Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Klempíř strojní
Platnost standardu: Od 24.11.2011 do 5.11.2018
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 21.10.2022 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnostních ustanovení a ochrany zdraví při práci, protipožárních předpisů a zásad ochrany životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pravidla bezpečnosti práce a protipožární předpisy související s klempířskou prací ve strojírenství Písemné ověření
b Popsat a předvést použití osobních ochranných pracovních pomůcek při klempířských pracích Praktické předvedení
c Popsat zásady práce s nebezpečnými látkami ve strojírenství, nakládání s odpady Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Orientace v normách a ve strojírenské technické dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst strojnické výkresy součástí a jednoduchých sestavení, zejména výkresy strojírenských klempířských výrobků a jejich částí Praktické předvedení
b Použít dílenské tabulky nebo jiný zdroj k získání potřebných informací Praktické předvedení
c Pracovat s dodanou technologickou dokumentací Praktické předvedení s vyhledáním ve strojnických tabulkách, normách
d Vypracovat dokumentaci ke zhotovení jednoduchého klempířského výrobku Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, pracovních prostředků, pomůcek, materiálů a dílů pro zhotovování plechových součástí, výrobků a konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný technologický postup výroby strojírenského klempířského výrobku či jeho částí Písemné ověření
b Zvolit potřebné nástroje, nářadí, pracovní pomůcky, materiály a osobní ochranné pracovní prostředky pro provedení dané pracovní operace při výrobě strojírenského klempířského výrobku či jeho částí Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodné nářadí a měřidla Praktické předvedení
b Provádět související pomocné výpočty Praktické předvedení
c Rozměřit plechový dílec podle zadané technické dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční obrábění a zpracovávání plechů a profilů z kovů řezáním, stříháním, sekáním, pilováním, vrtáním, rovnáním a ohýbáním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit technologický postup práce na základě dodané technické dokumentace Praktické předvedení
b Zvolit vhodné nástroje, nářadí, pomůcky, měřidla a pomocné materiály Praktické předvedení
c Zhotovit plechový dílec strojírenského klempířského výrobku podle dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orýsování součástí a polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit polotovar k orýsování Praktické předvedení
b Zvolit vhodné nářadí, měřidla, pomůcky Praktické předvedení
c Provést orýsování dle dodané dokumentace, včetně provedení doplňujících výpočtů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Slícovávání dílů z plechu včetně vyrovnání po svaření

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolní sestavení dílů, v případě potřeby upravit jejich tvar Praktické předvedení
b Zvolit vhodné nástroje, nářadí a další pracovní pomůcky Praktické předvedení
c Vyrovnat plechové součásti po svaření Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava a sestavování plechových součástí a dílů do celků a jejich spojování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit technologický postup sestavování, demontáže a montáže dílů strojírenského klempířského výrobku Praktické předvedení
b Zvolit potřebné nástroje, nářadí a pracovní pomůcky Praktické předvedení
c Provést slícování daného dílu, u pohyblivých dílů seřídit jejich polohu Praktické předvedení
d Provést rozměrovou kontrolu, kontrolu kompletnosti dílů strojírenského klempířského výrobku, vizuální kontrolu vzhledu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Spojování plechových součástí a dílů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný způsob spojení Písemné ověření
b Připravit plechové součásti ke spojení do celků Praktické předvedení
c Spojit plechové součásti lemováním Praktické předvedení
d Spojit plechové součásti pájením Praktické předvedení
e Spojit plechové součásti elektrickým odporovým svařováním Praktické předvedení
f Spojit plechové součásti nýtováním Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha a seřizování klempířských strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit stroj k provedení technologické operace, zkontrolovat, zda odpovídá z hlediska BOZP Praktické předvedení
b Seřídit stroj k provedení technologické operace, upnout či namontovat potřebné příslušenství Praktické předvedení
c Obsluhovat klempířské stroje a zařízení při provádění technologických operací Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba nářadí, nástrojů a pomůcek používaných při výrobě a opravách plechových součástí, výrobků a konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřit klempířské stroje a provádět jejich běžnou údržbu Praktické předvedení
b Správně uložit, udržovat, ostřit a podle potřeby upravit klempířské nástroje, nářadí a pomůcky Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=2182&kod_sm1=37).

Povinností zkoušejícího je dbát na to, aby zkouška probíhala podle tohoto hodnotícího standardu.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.