Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Nástrojař
Platnost standardu: Od 29.11.2016 do 6.12.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 7.10.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní ustanovení bezpečnosti práce při výrobě, sestavení, opravě a renovaci formy na zpracování plastů nebo tlakové lití kovů Písemné ověření
b Předvést a popsat použití osobních ochranných pracovních pomůcek, používaných při výrobě, sestavení, opravě a renovaci formy na zpracování plastů nebo tlakové lití kovů Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržet při obrábění a zpracování kovů a plastů a při použití ručního mechanizovaného nářadí pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v normách a v technických podkladech pro zhotovování, údržbu a opravy nástrojů, nářadí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy forem na zpracování plastů a tlakové lití kovů a jejich součástí, určit jejich tvar, rozměry a jejich dovolené úchylky, jakost povrchu, materiál, druh polotovaru Ústní ověření
b Číst technologické postupy výroby forem na zpracování plastů a tlakové lití kovů a jejich součástí, vyčíst z nich pořadí technologických operací a základní údaje pro jejich provedení Ústní ověření
c Vyhledat informace k vybraným součástem forem na zpracování plastů a tlakové lití kovů o číselných hodnotách úchylek, vlastnostech materiálů, technologických podmínkách obrábění z norem, strojnických tabulek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a pomocných hmot

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit samostatně pořadí technologických operací při výrobě, sestavení, opravě a renovaci formy na zpracování plastů nebo tlakové lití kovů či jejich součástí Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit samostatně postup práce ve vybrané technologické operaci při výrobě, sestavení, opravě a renovaci formy na zpracování plastů nebo tlakové lití kovů či jejich součástí Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit samostatně nástroje, nářadí, pomůcky, pomocné hmoty, měřidla a strojní zařízení, potřebné k uskutečnění vybrané technologické operace při výrobě, sestavení, opravě a renovaci forem na zpracování plastů a tlakové lití kovů či jejich součástí Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit technologické podmínky určené operace při výrobě forem na zpracování plastů a tlakové lití kovů či jejich součástí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění funkčních zkoušek nástrojů, nářadí, přípravků a měřidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný způsob zkoušky forem na zpracování plastů nebo tlakové lití kovů či jejich součástí a jejích podmínek Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést zkoušku forem na zpracování plastů nebo tlakové lití kovů či jejich součástí Praktické předvedení
c Vyhodnotit výsledky zkoušky forem na zpracování plastů nebo tlakové lití kovů či jejich součástí Písemné ověření
d Navrhnout případnou úpravu forem na zpracování plastů nebo tlakové lití kovů či jejich součástí podle výsledků provedené zkoušky Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Změřit vybrané délkové rozměry forem na zpracování plastů a tlakové lití kovů či jejich součástí pevnými, posuvnými a mikrometrickými měřidly nebo měřicími přístroji Praktické předvedení
b Zvolit samostatně měřicí metodu pro měření a kontrolu geometrického tvaru a vzájemné polohy ploch forem na zpracování plastů a tlakové lití kovů či jejich součástí Praktické předvedení
c Změřit a zkontrolovat jakost povrchu forem na zpracování plastů a tlakové lití kovů či jejich součástí komparačními měřidly Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu s využitím měřicích a kontrolních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit měřicí metodu a vhodné měřicí přístroje pro měření délek, měření a kontrolu geometrického tvaru a vzájemné polohy ploch forem na zpracování plastů a tlakové lití kovů, či jejich součástí Praktické předvedení
b Změřit a zkontrolovat délkové rozměry, geometrický tvar a vzájemnou polohu ploch forem na zpracování plastů a tlakové lití kovů, či jejich součástí s použitím optických měřicích přístrojů Praktické předvedení
c Změřit a zkontrolovat jakost povrchu forem na zpracování plastů a tlakové lití kovů, či jejich součástí s použitím optických měřicích přístrojů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění výpočtů rozměrů, úhlů a zaoblení strojních součástí a polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést potřebné pomocné výpočty z údajů, uvedených na výkresech forem na zpracování plastů a tlakové lití kovů či jejich součástí Praktické předvedení
b Provést výpočet rozměru základních měrek pro nastavení sinusového pravítka ke kontrole zadané kuželovitosti či úkosu Praktické předvedení
c Vypočítat pro zadaný délkový rozměr a uložení dané značkou ISO mezní rozměry a stanovit druh uložení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Určování opotřebení či závad nástrojů, nářadí, přípravků a měřidel a jejich částí, rozhodování o způsobu jejich opravy či renovace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat formu na zpracování plastů nebo tlakové lití kovů či jejich součásti, zjistit jejich opotřebení či závady a určit jejich možnou příčinu Praktické předvedení a ústní ověření
b Rozhodnout o způsobu opravy či renovace poškozené či opotřebené formy na zpracování plastů nebo tlakové lití kovů či jejich součástí Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout úpravu forem (nakreslit náčrt) na zpracování plastů a tlakové lití kovů či jejich součástí s cílem zamezit či snížit možnost jejich opotřebení či závad Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dosáhnout žádoucích rozměrů a tvaru forem na zpracování plastů a tlakové lití kovů a jejich částí ručním obráběním a zpracováním Praktické předvedení
b Využívat ruční mechanizované nářadí ke zvýšení produktivity práce ručního obrábění a zpracování kovů a plastů Praktické předvedení
c Obrobit a zpracovat ručně všemi příslušnými vyskytujícími se technologiemi kovové materiály a plasty Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orýsování součástí a polotovarů s použitím měřidel, rýsovačského nářadí, pomůcek, přístrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orýsovat dvojrozměrnou součást s použitím měřidel, rýsovačského nářadí a pomůcek Praktické předvedení
b Orýsovat trojrozměrnou součást na rýsovací desce s použitím měřidel, rýsovačského nářadí a pomůcek Praktické předvedení
c Orýsovat součást s použitím rýsovačského polohovacího přístroje, hrotového přístroje, univerzálního dělicího přístroje Praktické předvedení
d Zkontrolovat orýsovanou součást Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úpravy a dokončování povrchů částí nástrojů a nářadí broušením a leštěním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ručně vybrousit a vyleštit funkční části forem na zpracování plastů a tlakové lití kovů či jejich součástí s dosažením předepsaného tvaru a jakosti povrchu Praktické předvedení
b Ručně vybrousit a nvyeštit funkční části forem na zpracování plastů a tlakové lití kovů či jejich součástí s použitím ručního mechanizovaného nářadí s dosažením předepsaného tvaru a jakosti povrchu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Tepelné zpracování drobných částí nástrojů, přípravků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit žádoucí výši teploty pro daný materiál a technologickou operaci Praktické předvedení
b Ohřát součást na žíhací, kalicí či popouštěcí teplotu Praktické předvedení
c Ochladit součást v lázni nebo v jiném chladicím prostředí Praktické předvedení
d Zkontrolovat výsledek tepelného zpracování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Slícovávání částí nástrojů, přípravků, měřidel a pomůcek, jejich ustavování, sestavování, justáž a fixace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Slícovat části forem na zpracování plastů a tlakové lití kovů Praktické předvedení
b Ustavit části forem na zpracování plastů a tlakové lití kovů do předepsané polohy Praktické předvedení
c Zajistit polohu částí forem na zpracování plastů a tlakové lití kovů svrtáním, sešroubováním a skolíkováním Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Mísení vícesložkových hmot a jejich používání při výrobě a opravách nástrojů, přípravků a měřidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odměřit a smísit vícesložkové hmoty v předepsaném poměru a potřebném množství Praktické předvedení
b Připravit části forem na zpracování plastů a tlakové lití kovů k aplikaci tmelů, licích pryskyřic, lepidel Praktické předvedení
c Aplikovat při výrobě a opravách forem na zpracování plastů a tlakové lití kovů či jejich součástí tmely, licí pryskyřice, lepidla nanášením a odléváním Praktické předvedení
d Vystavit formy na zpracování plastů nebo tlakové lití kovů či jejich součásti s aplikovanými tmely, licími pryskyřicemi a lepidly působení předepsané teploty Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravování a renovace řezných a tvářecích nástrojů, nářadí, přípravků a měřidel

