Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Informatické obory
Povolání: Správce operačních systémů pro malé a střední organizace
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Analýza a návrh infrastruktury počítačové sítě, výběr hardware a software pro použití v malé a střední organizaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Analyzovat písemné zadání klienta a rozhovorem upřesnit detaily (zjistit současný stav z technického, finančního, majetkově-licenčního hlediska); cílem je stručně formulovat návrh na řešení Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout vhodnou infrastrukturu, HW a SW pro stanice a server podle formulovaných návrhů na řešení Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout propojení počítačů, architekturu, topologii a typ sítě, připojení k Internetu Praktické předvedení a ústní ověření
d Vypracovat návrh rozpočtu, navržené řešení prezentovat klientovi Praktické předvedení a ústní ověření
e Ovládat terminologii, funkce a parametry prostředků z oblasti HW a SW Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Instalace operačního systému a jeho konfigurace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout parametry instalace OS na serveru s ohledem na konkrétní podmínky a požadavky klienta (např. volba hlavních aplikací – doménový řadič, DNS, DHCP, web server, souborový server, poštovní server, tiskový server) Písemné a ústní ověření
b Nakonfigurovat OS na serveru podle požadavků klienta (např. nakonfigurovat parametry sítě a konektivitu do internetu, zavést centrální správu uživatelů, nastavit uživatelské politiky, přiřadit oprávnění uživatelům a skupinám uživatelů) Praktické předvedení
c Navrhnout optimalizovaný způsob instalace OS na klientských stanicích s ohledem na konkrétní podmínky podle požadavků klienta (např. dávková instalace, připravený image) Písemné a ústní ověření
d Nakonfigurovat OS na klientské stanici (např. přenos profilu, nastavení doménových a lokálních uživatelů a jejich práv, konfigurace uživatelského prostředí) Praktické předvedení
e Ovládat terminologii, funkce a parametry prostředků z oblasti OS Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Konfigurace síťových připojení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Propojit stanice podle požadavků klienta (fyzické propojení, registrace do domény) Praktické předvedení
b Nastavit sdílení dat a zařízení podle požadavků klienta (síťové disky, tiskárny, skenery, síťový tiskový server) Praktické předvedení
c Popsat principy, nastavení a rizika VPN Ústní ověření
d Doporučit technologii připojení k internetu podle potřeb zákazníka (např. ADSL, Wi-Fi, optický kabel). Srovnat výhody, nevýhody, finanční náročnost a návrh prezentovat klientovi Ústní ověření
e Ovládat terminologii, funkce a parametry prostředků z oblasti sítí (např. rozdíly mezi pasivními a aktivními prvky, VLAN, routing, switching) Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Instalace periférií a jejich konfigurace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připojit a nakonfigurovat lokální i síťová výstupní zařízení podle požadavků klienta (např. monitory, projektory, tiskárny, plottery) Praktické předvedení a ústní ověření
b Připojit a nakonfigurovat lokální i síťová vstupní zařízení podle požadavků klienta (např. scannery, fotoaparáty, kamery) Praktické předvedení a ústní ověření
c Připojit a nakonfigurovat mobilní zařízení (např. tablet, mobilní telefon) do podnikové sítě (např. VPN, poštovní klient, antivirová ochrana, sdílené kontakty a kalendáře) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Monitorování provozu operačních systémů, jejich diagnostika a optimalizace výkonu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Diagnostikovat stav a vytíženost hardwarových systémových prostředků pomocí nástrojů operačního systému (např. sledování teploty procesoru, spotřeby paměti, vytížení procesoru, zápisu na disk) Praktické předvedení
b Kontrolovat systémové logy, identifikovat kritické události, sledovat logy z více serverů a analyzovat je Praktické předvedení a ústní ověření
c Analyzovat chyby a nefunkčnosti operačních systémů; vyhledat s pomocí dostupných zdrojů řešení problému na stránkách výrobců nebo odborně zaměřených portálů. Porozumět nalezenému řešení v angličtině; implementovat nalezené řešení Praktické předvedení a ústní ověření
d Ověřit funkčnost jednotlivých hardwarových komponent; vyřešit jednoduchý problém (např. tiskárna netiskne, PC nebootuje) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zabezpečení dat před zneužitím

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Analyzovat stav a bezpečnostní rizika s ohledem na konkrétní řešení Ústní ověření
b Navrhnout řešení zabezpečení dat před zneužitím (např. šifrování disků, principy autentizace a autorizace, použití PKI) Praktické předvedení a ústní ověření
c Instalovat a nakonfigurovat antivirový a antispywarový program Praktické předvedení
d Popsat principy bezpečného chování uživatele na internetu Ústní ověření
e Vysvětlit princip firewallu Ústní ověření
f Provést ukázku zásahu do konfigurace firewallu (např. povolit konkrétní aplikaci, omezit na port) Praktické předvedení
g Ovládat terminologii, funkce a parametry prostředků z oblasti zabezpečení dat Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Ochrana dat před zničením

