Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Chirurgický nástrojař
Platnost standardu: Od 24.11.2011 do 28.6.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 29.4.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnostních ustanovení a ochrany zdraví při práci, protipožárních předpisů a zásad ochrany životního prostředí při práci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní ustanovení bezpečnosti práce při výrobě, sestavení, opravě a renovaci nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství či jejich součástí Písemné ověření
b Popsat a předvést použití osobních ochranných pracovních pomůcek při výrobě, sestavení, opravě a renovaci nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství či jejich součástí Praktické předvedení
c Popsat bezpečnost práce při výrobě, sestavení, opravě a renovaci nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství či jejich součástí Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v normách a v technických podkladech pro zhotovování, údržbu a opravy nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství a jejich součástí, určit jejich tvar, rozměry a jejich dovolené úchylky, jakost povrchu, materiál, druh polotovaru Praktické předvedení
b Číst technologické postupy výroby nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství a jejich součástí, vyčíst z nich pořadí technologických operací a základní údaje pro jejich provedení Praktické předvedení
c Získat informace k vybraným součástem nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství o číselných hodnotách úchylek, vlastnostech materiálů, technologických podmínkách obrábění Praktické předvedení s vyhledáním ve strojnických tabulkách, normách
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba postupu práce, potřebných nástrojů, pomůcek a pomocných hmot pro provádění nástrojařských operací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit samostatně pořadí technologických operací při výrobě, sestavení, opravě a renovaci nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství či jejich součástí Praktické předvedení
b Zvolit samostatně postup práce ve vybrané technologické operaci při výrobě, sestavení, opravě a renovaci nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství či jejich součástí Praktické předvedení
c Zvolit samostatně nástroje, nářadí, pomůcky, pomocné hmoty, měřidla a strojní zařízení, potřebné k uskutečnění vybrané technologické operace při výrobě, sestavení, opravě a renovaci nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství či jejich součástí Praktické předvedení
d Zvolit technologické podmínky určené operace při výrobě nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství či jejich součástí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění funkčních zkoušek nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství a jejich částí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a zdůvodnit vhodný způsob zkoušky nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství či jejich součástí a jejích podmínek Praktické předvedení
b Provést zkoušku nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství či jejich součástí Praktické předvedení
c Vyhodnotit výsledky zkoušky nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství či jejich součástí Praktické předvedení
d Navrhnout případnou úpravu nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství či jejich součástí podle výsledků provedené zkoušky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole vybraných délkových rozměrů nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství či jejich součástí Praktické předvedení
b Zvolit měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole geometrického tvaru a vzájemné polohy ploch nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství či jejich součástí Praktické předvedení
c Zvolit měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole jakosti povrchu nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství či jejich součástí Praktické předvedení
d Změřit vybrané délkové rozměry nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství či jejich součástí pevnými, posuvnými a mikrometrickými měřidly nebo měřicími přístroji Praktické převedení + metricky
e Zvolit měřicí metodu pro měření a kontrolu geometrického tvaru a vzájemné polohy ploch nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství či jejich součástí Praktické předvedení
f Změřit a zkontrolovat geometrický tvar a vzájemnou polohu ploch nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství či jejich součástí měřidly a měřicími přístroji Praktické převedení + metricky
g Změřit a zkontrolovat jakost povrchu nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství či jejich součástí komparačními měřidly Praktické převedení + metricky
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Měření a kontrola délkových rozměrů, geometrických tvarů, vzájemné polohy prvků a jakosti povrchu s využitím profilprojektorů, mikroskopů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit měřicí metodu a vhodné měřicí přístroje pro měření délek, měření a kontrolu geometrického tvaru a vzájemné polohy ploch nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství či jejich součástí Praktické předvedení
b Změřit a zkontrolovat délkové rozměry, geometrický tvar a vzájemnou polohu ploch nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství či jejich součástí s použitím optických měřicích přístrojů Praktické předvedení + metricky
c Změřit a zkontrolovat jakost povrchu nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství či jejich součástí s použitím optických měřicích přístrojů Praktické předvedení + metricky
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obrobit a zpracovat ručně kovové materiály a plasty Praktické předvedení
b Použít nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční obrábění a zpracování kovů a plastů Praktické předvedení
c Dosáhnout žádoucích rozměrů a tvaru nástrojů a pomůcek či jejich částí pro humánní a veterinární lékařství ručním obráběním a zpracováním Praktické předvedení
d Využít ruční mechanizované nářadí ke zvýšení produktivity práce ručního obrábění a zpracování kovů a plastů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orýsování součástí a polotovarů s použitím měřidel, rýsovačského nářadí, pomůcek a přístrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orýsovat dvojrozměrnou součást s použitím měřidel, rýsovačského nářadí a pomůcek Praktické předvedení
b Orýsovat trojrozměrnou součást na rýsovací desce s použitím měřidel, rýsovačského nářadí a pomůcek Praktické předvedení
c Orýsovat součást s použitím rýsovačského polohovacího přístroje, hrotového přístroje, univerzálního dělicího přístroje Praktické předvedení
d Zkontrolovat orýsovanou součást Praktické převedení + metricky
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Ruční broušení a leštění povrchů jemných nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Brousit a leštit povrchy nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství či jejich součástí Praktické předvedení
b Ručně brousit a leštit části nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství či jejich součástí s dosažením předepsaného tvaru a jakosti povrchu Praktické předvedení
c Ručně brousit a obtahovat ostří nástrojů pro humánní a veterinární lékařství Praktické předvedení
d Ručně brousit a leštit části nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství či jejich součástí s použitím ručního mechanizovaného nářadí s dosažením předepsaného tvaru a jakosti povrchu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Slícovávání částí vícedílných nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství, jejich sestavování, montáž a justáž