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Demontovat formy na zpracování plastů nebo tlakové lití kovů či jejich součásti Praktické předvedení
b Posoudit opotřebení či poškození, rozhodnout o způsobu renovace či opravy forem na zpracování plastů nebo tlakové lití kovů či jejich součástí Písemné ověření
c Vyměnit, opravit či renovovat opotřebené či poškozené části forem na zpracování plastů nebo tlakové lití kovů Praktické předvedení
d Sestavit a seřídit formu na zpracování plastů nebo tlakové lití kovů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba běžných obráběcích strojů, nářadí, nástrojů a pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřit obráběcí stroje používané při výrobě a opravách forem na zpracování plastů a tlakové lití kovů či jejich součástí a provést jejich běžnou údržbu Praktické předvedení
b Správně uložit, udržovat, naostřit a podle potřeby upravit nástroje, nářadí a pomůcky používané při výrobě a opravách forem na zpracování plastů a tlakové lití kovů Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha konvenčních soustruhů, vrtaček a vyvrtávaček

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit řezné podmínky při technologických operacích vykonávaných na soustruzích, vrtačkách a vyvrtávačkách, seřídit stroj Praktické předvedení
b Obrobit technologickými operacemi na soustruzích, vrtačkách a vyvrtávačkách formy na zpracování plastů nebo tlakové lití kovů a jejich části Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Obsluha frézek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit řezné podmínky při technologických operacích vykonávaných na frézkách, seřídit stroj Praktické předvedení
b Obrobit technologickými operacemi na frézkách formy na zpracování plastů nebo tlakové lití kovů a jejich části Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP – http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?id_jp=102902).

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

Výběr konkrétního předmětu zkoušky (nástroje, jeho části, podrobných údajů potřebných pro splnění požadavků zkoušky (tj. pro výrobu, úpravu či opravu, vysvětlení jednotlivých pracovních kroků) sdělí uchazeči autorizovaná osoba. Při výběru zadání vychází autorizovaná osoba především ze složitosti požadované práce. Požadovaný rozsah práce musí tedy být úměrný celkové době, stanovené pro trvání zkoušky. Pokud není pro ověřování kritérii jednotlivých způsobilostí stanoven rozsah činností (tj. počet kusů, druhů, variant apod.), zadá autorizovaná osoba jejich konkrétní počet, umožňující dodržení doby, vymezené pro dobu trvání celé zkoušky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VOŠ, SPŠ automobilní a technická, Č. Budějovice

Investix, a. s., Č. Budějovice

Motor Jikov Fostron, a. s., Č. Budějovice

Motor Jikov Strojírenská, a. s., Č. Budějovice