Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Podlahář
Platnost standardu: Od 7.10.2009 do 11.10.2020
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 11.10.2020.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech, dokumentaci a čtení prováděcích výkresů podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy stavebních výkresů a dokumentace podle druhů Praktické předvedení s výkladem a použitím výkresů
b Číst prováděcí stavební výkresy související s podlahářskými pracemi Praktické předvedení s výkladem a použitím výkresů
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v normách a v technických podkladech pro provádění podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit druhy norem, vysvětlit jejich důležitost pro provádění bezespárých podlah Pracovat s technickou dokumentací s vysvětlením
b Použít normy a technickou dokumentaci pro řešení zadaného pracovního úkolu Pracovat s technickou dokumentací s vysvětlením
c Pracovat s dokumentací bezespárých podlah – technickými listy, firemními informačními materiály Pracovat s technickou dokumentací s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technologických postupech pro provádění podlah předepsaných normami, výrobci stavebních materiálů nebo projektanty

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat technologický postup vhodný pro zadaný pracovní úkol Slovně s odůvodněním
b Vysvětlit technologický postup a zdůvodnit výběr Slovně s odůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Návrh pracovních postupů a materiálů pro provádění podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout vhodný pracovní postup pro zadaný pracovní úkol Písemně s odůvodněním
b Vysvětlit a odůvodnit pracovní postup Písemně s odůvodněním
c Navrhnout vhodný materiál pro zadaný pracovní úkol Písemně s odůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v základních druzích materiálů pro bezespáré podlahy, popis jejich vlastností a způsob zpracování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní druhy materiálů (pojiva a jejich vytvrzovací systémy, plniva, vyztužující materiály a materiály pro dilatace) a jejich vlastnosti a způsob zpracování Slovně s vysvětlením
b Vysvětlit základní pojmy – litá podlaha, stěrková podlaha, antistatická podlaha, kotvící nátěr, granulometrická křivka Slovně s vysvětlením
c Vysvětlit podmínky skladování materiálů (teplota, hořlavost) Slovně s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola, úprava a převzetí pracoviště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat kontrolované parametry (rovinnost, vlhkost, tvrdost, přídržnost, pevnost v tlaku, rosný bod) a jejich povolené odchylky Slovně s odůvodněním
b Zvolit vhodný typ měřícího zařízení pro kontrolu podkladu podle zadání Praktické předvedení s odůvodněním
c Provést a vyhodnotit měření Praktické předvedení s odůvodněním
d Provést vhodnou úpravu podkladu pro provedení bezespáré podlahy Praktické předvedení s odůvodněním
e Popsat obsah stavebního deníku a způsob jeho vedení Slovně
Je třeba splnit všechna kritéria mimo d).
3

Volba, používání a údržba nástrojů, nářadí a pracovních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a používat nástroje a ruční nářadí, vysvětlit údržbu Praktické předvedení s odůvodněním
b Zvolit a používat mechanizované nářadí, vysvětlit údržbu Praktické předvedení s odůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Měření a rozměřování bezespárých podlah před prováděním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Změřit rozměry místností a zaměřit navazující stavební konstrukce Praktické předvedení s vysvětlením
b Zaměřit výšku čisté podlahy Praktické předvedení s vysvětlením
c Rozměřit dilatační pole Praktické předvedení s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výpočet spotřeby materiálů pro provádění podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat plochu podlahy z rozměrů naměřených nebo odečtených z výkresu Praktické provedení s písemným výpočtem
b Vypočítat spotřebu materiálů Praktické provedení s písemným výpočtem
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění bezespárých podlah včetně konečných úprav povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout materiál pro zadaný pracovní úkol a návrh zdůvodnit Praktické předvedení s odůvodněním
b Provést podlahu litím, natíráním, zásypem nebo stěrkováním podle předepsaného technologického postupu Praktické předvedení s odůvodněním
c Navrhnout a provést dilataci Praktické předvedení s odůvodněním
d Provést konečnou úpravu povrchu podlahy Praktické předvedení s odůvodněním
e Provést některý z detailů (sokl, vpust, kotvení technologického zařízení, zakotvení pod úhelník nebo lištu) Praktické předvedení s odůvodněním
f Vypracovat předávací protokol prací Písemně
Je třeba splnit všechna kritéria, u kritérií b) a e) stačí splnit jeden z úkolů.
3

