Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Obuvník pro výrobu ortopedické obuvi
Platnost standardu: Od 7.10.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v dokumentaci pro individuální výrobu ortopedické obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat s měrným listem a plantogramem (statickým nebo dynamickým) Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést rozbor (slovní) předložené dokumentace nebo otisků či sádrových negativů nebo pozitivů nebo z 2D, 3D skenu nohou ve vztahu ke konstrukci konkrétní ortopedické obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit druhy a zdůvodnit použití konkrétních materiálů, polotovarů, komponentů, ztužovacích dílců obuvi na výrobu svršků, případně jiných částí ortopedické obuvi podle předložených podkladů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v lékařské dokumentaci pro účely zhotovení ortopedické obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat anatomii a fyziologii nohy s použitím odborné terminologie a názorně ukázat na anatomickém obrázku nebo fotografii nohy Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat deformace a ortopedické vady nohou na předložených podkladových materiálech (fotografie nebo anatomické obrázky nebo model nohy) Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozeznat a popsat korekční a kompenzační prvky používané při výrobě ortopedické obuvi a ortopedických vložek, slovně posoudit jejich význam ve vztahu k onemocnění nohy Praktické předvedení a ústní ověření
d Vybrat korekční a kompenzační prvky z předložených vzorků pro zadané typy onemocnění nebo deformit nohou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Klasifikace zhotovování kopyt a sádrových pozitivů pro výrobu ortopedické obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit základní míry nohy pro výrobu kopyta, tj. délka nohy, obvod prstních kloubů, obvod paty, obvod nártu atd. na modelu nohy Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat získání otisku a obrysu chodidla a uvést způsob konstrukce stélky kopyta a napínací stélky Ústní ověření
c Na předloženém modelu nohy popsat vady nohou a navrhnout vhodnou úpravu nebo korekci kopyta Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování a výběr materiálů pro výrobu ortopedické obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat obuvnický materiál a posoudit jeho kvalitu ve vztahu k výrobě jednotlivých částí konkrétní ortopedické obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhodnotit vady předložených usňových materiálů z hlediska využití těchto materiálů při výrobě svršků konkrétního druhu ortopedické obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést základní materiály používané při výrobě spodkových součástí ortopedické obuvi a způsoby jejich zpracování Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vytvoření modelů, střihů a šablon v obuvnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit potřebné rozměry nohou a provést konstrukci pomocné sítě při modelování základního vzoru, písemně provést přesný záznam měr do objednávkového listu pro konstrukci pomocné sítě Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat zhotovení šablon jednotlivých dílců svršku pro konkrétní druh obuvi, zdůvodnit přídavky na zaklepávání záložky, ořez, zdůvodnit přídavky na šablonách Ústní ověření
c Popsat zhotovení zákresu sestavy svršku podle připravených šablon Ústní ověření
d Popsat konstrukci jednotlivých spodkových součásti a dílců podle stélky kopyta, vybrat stélku kopyta odpovídající požadavkům na stanovený druh obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní seřizování, ošetřování a údržba obuvnických strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Seřídit stanovený stroj a zařízení potřebné k vykonání pracovní operace, prověřit jeho funkčnost s ohledem na dodržování zásad BOZP Praktické předvedení
b Provést základní údržbu, ošetření, čištění a mazání stanoveného stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce, materiálů, strojů, zařízení a nástrojů pro výrobu ortopedické obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit druh předloženého usňového materiálu a způsob jeho využití při výrobě konkrétních částí ortopedické obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit postup práce přípravných operací při montáži svršku obuvi z různých materiálů, popsat zvolený postup práce u kompletování, barvení, kosení, a vyztužování obuvi s ohledem na BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit podmínky pro jednoduché montážní operace (spojování vrchových a podšívkových součástí a dílců ortopedické obuvi), popsat technologický postup u jednotlivých montážních prací s ohledem na BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést práci se speciálními obuvnickými ručními nástroji, nářadím a zařízením na konkrétním materiálu nebo polotovaru určeném pro ortopedickou obuv s ohledem na BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha obuvnických strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést určenou pracovní operaci na stanoveném obuvnickém stroji, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit pracovní operace při výrobě lepené obuvi, vyjmenovat a popsat funkci a účel strojů, které budou na jednotlivé operace použity Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zhotovování svršku obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit vhodnou technologii pro spojení vrchových, podšívkových a ztužovacích součástí podle lékařského předpisu a zadané dokumentace Praktické předvedení
b Okosit vrchové nebo podšívkové dílce pro konkrétní druh obuvi Praktické předvedení
c Provést spojení vrchových a podšívkových dílců šitím, vybrat vhodný druh stehu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Spojování svršků se spodkovými dílci a součástmi ortopedické obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést přípravné operace pro tvarování a montáž spodku ortopedické obuvi Praktické předvedení
b Vyztužit patní část svršku opatkem a vytvarovat patní část obuvi Praktické předvedení
c Ustředit svršek na kopyto a provést tvarování svršku obuvi Praktické předvedení
d Provést montáž spodkových dílců obuvi se sestavou svršku ortopedické obuvi Praktické předvedení
e Provést dokončovací operace ortopedické obuvi Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování korekčních a vyrovnávacích vložek do ortopedické obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit funkce předložených korekčních nebo kompenzačních stélek obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit způsob zhotovení korekčních nebo kompenzačních stélek obuvi podle předložených podkladů a údajů v lékařském předpisu Praktické předvedení a ústní ověření
c Uvést materiály, jejich použití a technologie výroby korekčních nebo kompenzačních ortopedických stélek obuvi Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/obuvnik-pro-vyrobu-ortope#zdravotni-zpusobilost).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku výroby ortopedické obuvi. Ověřování odborných kompetencí, kde je způsob ověření praktické předvedení, bude probíhat v reálném procesu výroby ortopedické obuv; výrobní způsob a střih obuvi určí autorizovaná osoba.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem ověření praktické předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dále ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu, k celkové kvalitě provedení operací a výrobků, k používaným pracovním postupům a k samostatnosti při řešení úkolů vyplývajících z jednotlivých kritérií hodnocení. Při ústním ověřování kritérií hodnocení je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání odborných znalostí.

