Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Obsluha potravinářských strojů a zařízení
Platnost standardu: Od 28.8.2008 do 19.6.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příjem a uchovávání surovin, polotovarů a přísad pro výrobu potravin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít suroviny, polotovary a přísady Praktické předvedení
b Zkontrolovat množství a kvalitu surovin, polotovarů a přísad Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
c Uskladnit (uchovávat) suroviny, polotovary a přísady Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
Je třeba splnit všechna kritéria podle daného technologického postupu.
3

Obsluha strojů a zařízení pro manipulaci s potravinářskými surovinami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Použít vhodné technologické vybavení při příjmu a skladování (uchovávání) potravinářských surovin nebo surovin pro výrobu krmiv Praktické předvedení a slovní vyjádření ústní
b Provést čištění a běžnou údržbu strojů a zařízení pro manipulaci se surovinami Praktické předvedení
c Obsluhovat stroje a zařízení v souladu se zásadami bezpečnosti práce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění základní evidence při příjmu a skladování surovin pro výrobu potravin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést předepsanou operativně-technickou evidenci surovin, polotovarů, přísad a obalů Praktické předvedení
Kritérium je třeba splnit.
3

Provádění hygienicko-sanitační činností v potravinářských provozech, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sledovat kritické body v průběhu skladování či uchovávání potravinářských (krmivářských) surovin, polotovarů a přísad Zkoušející ověřuje hodnotící kritéria průběžně při plnění příslušných odborných způsobilostí
b Dodržovat hygienické předpisy a osobní hygienu Zkoušející ověřuje hodnotící kritéria průběžně při plnění příslušných odborných způsobilostí
c Dodržovat sanitační řád určený pro skladování (uchovávání) surovin, polotovarů a přísad Zkoušející ověřuje hodnotící kritéria průběžně při plnění příslušných odborných způsobilostí
d Používat během práce pracovní oděv a ochranné pomůcky Zkoušející ověřuje hodnotící kritéria průběžně při plnění příslušných odborných způsobilostí
e Dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence Zkoušející ověřuje hodnotící kritéria průběžně při plnění příslušných odborných způsobilostí
f Rozlišovat specifická bezpečnostní rizika související s manipulací se strojním vybavením Slovní vyjádření ústní
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Všechny osoby, které se přímo zúčastní praktické zkoušky, musí mít platný zdravotní průkaz pro práci v potravinářství.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Ověřování by mělo být zaměřeno na činnost související s příjmem a skladováním (uchováváním) surovin v dané oblasti potravinářské výroby nebo výroby krmiv s využitím technologických postupů a dodržováním hygienických zásad zacházení s potravinářskými surovinami, polotovary a potravinářskými výrobky nebo krmivy.

Jedná se o mechanizované nebo automatizované potravinářské (krmivářské) výroby, např.: výroba konzerv, nápojů, cukrovinek, mléka, sýrů a dalších mlékárenských výrobků, lihu, lihovin, sladu, piva, mlynářských a krmivářských výrobků.

Uchazeči bude zadán konkrétní úkol související s příjmem a skladováním (uchováváním) surovin v dané oblasti potravinářské výroby nebo výroby krmiv.

Při plnění úkolů založených zejména na formě praktického předvedení zkoušející sleduje způsob provedení zadané činnosti, dodržování hygienických zásad, posuzuje hospodárné využívání surovin, dodržování ekologických principů, zásad bezpečnosti práce, časového harmonogramu a organizaci práce.

Při hodnocení se posoudí správnost provedení výrobních operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard byl zpracován ve spolupráci se Sektorovou radou potravinářství a krmivářství a zástupci následujících institucí:

Ministerstvo zemědělství ČR

Národní ústav odborného vzdělávání.