Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory
Povolání: Technik BOZP
Platnost standardu: Od 19.6.2020 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základních právních předpisech a technických normách v oblasti BOZP

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních zákonech Písemné ověření
b Orientovat se v základních nařízeních vlády Písemné ověření
c Orientovat se v základních vyhláškách Písemné ověření
d Orientovat se v základních technických normách Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení dokumentace o preventivních prohlídkách na pracovištích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat používání kontrolního listu při provádění preventivní kontroly BOZP na určitém pracovišti Ústní ověření
b Zpracovat záznam o provedené preventivní kontrole BOZP na konkrétním pracovišti, včetně popisu nedostatků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Provádění zápisů do knihy úrazů a vyplňování záznamů o pracovních úrazech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést zápis úrazu do knihy úrazů podle platné právní úpravy Praktické předvedení
b Vyplnit záznam o pracovním úrazu ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem podle platné právní úpravy Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zařazování prací do kategorií pro konkrétní pracoviště zaměstnavatele ve spolupráci s orgánem ochrany veřejného zdraví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat způsob zařazování jednotlivých prací na pracovištích zaměstnavatele do kategorií Ústní ověření
b Vysvětlit spolupráci zaměstnavatele s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví při vydání správního rozhodnutí o zařazení jednotlivých prací do kategorií Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Školení zaměstnanců v oblasti BOZP

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat typy školení BOZP zaměstnanců na konkrétním pracovišti Ústní ověření
b Připravit školení zaměstnanců v oblasti BOZP Praktické předvedení
c Popsat způsob provádění školení Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyhledávání a hodnocení rizik v oblasti BOZP a navrhování opatření k jejich minimalizaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsob vyhledávání a vyhodnocování rizik na konkrétním pracovišti ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Ústní ověření
b Popsat konkrétní způsoby navrhování opatření ke snižování rizik na konkrétním pracovišti Ústní ověření
c Vyhledat rizika na pracovišti Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení dokumentace BOZP

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob zpracování vybraného dokumentu v oblasti BOZP pro konkrétní pracoviště a jeho následnou aktualizaci Ústní ověření s využitím donesené dokumentace
b Popsat konkrétní způsoby spolupráce s dalšími odborníky na BOZP a přínosy z této spolupráce (individuální, skupinovou) Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, je oprávněna předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede AOs do Záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

 

Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

Kompetence „Orientace v základních právních předpisech a technických normách BOZP“ je ověřována pomocí písemného testu.

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musejí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo možné sestavit několik desítek písemných testů. Minimální počet otázek úplného souboru písemných otázek je 360 (90 na každé písemně ověřované kritérium). Každá otázka má 3 varianty odpovědí z nichž právě jedna je správná.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující dvě podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek. Rozsah testu je 70 otázek, přičemž každé kritérium musí být zastoupeno minimálně 15 otázkami. Doba stanovená na vypracování písemného testu je 75 minut.

 

Autorizovaná osoba si zároveň pro zkoušku připraví soubor minimálně 20 fotografií nejrůznějších pracovišť s nedostatky, které se z hlediska BOZP na nich nacházejí. Tyto fotografie použije pro ověření kritéria c) kompetence Vyhledávání a hodnocení rizik v oblasti BOZP a navrhování opatření k jejich minimalizaci.

Uchazeč si vylosuje jednu fotografii, na níž odhalí a popíše nedostatky a rizika související s činnostmi na daném pracovišti. Autorizovaná osoba má možnost pokládat doplňující otázky. Práce s fotografií je součástí zkoušky a probíhá ve zkušební místnosti v den konání zkoušky. Čas na odhalování nedostatků a rizik je 10 až 20 minut.

 

Ověřování kompetence Provádění zápisů do knihy úrazů a vyplňování záznamů o pracovních úrazech, kritérium b) se děje za využití figuranta. Figrantem může být i zkoušející. Autorizovaná osoba musí mít připraveno 10 modelových situací.

 

Ověřování kompetence Školení zaměstnanců v oblasti BOZP, kritérum b). Autorizovaná osoba zadá uchazeči v předstihu minimálně 15 pracovních dní téma školení zaměstnanců BOZP. Uchazeč zpracuje osnovu školení a svoji přípravu na školení a toto předá autorizované osobě minimálně 5 pracovních dní před konáním zkoušky. Předmětem zkoušky je obhajoba osnovy a prezentace přípravy na školení.

 

Ověření kompetence Vyhledávání a hodnocení rizik v oblasti BOZP a navrhování opatření k jejich minimalizaci se děje za použití předložených fotografií různých pracovišť s viditelnými nedostatky z oblasti BOZP.

 

Kompetence vedení dokumentace BOZP zahrnuje prezentaci konkrétní dokumentace BOZP, kterou uchazeč zpracoval, nebo se na jejím zpracování podílel. Uchazeč v předstihu 10 pracovních dní poskytne autorizované osobě charakteristiku provozu, ke které se konkrétní dokumentace BOZP vztahuje.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

CIVOP, s. r. o.

Hygienická stanice hl. m. Prahy

Institut výchovy bezpečnosti práce

Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o.