 

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Orientace v dokumentaci pro individuální výrobu ortopedické obuvi, v kritériu hodnocení b), zda uchazeč provede slovní rozbor předložené dokumentace, nebo otisků, nebo sádrových negativů, nebo pozitivů, nebo 2D, 3D scanu.

 

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Posuzování a výběr materiálů pro výrobu ortopedické obuvi, v kritériu hodnocení b), počet kusů v minimálním počtu 2 - maximálně 5 kusů.

 

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Základní seřizování, ošetřování a údržba obuvnických strojů a zařízení, v kritériu hodnocení a), stroj nebo zařízení, na kterém bude zkouška probíhat.

 

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Volba postupu práce, materiálů, strojů, zařízení a nástrojů pro výrobu ortopedické obuvi, v kritériích hodnocení a) a b), počet kusů v minimálním počtu 2 - maximálně 5 kusů.

 

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Zhotovování svršku obuvi, v kritériích hodnocení b) a c), počet dílců k opracování v minimálním počtu 2 - maximálně 5 kusů.

 

Autorizovaná osoba určí u kompetence Zhotovování korekčních a vyrovnávacích vložek do ortopedické obuvi, v kritériu hodnocení a), počet kusů korekčních nebo kompenzačních stélek obuvi v minimálním počtu 2 - maximálně 5 kusů.

 

Uchazeč si zajistí pracovní oděv a pracovní obuv podle požadavků BOZP pracoviště, na kterém bude zkouška probíhat.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín

ORTO plus, s. r. o., Zlín

Academic School, Střední škola, s. r. o., Zlín