Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Potápěč pracovní
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v předpisech, postupech, metodách a dokumentaci pro vykonávání potápěčských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění Ústní ověření
b Orientovat se v zákoně č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání, v platném znění Ústní ověření
c Orientovat se ve vyhlášce č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií Ústní ověření
d Orientovat se ve vyhlášce o použití plavidel a plovoucích pracovních základen při výkonu potápěčských prací – vyhláška č. 344/1991 Sb., řád plavební bezpečnosti v platném znění Ústní ověření
e Vysvětlit organizaci a postup přípravy práce pod vodou Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba technologických postupů pro potápěčské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a vypracovat technologický postup a rizika včetně personálního a technického zajištění nutného k výkonu potápěčských prací při kontrolní a průzkumné činnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést technologické postupy a rizika při čištění vtokových česlí, odsávání a přemístění sypkého materiálu a odstraňování různých naplavenin Praktické předvedení a ústní ověření
c Vypracovat technologické postupy, uvést rizika a zabezpečení potápěčských prací pro hloubky vyžadující dekompresní procedury včetně vypracování tří dekompresních postupů zadaných příkladů Praktické předvedení a ústní ověření
d Uvést technologické postupy, rizika a zabezpečení pro práce v prostředí bez volné hladiny a pod ledem Ústní ověření
e Uvést technologické postupy, rizika a zabezpečení pro práce v proudící vodě Ústní ověření
f Popsat technologický postup prací při sanaci ponořených železobetonových konstrukcí Ústní ověření
g Popsat technologické postupy potápěčských prací a rizik při vrtání různých materiálů: železobeton, beton, ocel, dřevo Ústní ověření
h Uvést rizika a navrhnout opatření k jejich minimalizaci při: zahrazení a vyhrazení vtokových objektů; potápěčských pracích ve zdraví škodlivém prostředí; potápěčských pracích s nulovou viditelností; potápěčských pracích při vázání břemen na zdvihací zařízení Ústní ověření
i Vysvětlit technologické postupy a rizika při instalaci slupic, hradidel a hradel jezů Ústní ověření
j Vysvětlit technologický postup potápěčských prací a uvést rizika při tryskání vysokotlakým vodním paprskem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavení pracovních skupin a určení kvalifikace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a charakterizovat obecné složení pracovní skupiny pro provádění potápěčských prací v hloubkách menších než 13 m a větších než 13 m Ústní ověření
b Vyjmenovat a charakterizovat odborné způsobilosti pro: svářečské práce v hyperbarickém prostředí za mokra; řezání konstrukcí kyslíkem pod vodou; potápěčské práce v podzemí podle horního zákona; trhací práce; vázání břemen a práci se zdvihacím zařízením, s použitím plavidla pro pracovní potápěče; míchání plynů pro dýchání Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provedení průzkumu podmínek na pracovišti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést fyzickou rekognoskaci terénu a zpracovat postup k zabezpečení potápěčských prací podle stanoveného úkolu na pracovišti potápěčů Praktické předvedení a ústní ověření na pracovišti potápěčů
b Vysvětlit volbu a funkci zvoleného postupu zabezpečení potápěčů v místě nad volnou hloubkou a s nebezpečím utonutí podle závěrů rekognoskace pracoviště Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba výstroje dle klimatických podmínek a prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat následující potápěčskou výstroj: s dodávkou dýchacích plynů z místa nad hladinou; autonomní potápěčský dýchací přístroj; dýchací přístroj typu rebreather Ústní ověření
b Provést výběr vhodné potápěčské výstroje a techniky pro daný úkol a zdůvodnit výběr k zajištění vybraných potápěčských prací Praktické předvedení a ústní ověření na pracovišti potápěčů
c Uvést kritéria pro použití suchých a mokrých potápěčských obleků v praxi Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba sestavy vhodné potápěčské techniky a způsobu kontroly této techniky a výstroje potápěče