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Slícovat části nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství Praktické předvedení
b Ustavit části nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství do žádoucí (předepsané) polohy Praktické předvedení
c Zajistit polohu částí nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství svrtáním, sešroubováním a skolíkováním Praktické předvedení
d Sestavit jednotlivé části nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství Praktické předvedení
e Nastavit žádoucí vzájemnou polohu nastavitelných částí nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství a tuto polohu zajistit Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Mísení vícesložkových hmot a jejich používání při výrobě a opravách nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odměřit a smísit vícesložkové hmoty v předepsaném poměru a potřebném množství Praktické předvedení
b Připravit části nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství k aplikaci tmelů, licích pryskyřic, lepidel zdrsněním povrchu, odmaštěním, fixací polohy Praktické předvedení
c Aplikovat při výrobě a opravách nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství či jejich součástí tmely, licí pryskyřice a lepidla nanášením a odléváním Praktické předvedení
d Vystavit nástroje a pomůcky pro humánní a veterinární lékařství či jejich součásti s aplikovanými tmely, licími pryskyřicemi a lepidly působení předepsané teploty Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Jednoduché tepelné zpracování drobných částí nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Samostatně stanovit žádoucí výši teploty pro daný materiál a technologickou operaci Praktické předvedení s použitím výběru norem
b Ohřát součást na žíhací, kalicí či popouštěcí teplotu Praktické předvedení
c Ochladit součást po ohřevu Praktické předvedení
d Zkontrolovat výsledek tepelného zpracování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Opravování nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Demontovat nástroje a pomůcky pro humánní a veterinární lékařství Praktické předvedení
b Posoudit opotřebení či poškození, rozhodnout o způsobu renovace či opravy nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství či jejich součástí Praktické předvedení
c Vyměnit, opravit či renovovat opotřebené či poškozené části nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství Praktické předvedení
d Sestavit a seřídit nástroje a pomůcky pro humánní a veterinární lékařství Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Ošetřování a údržba obráběcích strojů, nářadí, nástrojů a pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřit obráběcí stroje používané při výrobě a opravách nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství či jejich součástí a provést jejich běžnou údržbu Praktické předvedení
b Správně uložit, udržovat, ostřit a podle potřeby upravit nástroje, nářadí a pomůcky používané při výrobě a opravách nástrojů a pomůcek pro humánní a veterinární lékařství Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Obsluha konvenčních soustruhů, vrtaček a vyvrtávaček

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upnout bez poškození obrobek na soustruzích, vrtačkách a vyvrtávačkách Praktické předvedení
b Upnout nástroje běžně používané při technologických operacích vykonávaných na soustruzích, vrtačkách a vyvrtávačkách Praktické předvedení
c Nastavit řezné podmínky při technologických operacích vykonávaných na soustruzích, vrtačkách a vyvrtávačkách, seřídit stroj Praktické předvedení
d Obrobit technologickými operacemi na soustruzích, vrtačkách a vyvrtávačkách nástroje a pomůcky pro humánní a veterinární lékařství a jejich části Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha různých druhů konvenčních frézek, hoblovek a obrážeček

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upnout bez poškození obrobek na frézkách, hoblovkách a obrážečkách Praktické předvedení
b Upnout nástroje běžně používané při technologických operacích vykonávaných na frézkách, hoblovkách a obrážečkách Praktické předvedení
c Nastavit řezné podmínky při technologických operacích vykonávaných na frézkách, hoblovkách a obrážečkách, seřídit stroj Praktické předvedení
d Obrobit na frézkách, hoblovkách a obrážečkách nástroje a pomůcky pro humánní a veterinární lékařství a jejich části Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=2191&kod_sm1=37).

Povinností zkoušejícího je dbát na to, aby zkouška probíhala podle tohoto hodnotícího standardu.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.