zvyků Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Exhumace a další ukládání lidských ostatků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit na příkladech význam pietních a eticky podmíněných způsobů zacházení s lidskými ostatky exhumovanými při výkopu hrobu z předchozích pohřbení i po tlecí době Ústní ověření
b Během exhumace i po jejím ukončení dodržovat řád pohřebiště, především vyloučit přístup veřejnosti uzavřením pohřebiště nebo jeho části Praktické předvedení
c Objasnit, kdo může nařídit exhumaci a kdo o ní požádat. Která osoba povoluje exhumaci před uplynutím tlecí doby a která po uplynutí tlecí doby Ústní ověření
d Vysvětlit pojem exhumace nezetlelých lidských ostatků i po tlecí době (zinkové rakve bez přístupu vzduchu a ostatní případy, při kterých došlo k neukončenému rozkladu za pomoci anaerobních bakterií) Ústní ověření
e Zhodnotit stav dna po vykopání hrobu a uložení exhumovaných ostatků v rakvi nebo jen v textilním vaku (uzlíku) na dno do zářezu. Při manipulaci s lidskými ostatky zachovat pietu a důstojnost Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
f Vysvětlit, jak postupovat, není-li možné na dno vykopaného hrobu uložit další ostatky Ústní ověření
g Dokumentovat původ exhumovaných lidských ostatků a splnit další zákonné podmínky pro jejich vydání nájemníkovi hrobového místa za účelem jejich přemístění mimo pohřebiště Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
h Charakterizovat oprávněné osoby, které mají z občanského zákoníku právo na vydání lidských ostatků uložených mimo pohřebiště (např. kdo má právo na vydání urny se zpopelněnými lidskými ostatky uloženou v interiéru obytné prostory) Ústní ověření
i Charakterizovat, za jakých podmínek je možné žadateli vydat předměty nalezené při exhumaci, u nichž se předpokládá, že jsou zhotoveny z drahých kovů, nebo předměty, které mají kulturně-historickou hodnotu. Jak nakládat s exhumovanými ozdobami snímatelnými (prstýnky, náušnice, řetízky apod.) a jak nakládat se snímatelnou zubní náhradou, byla-li nalezena mimo čelist Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=31006&kod_sm1=20). Lékařská prohlídka způsobilosti pro výkon zaměstnání s ohledem na bezpečnostní riziko zvedání břemen a zátěž teplem.

Pokyny pro uchazeče

Pokud nebude uchazeč oblečen do vhodného pracovního oděvu a obuvi a nebude mít ochranné pomůcky a vhodné nástroje, zkouška se nesmí zahájit.

Práci nesmí dále vykonávat uchazeč, který má otevřené poranění, zejména na rukou. Pokud dojde k poranění během prací při výkopu hrobu, musí se nechat neprodleně ošetřit a zkouška se přeruší. Existuje-li při manipulaci s ostatky zdravotní riziko, je nutno pro ochranu dýchacích orgánů použít obličejovou masku.

Při výkopech hrobů autorizovaná osoba věnuje zvýšenou pozornost riziku slunečního úžehu nebo úpalu, bodnutí hmyzem, v zimě podchlazení či riziku poškození páteře.

Zkouška se může skládat ze dvou časově i prostorově oddělených částí, praktické a teoretické. Teoretická část probíhá formou ústního ověřování. Pokud je praktická část zkoušky realizovaná na provozovaném pohřebišti, musí autorizovaná osoba zaručit dodržování zásad ochrany postmortální osobnosti zemřelého a osobně zajistit, aby s mrtvým lidským tělem a ostatky bylo nakládáno důstojně. Pořizování audiovizuálních záznamů z průběhu zkoušky je zakázáno.

Uchazeč prověří, zda se v blízkosti budoucího hrobu nenachází vzrostlý strom, jehož kořeny a stabilita by mohly být výkopem narušeny.

Podmínkou úspěšného složení zkoušky je dodržování hygienických předpisů, předpisů bezpečnosti práce, zásad ochrany životního prostředí, ale i to, zda uchazeč po celou dobu práce dodržoval zásady piety a slušnosti při práci (potlačil profesionální otrlost).

Na sousední hrobová místa je zakázáno odkládat jakékoliv pomůcky a pracovní předměty. Při práci se nesmí jíst, pít ani kouřit.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR (AK ČR).

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech hrobnický

Sdružení pohřebnictví v ČR

Pohřební ústav Hl. města Prahy

Václav Graf ̶ lektor a soudní znalec pohřebnictví

KSA FF Univerzity Palackého Olomouc