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat rozdíly mezi potápěčskými přístroji na stlačený vzduch, nitrox, trimix a potápěčskými přístroji s regeneraci dýchacích plynů typu rebreather Ústní ověření
b Vybrat vhodnou potápěčskou techniku pro následující typy pracovních činností a předvést její obsluhu a údržbu: potápěčský dýchací přístroj s otevřeným okruhem na tlakový plyn s přívodní hadicí s plicní automatikou; potápěčský dýchací přístroj s otevřeným okruhem na tlakový plyn s přívodní hadicí s volným průtokem; autonomní potápěčský dýchací přístroj s otevřeným okruhem Praktické předvedení a ústní ověření na pracovišti potápěčů
c Vysvětlit účel, rozdíly a způsob použití následujících umělých směsí plynů pro dýchání: nitrox; trimix a kyslík včetně možných rizik a potřebných kvalifikací a oprávnění Ústní ověření
d Popsat různé typy výstroje potápěčů a předvést její čištění, ošetření a údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit a předvést obsluhu a údržbu vysokotlakého kompresoru pro plnění tlakových lahví, včetně vedení písemné dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření na pracovišti potápěčů
f Popsat systém revize potápěčské techniky a výstroje Ústní ověření
g Zpracovat záznamy o kontrole potápěčské techniky a výstroje Praktické předvedení
h Předvést uvázání následujících uzlů: vůdcovský osmičkový uzel; lodní smyčku; rybářský uzel pro spojení dvou lan (dvojitý a jednoduchý); škotový uzel; plochá spojka – ambulanční uzel; dračí smyčka Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Komunikace s pracovní skupinou a s jednotlivci pod vodou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit použití komunikačních prostředků při provádění potápěčských prací Ústní ověření
b Vysvětlit využití a vlastnosti signálního lana včetně předvedení signalizace lanem pro jednotlivce Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit a předvést využití potápěčského kabelového telefonu nebo jiného hlasového komunikačního zařízení při činnosti pod vodou Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést standardizované mezinárodní potápěčské signály rukama a potápěčskou svítilnou při potápěčských pracích Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řešení krizové situace na pracovišti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit a předvést postup rekognoskace terénu a určení místa pro práci potápěčů z hlediska možné nehody Praktické předvedení a ústní ověření na pracovišti potápěčů
b Zvolit postup a úkoly a určit pracovní skupinu pro řešení krizové situace na pracovišti potápěčů Praktické předvedení a ústní ověření na pracovišti potápěčů
c Vysvětlit využití možností a součinnosti s jednotkami Integrovaného záchranného systému: Zdravotnická záchranná služba; Hasičský záchranný sbor; Policie ČR Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení písemné dokumentace o činnosti potápěčské skupiny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat písemný záznam o předání a převzetí pracoviště a rekognoskaci terénu s využitím dokumentace stavby i popisu zařízení Praktické předvedení
b Vést následující dokumentaci: stavební deník; deník potápěčských prací/jednoduchý záznam o stavbě; zápis o seznámení s riziky a bezpečností a ochrany zdraví při práci Praktické předvedení
c Zpracovat seznam vybavení pracoviště k zabezpečení potápěčských prací podle zadání Praktické předvedení
d Provést zápis o mimořádné události a zápis o úrazu do knihy úrazů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování první pomoci se zaměřením na potápěčské nehody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný pracovní postup, potápěčskou výstroj a techniku podle dané záchranné činnosti a klimatických podmínek Praktické předvedení a ústní ověření na pracovišti potápěčů
b Předvést: správný postup kardio-pulmo-cerebrální resuscitace (KPCR); použití kyslíkového oživovacího přístroje; poskytnutí kyslíku k inhalaci; použití automatického externího defibrilátoru (AED) Praktické předvedení
c Poskytnout první pomoc při záchraně tonoucího a vysvětlit správný postup při poskytování první pomoci při potápěčské nehodě Praktické předvedení a ústní ověření na pracovišti potápěčů
d Vysvětlit a pod vodou předvést správný postup při vyhledání a záchraně potápěče včetně poskytnutí pomoci při potápěčské nehodě Praktické předvedení a ústní ověření na pracovišti potápěčů
e Popsat postup a činnost obsluhy dekompresní komory při dekompresní nehodě a plicním barotraumatu Ústní ověření
f Vysvětlit správný postup poskytnutí první pomoci při otravě oxidem uhelnatým, oxidem uhličitým a kyslíkem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění záchranářských potápěčských prací při hledání, vyprošťování a evakuaci osob, techniky a materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný pracovní postup, potápěčskou výstroj a techniku podle dané záchranné činnosti a klimatických podmínek při povodních a mimořádných situacích Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit postup zabezpečení sportovních a společenských akcí na vodě Ústní ověření
