Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Odborný servisní pracovník výtahů
Platnost standardu: Od 16.12.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v právních předpisech a českých technických normách z oblasti výtahů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést výčet základních předpisů a českých technických norem upravujících požadavky na konstrukci Ústní ověření
b Uvést výčet předpisů a norem pro zvláštní úpravu výtahů z hlediska účelu použití (přístupnost osob s omezenou schopností pohybu, požární a evakuační výtahy, výtahy odolné vandalům apod.) Ústní ověření
c Uvést výčet základních předpisů stanovících požadavky na uvádění výtahů a bezpečnostních komponent na trh/do provozu Ústní ověření
d Uvést výčet základních předpisů a norem upravujících požadavky na provoz a zkoušení Ústní ověření
e Vyjmenovat druhy opakovaných prohlídek a zkoušek v průběhu provozu a zkoušek po provedení opravy nebo podstatných změn Ústní ověření
f Specifikovat požadavky na odbornou způsobilost k provádění činností na výtahu, uvést názvy dokladů nezbytných k výkonu činnosti Ústní ověření
g Vyjmenovat povinnosti majitele/provozovatele výtahu Ústní ověření
h Vyjmenovat povinnosti servisní firmy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v konstrukci výtahu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat výtahy podle určeného účelu použití a zařazení do tříd podle ČSN ISO 4190-1 Ústní ověření
b Popsat funkci výtahů podle druhu řízení (jednoduché, sběrné, Duplex apod.) Ústní ověření
c Uvést požadavky na přístup do strojovny výtahu a do prohlubně šachty Ústní ověření
d Uvést požadavky na ohrazení jízdního prostoru (zcela ohrazená šachta, částečně ohrazená), použití materiálu na ohrazení, jeho pevnost Ústní ověření
e Uvést možnosti použití skla na ohrazení šachty nebo výplně šachetních a klecových dveří, stěn klece Ústní ověření
f Uvést požadavky na osvětlení šachty a nástupišť, větrání strojovny a šachty Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění odborných prohlídek výtahu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést účel vedení knihy odborných prohlídek výtahu, lhůty jejich provádění Ústní ověření
b Specifikovat požadavky na odbornou způsobilost osob k provádění odborných prohlídek Ústní ověření
c Provést odbornou prohlídku elektrického výtahu Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést odbornou prohlídku hydraulického výtahu Praktické předvedení a ústní ověření
e Uvést zásady bezpečnosti při provádění kontrolních úkonů ve strojovně Ústní ověření
f Uvést zásady bezpečnosti provádění kontrolních úkonů v prohlubni šachty Ústní ověření
g Uvést zásady bezpečnosti provádění kontrolních úkonů na kleci výtahu Ústní ověření
h Vyhotovit protokol z odborné prohlídky elektrického výtahu Praktické předvedení a ústní ověření
i Vyhotovit protokol z odborné prohlídky hydraulického výtahu Praktické předvedení a ústní ověření
j Uvést základní kritéria pro vyhodnocení způsobilosti výtahu k dalšímu provozu Ústní ověření
k Uvést postup při zjištění závad ohrožujících bezpečnost dalšího provozu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Přezkušování a ověřování funkce zařízení elektrického výtahu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přezkoušet a seřídit zařízení proti přetížení Praktické předvedení a ústní ověření
b Přezkoušet podlahový spínač Praktické předvedení a ústní ověření
c Přezkoušet koncový vypínač Praktické předvedení a ústní ověření
d Přezkoušet a seřídit omezovač rychlosti klece/vyvažovací závaží Praktické předvedení a ústní ověření
e Přezkoušet zachycovače klece/vyvažovacího závaží Praktické předvedení a ústní ověření
f Přezkoušet zařízení proti nadměrné rychlosti směrem nahoru Praktické předvedení a ústní ověření
g Přezkoušet trakční schopnost Praktické předvedení a ústní ověření
h Přezkoušet brzdové zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
i Ověřit funkci nouzové signalizace Praktické předvedení a ústní ověření
j Ověřit přesnost zastavování ve stanicích Praktické předvedení a ústní ověření
k Přezkoušet omezení doby chodu motoru Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Přezkušování a ověřování funkce zařízení hydraulického výtahu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přezkoušet koncový vypínač Praktické předvedení a ústní ověření
b Přezkoušet a seřídit omezovač rychlosti klece Praktické předvedení a ústní ověření
c Přezkoušet funkci bezpečnostního lana Praktické předvedení a ústní ověření
d Přezkoušet zachycovače klece Praktické předvedení a ústní ověření
e Přezkoušet funkci svěracího zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
f Přezkoušet funkci dosedacího zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
g Zkontrolovat omezení zdvihu pístu Praktické předvedení a ústní ověření
h Provést tlakovou zkoušku a kontrolu tlakového, bezpečnostního a škrticího ventilu Praktické předvedení a ústní ověření
i Změřit pokles a vyrovnat polohu klece Praktické předvedení a ústní ověření
j Přezkoušet a seřídit zařízení proti přetížení Praktické předvedení a ústní ověření
k Uvést požadavky na funkci nouzové signalizace a předvést způsob ověření Praktické předvedení a ústní ověření
l Ověřit přesnost zastavování ve stanicích Praktické předvedení a ústní ověření
m Přezkoušet omezení doby chodu motoru Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Vstupní požadavky:

Podmínkou pro připuštění ke zkoušce je předchozí získání profesní kvalifikace servisní pracovník výtahů.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/servisni-pracovnik-vytahu#zdravotni-zpusobilost).

 

Praktické ověření všech kompetencí mimo kontrolních úkonů zjišťujících správnou funkčnost výtahu a jeho bezpečnostních komponent se provádí na výtahu a výtahovém zařízení, které je zcela odpojeno od přívodu elektrické energie.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro vyhrazená zařízení, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Unie výtahového průmyslu ČR