Opravy a údržba bezespárých podlah

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat posouzení stávající podlahy Slovně s odůvodněním
b Popsat vady a určit jejich příčinu Slovně s odůvodněním
c Navrhnout vhodný způsob opravy podlahy Praktické předvedení se slovním výkladem
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Obsluha a údržba strojů a zařízení pro provádění bezespárých podlah a dopravu směsí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat používání strojů a zařízení pro úpravu podkladu Slovně s vysvětlením
b Popsat používání strojů a zařízení pro zhotovení bezespáré podlahy Slovně s vysvětlením
c Popsat používání strojů pro provedení dokončovacích prací Slovně s vysvětlením
d Popsat údržbu strojů a strojních zařízení Slovně s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem „nebezpečná látka“, „bezpečnostní list“ Slovně s odůvodněním
b Uvést nebezpečné látky používané v oboru a vysvětlit jejich označování Slovně s odůvodněním
c Popsat vliv profesních činností na životní prostředí Slovně s odůvodněním
d Popsat způsoby nakládání s odpady používaných materiálů a jejich obalů Slovně s odůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Dodržování zásad bezpečnosti práce a požární ochrany

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pravidla bezpečnosti práce při provádění bezespárých podlah Slovně s odůvodněním
b Vysvětlit pravidla bezpečnosti práce při práci s nářadím a stroji Slovně s odůvodněním
c Popsat osobní ochranné pracovní prostředky při provádění bezespárých podlah z různých materiálů Slovně s odůvodněním
d Popsat zásady první pomoci na pracovišti Slovně s odůvodněním
e Vysvětlit pravidla požární ochrany, popsat základní typy hasicích přístrojů a jejich použití Slovně s odůvodněním
f Popsat pravidla práce s hořlavými látkami Slovně s odůvodněním
g Popsat vliv těchto činností na životní prostředí Slovně s odůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce smí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Hodnotící standard je nástrojem ověřování zvládnutí způsobilostí nezbytných k výkonu činností, které jsou vymezeny kvalifikačním standardem úplné nebo dílčí kvalifikace. Hodnotící standard stanovuje kritéria hodnocení a způsob ověřování jejich zvládnutí.

Kritériem hodnocení může být:

proces (např. pracovní postup)

výsledek procesu (výpočet hodnot, výrobek)

proces i výsledek (pracovní postup na jehož konci je výsledek – hotové dílo)

Vzhledem k tomu, že hodnotící standard nemůže vzít v úvahu všechny možné varianty ověřování způsobilostí, zkoušející rozpracuje (upřesní) kritéria hodnocení tak, aby odpovídala konkrétnímu zadání. Přitom nemůže měnit obecný charakter kritérií hodnocení ani žádné povinné kritérium vypustit.

Při praktickém ověřování zvládnutí kritérií hodnocení je třeba v odpovídajících případech hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Dále je hodnoceno dodržování předpisů BOZP a používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů PO a hygieny práce.

Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení pracovního výkonu a kvality provedení prací.

 

Vzhledem k charakteru některých činností při ověřování kritérií hodnocení je nezbytné uchazeči zajistit pomoc dalších osob nebo mechanizační prostředky. Zkoušení lze variantně řešit jako týmovou práci s tím, že jednotliví uchazeči budou v týmu zastávat jak roli řídícího, tak provádějícího pracovníka.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard byl připraven Sektorovou radou ve stavebnictví, v níž byly zastoupeny:

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Cech obkladačů ČR

Cech topenářů a instalatérů ČR

Cech klempířů, pokrývačů a tesařů ČR

Cech malířů a lakýrníků ČR

Svaz drobných, malých a středních podnikatelů ve stavebnictví

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze

 

Na tvorbě kvalifikačního standardu se dále podílely:

Cech podlahářů ČR