c Vysvětlit spolupráci se složkami integrovaného záchranného systému (IZS) při ochraně života, zdraví a majetku v mimořádných situacích Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Prokázání znalostí potápěčské fyziky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojmy včetně uvedení praktických aplikací: tlak; hydrostatický tlak; celkový tlak; stlačování plynu; Pascalův zákon Ústní ověření
b Vysvětlit pojmy včetně praktických aplikací: stavové změny plynu, včetně aplikace souvisejících zákonů: Izotermický Boyleův-Mariottův zákon; Izobarický Gay-Lussacův zákon; Izochorický Charlesův zákon Ústní ověření
c Vysvětlit pojmy včetně praktických aplikací: rozpouštění plynů v kapalinách a dekomprese při potápění Ústní ověření
d Vysvětlit využití Archimédova zákona při potápění Ústní ověření
e Vysvětlit pojmy: parciální tlak plynu, Daltonův zákon Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrolování, provádění odborných průzkumů a odstraňování havarijních a nebezpečných stavů objektů a zařízení pod vodou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolní, průzkumnou a revizní činnost pod vodou Praktické předvedení na pracovišti potápěčů
b Popsat příklady havarijních a nebezpečných stavů objektů a zařízení Ústní ověření
c Popsat způsoby diagnostiky ponořených železobetonových konstrukcí Ústní ověření
d Zpracovat postup provedení odborného průzkumu zvoleného objektu a uvést rizika Praktické předvedení na pracovišti potápěčů
e Vyjmenovat specifika pracoviště k provádění odborných průzkumů, kontrolní a revizní činnosti Ústní ověření
f Vysvětlit specifika a rizika pracoviště při odstraňování havarijních a nebezpečných stavů objektů a zařízení Ústní ověření
g Popsat správnými technickými názvy následující vodohospodářská zařízení a jejich hlavní části: přehrady, jezy, hydroelektrárny, plavební komory apod. Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dokumentování objektů a zařízení pod vodou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat způsoby dokumentace objektů a zařízení Ústní ověření
b Vysvětlit způsob použití fotodokumentace Ústní ověření
c Vysvětlit způsob použití video-dokumentace Ústní ověření
d Zhotovit video a foto-dokumentaci pod vodou Praktické předvedení na pracovišti potápěčů
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění potápěčských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vymezit a uvést charakteristiky pracoviště pro bezpečnou realizaci potápěčských prací Praktické předvedení a ústní ověření na pracovišti potápěčů
b Číst a orientovat se v podkladech projekce nebo v plánech pro realizaci potápěčských prací Praktické předvedení a ústní ověření
c Prakticky předvést pod vodou následující činnosti: čištění vtokových česlí; přemístění sypkého materiálu odsávacím zařízením montážní práce; vyhledání a vyzvednutí předmětu ze dna na hladinu Praktické předvedení na pracovišti potápěčů
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vykonávání potápěčských prací v uzavřeném prostoru a bez volné hladiny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit a zdůvodnit technologický postup potápěčských prací v uzavřeném prostoru bez volné hladiny a provést: výklad a vysvětlení pracovních podmínek; vysvětlení zdravotního zajištění; výklad zvláštních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v tomto prostředí Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit a charakterizovat vhodnou potápěčskou techniku, potápěčskou výstroj a vhodný způsob realizace pracovního postupu potápěčských prací v uzavřeném prostoru bez volné hladiny Praktické předvedení a ústní ověření na pracovišti potápěčů
c Zabezpečit komunikaci příslušným spojením a vyjmenovat možnosti rizik podle charakteru pracoviště Praktické předvedení na pracovišti potápěčů
d Charakterizovat a specifikovat další rizika potápěčských prací v uzavřeném prostoru v následujících situacích: práce před vtoky; proudění vody; hloubka; vzdálenost od volné hladiny Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž autorizovaná osoba vyhotoví a uchazeč podepíše písemný záznam.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby je oprávněný předčasně ukončit zkoušku, pokud vyhodnotí, že v důsledku činnosti uchazeče bezprostředně došlo k ohrožení nebo bezprostředně hrozí nebezpečí ohrožení zdraví, života a majetku či životního prostředí. Zdůvodnění předčasného ukončení zkoušky uvede autorizovaná osoba do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Uchazeč může ukončit zkoušku kdykoliv v jejím průběhu, a to na vlastní žádost.

Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována viz https://www.nsp.cz/jednotka-prace/potapec-pracovni#zdravotni-zpusobilost).

Uchazeč je povinen s ohledem na skutečnost, že zkoušku nelze provádět v simulovaném prostředí a její výkon se svojí rizikovostí rovná výkonu práce a činností podle přílohy číslo 5 nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v aktuálním znění (práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví):

 • předložit certifikát s minimálně druhým kvalifikačním stupněm "Samostatný potápěč" s kvalifikací AOWD (Advanced Open Water Diver, nebo P2 – potápěč se dvěma hvězdami), podle aktuálně platné technické normy ČSN EN ISO 24801-2 (761301) Rekreační potápění - Požadavky na výcvik rekreačních potápěčů v přístrojovém potápění - Část 2: 2. kvalifikační stupeň - samostatný potápěč (Norma k přímému použití jako ČSN);

 • předložit prokazatelný záznam ve stavebním deníku nebo v jednoduchém záznamu o stavbě (podle zákona č. 183/2006 Sb., - stavební zákon, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a dalších souvisejících předpisů, v platném znění) nebo v zahraničí získaném potvrzení akreditovanou profesionální (komerční) potápěčskou organizací zaškolení v pracovním potápění v minimálním rozsahu: 60 hodin práce v hloubce 0 – 20 m (z toho nejméně 10 hodin v hloubce 15 – 20 m); a 20 hodin práce v hloubce 20 – 50 m (z toho nejméně 2 hodiny v hloubce 40 – 50 m). Zaškolení může provést autorizovaná osoba.

 

Při posuzování kritérií hodnocení je třeba se zaměřit na:

 • bezpečný způsob manipulace s potápěčskou výstrojí, přístroji a technikou;

 • správné a samostatné ošetřování potápěčské techniky;

 • způsob využívání komunikačních prostředků a techniky související s pracovním potápěním;

 • bezpečné provádění všech úkonů, kvalitu provedeného úkolu a na časové hledisko zvládání operací při praktickém ponoru.

 • používání správného technického názvosloví.

 

Při zkoušce je třeba vykonat alespoň jeden ponor v minimální hloubce 20 m a maximální 30 m, v jehož rámci budou ověřována kritéria hodnocení kompetencí: Komunikace s pracovní skupinou a s jednotlivci pod vodou, Řešení krizové situace na pracovišti, Poskytování první pomoci se zaměřením na potápěčské nehody, Kontrolování, provádění odborných průzkumů, Dokumentování objektů a zařízení pod vodou.

 

Všechny sestupy pod vodou musí být pod přímým dohledem odborně způsobilé fyzické osoby - potápěče s osvědčením o získání profesní kvalifikací potápěč pracovní (69-014-H) a zabezpečeny jistícím potápěčem nad hladinou s osvědčením o získání profesní kvalifikací Potápěč pracovní (69-014-H). V průběhu zkoušky musí být dodržena všechna pravidla pro provádění pracovních činností, která vyplývají z příslušných ustanovení nařízení vlády č. 591/2006 Sb., v aktuálním znění. Přímý dohled mohou vykonávat členové zkušební komise nebo další přizvané osoby s výše zmíněnou kvalifikací.

 

Ověřování kritérií hodnocení způsobem Praktické předvedení bude realizováno na pracovišti potápěčů v níže uvedených kompetencích:

 • Volba technologických postupů pro potápěčské práce – kritérium a), b)

 • Provedení průzkumu podmínek na pracovišti kritérium a)

 • Volba výstroje podle klimatických podmínek a prostředí kritérium b)

 • Volba sestavy vhodné potápěčské techniky a způsobu kontroly této techniky a výstroje potápěče – kritérium b), d), e), g), h)

 • Komunikace s pracovní skupinou a s jednotlivci pod vodou - kritérium j), k), l)

 • Řešení krizové situace na pracovišti – kritérium a), b)

 • Vedení písemné dokumentace o činnosti potápěčské skupiny - kritérium a), b), d), e)

 • Poskytování první pomoci se zaměřením na potápěčské nehody - kritérium a), b), c), d)

 • Provádění záchranářských potápěčských prací při hledání, vyprošťování a evakuaci osob, techniky a materiálu – kritérium a)

 • Kontrolování, provádění odborných průzkumů a odstraňování havarijních a nebezpečných stavů objektů a zařízení pod vodou - kritérium a), d)

 • Dokumentování objektů a zařízení pod vodou - kritérium d)

 • Provádění potápěčských prací - kritérium a), b), c)

 • Vykonávání potápěčských prací v uzavřeném prostoru a bez volné hladiny - kritérium b), c)

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace profesionálních potápěčů ČR