Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Obráběč keramiky
Platnost standardu: Od 15.1.2021 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách, v technických a výtvarných podkladech při obrábění keramiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve výrobních, technických a výtvarných podkladech pro zadaný výrobek Ústní ověření
b Určit postup práce pro zadaný výrobek určitého tvaru a velikosti, určit a popsat použitý stroj a nástroje podle příslušné výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit, zda zvolený postup práce u předloženého výrobku odpovídá výrobní a technické dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat odlišnosti technologií užívaných při obrábění vysušených a vypálených výrobků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek při výrobě keramiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit materiál, nástroje, pomůcky a strojní zařízení podle výrobního předpisu Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit technologické podmínky pro výrobu zadaného keramického výrobku s využitím technické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vytváření keramických výrobků obráběním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upravit keramický výrobek obráběním nebo obrousit podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Opracovávání výrobků a manipulování s výrobky při obrábění keramiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit a nastavit zařízení určené k obrábění Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést obrábění keramického výrobku podle technické dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Dokončit, případně sloučit výrobek, předvést techniku začišťování Praktické předvedení a ústní ověření
d Vyjmout výrobek ze stroje, odstranit upínací přípravek a připravit k transportu na další pracoviště Praktické předvedení a ústní ověření
e Provést broušení keramického výrobku po výpalu podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality keramických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit kvalitu výrobku podle stanovených kritérií Praktické předvedení a ústní ověření
b Klasifikovat vady výrobku na opravitelné a neopravitelné Praktické předvedení a ústní ověření
c Opravitelné vady výrobku odborně odstranit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti práce při výrobě keramiky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit nutnost dodržování zásad bezpečnosti práce při výrobě keramiky Ústní ověření
b Popsat použití osobních ochranných pracovních prostředků při výrobě keramiky Ústní ověření
c Předvést dodržování zásad bezpečnosti práce při úpravě keramického výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/obrabec-keramiky#zdravotni-zpusobilost).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti zkoušeného uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku keramické výroby.

Autorizovaná osoba určí druh výrobku, ke kterému budou vztaženy zadané úkoly a jeho parametry, podle zaměření konkrétní keramické výroby a místa konání zkoušky.

Množství výrobků určí zkoušející podle obtížnosti zadané techniky a druhu výrobku.

 

V odborné kompetenci Opracovávání výrobků a manipulování s výrobky při obrábění keramiky, kritérium c), d), e) při ověřování kritérií hodnocení je možné, v rámci hospodárného využití času určeného na zkoušku, použít připravený výrobek nebo polotovar. V případě použití hotového výrobku se bude posuzovat kvalita a soulad s technickou a výrobní dokumentací, případně nedodržení jednotlivých parametrů pro zadaný výrobek.

V odborné kompetenci Posuzování kvality keramických výrobků se jedná o ověření znalostí vad keramiky způsobených nedodržením technologického postupu.

Při ověřování kritérií hodnocení, které je založeno na praktickém předvedení, je kladen důraz na dodržování hygienických a bezpečnostních zásad. Je posuzováno hospodárné využití surovin a bezpečné provádění všech úkonů. Předmětem hodnocení je i manuální zručnost uchazeče a kvalita provedení.

Pracovní oblečení odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům si zajistí uchazeč sám.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Silikátový svaz ČR

Český porcelán, akciová společnost

Laufen CZ, s. r. o.

STEATIT, s. r. o.