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout řešení zálohování dat (např. zvolit zálohovací médium, software, navrhnout plán záloh, vysvětlit rizika) Ústní ověření
b Zálohovat a obnovit data pomocí vhodného nástroje Praktické předvedení
c Ovládat terminologii, funkce a parametry prostředků z oblasti ochrany dat (např. plná záloha, přírůstková záloha, zálohovací média a zařízení) Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Základy programování skriptů a dávek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat principy vybraného skriptovacího jazyka (např. VBScript, PowerShell, Bash, Perl, Python); výhody a nevýhody, možnosti využití Ústní ověření
b Naprogramovat jednoduchou úlohu s pomocí zvoleného skriptovacího jazyka (např. hromadné přejmenování souborů, synchronizace adresářů) Praktické předvedení
c Využít znalost základních příkazů operačního systému v dávkách a skriptech (např. ls x dir) Praktické předvedení
d Porozumět anglicky psanému manuálu, vyhledat v něm požadované informace a využít je k napsání skriptu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Instalace a správa klientského software

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Instalovat a nakonfigurovat klientský software (běžné kancelářské aplikace) a vysvětlit možné metody instalace (např. standardně, v dávce, vzdáleně) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zaškolit uživatele pro používání klientského software (komunikovat s uživatelem přiměřeně jeho potřebám, znalostem a dovednostem) Praktické předvedení
c Navrhnout koncepci vedení dokumentace o HW i SW v souladu s platnými právními předpisy (verze, licence); navrhnout nástroj pro audit software Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Virtualizace a cloudová řešení pro malé a střední organizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit principy virtualizace, popsat výhody a nevýhody; navrhnout vhodné řešení podle požadavků zákazníka Ústní ověření
b Vysvětlit principy cloudových řešení, popsat výhody a nevýhody. Navrhnout vhodné řešení podle požadavků zákazníka Ústní ověření
c Nakonfigurovat virtuální server na vybrané virtualizační platformě a spustit na něm vybranou službu (např. elektronická pošta, webový server, sdílení dat, ověřování uživatelů) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Zkouška probíhá na zvolené platformě (Windows, Linux, OS X ad.). Z důvodu plynulého průběhu přezkoušení uchazeče může mít autorizovaná osoba nainstalovaný OS ve výchozím nastavení na serveru i počítačových stanicích. Autorizovaná osoba je povinna v den vyhlášení termínu zkoušky zveřejnit informace o dostupných technologiích, na kterých bude zkouška probíhat. Uchazeč má právo zvolit si platformu pro realizaci zkoušky nejpozději pět dní před konáním zkoušky po dohodě s autorizovanou osobou.

Zkouška ověřuje schopnost vykonávat činnosti v organizaci malé a střední velikosti (rozsah desítek pracovních stanic) a běžného zaměření (nikoli provozů specializovaných na IT).

 

Písemný test

Uchazeč v první části zkoušky prokáže znalosti písemným testem (rozsah zhruba 60 min – 40 otázek).

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesní kvalifikace

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Čestné prohlášení o vlastnictví souboru otázek v požadovaném rozsahu včetně odpovědí zašle autorizovaná osoba spolu se žádostí o autorizaci autorizujícímu orgánu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

 • Testy pro jednotlivé uchazeče musejí být vygenerovány z dostatečně velkého souboru otázek (počet otázek z jednotlivých kompetencí upřesněn níže), aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů
 • Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence
 • Pro každé kritérium existuje několik otázek
 • Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium, u kterého je uveden písemný způsob ověření příslušný, níže uvedený, počet otázek pro dané kritérium.

Za úspěšné splnění testu se považuje 75 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

Autorizovaná osoba vypracuje soubor 250 testových otázek, zaměřených na ověření znalostní složky vybraných kompetencí:

 • Analýza a návrh infrastruktury počítačové sítě, výběr hardware a software pro použití v malé a střední organizaci 100 otázek
 • Konfigurace síťových připojení 50 otázek
 • Zabezpečení dat před zneužitím 25 otázek
 • Ochrana dat před zničením 25 otázek

 

Autorizovaná osoba zajistí vygenerování náhodného testu pro každého uchazeče, sestaveného z 40 otázek s následujícím zastoupením jednotlivých oblastí podle kompetencí:

 • Analýza a návrh infrastruktury počítačové sítě, výběr hardware a software pro použití v malé a střední organizaci 14 otázek
 • Konfigurace síťových připojení 8 otázek
 • Zabezpečení dat před zneužitím 5 otázek
 • Ochrana dat před zničením 5 otázek

Testové otázky budou uzavřené, sestavené ze čtyř odpovědí, z nichž právě jedna je správná. Všechny otázky jsou bodově rovnocenné.

 

Písemné a ústní ověření

Autorizovaná osoba vypracuje soubor 20 zadání, zaměřených na ověření znalostní složky vybrané kompetence

 

 • Instalace operačního systému a jeho konfigurace, kriterium a) 10 zadání
 • Instalace operačního systému a jeho konfigurace, kriterium c) 10 zadání
 • Instalace a správa klientského software, kriterium c) 10 zadání

 

Autorizovaná osoba zajistí vygenerování náhodného zadání pro každého uchazeče, sestaveného z 2 zadání s následujícím zastoupením :

 

 • Instalace operačního systému a jeho konfigurace, kriterium a) 1 zadání
 • Instalace operačního systému a jeho konfigurace, kriterium c) 1 zadání
 • Instalace a správa klientského software, kriterium c) 1 zadání

 

Dovednostní složku způsobilostí prokáže uchazeč předvedením a ústní obhajobou (rozsah asi 300 min–360 min).

 

U hodnoticích kritérií, kde jsou uvedeny příklady v závorce a zároveň je stanoveným způsobem ověření praktické předvedení, může autorizovaná osoba ověřit i pouze jednu z uvedených možností.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro informační technologie a elektronické komunikace, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

OKsystem a. s.

Silicon Hill

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)

Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a. s.