Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Sklář dutého skla
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii výroby a zpracování dutého, lisovaného a technického skla Ústní ověření
b Provést rozbor parametrů uvedených na předloženém výkresu Ústní ověření
c Rozhodnout podle výkresu o technologickém postupu tvarování Praktické předvedení
d Posoudit výkresy pro zušlechťovací provozy a rozhodnout, zda u referenčního vzorku kvalita odpovídá dané technologii zušlechťování, určit vady u výrobku Praktické předvedení
e Zjistit, zda referenční vzorek odpovídá parametrům daným technickým výkresem Praktické předvedení
f Rozlišit u výrobku operace prvotní rafinace, vysvětlit pojem prvotní rafinace Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek při výrobě dutého skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit nutnost dodržování zásad BOZP v hutním provozu nebo na foukačské dílně, uvést zásady manipulace s plynovými spotřebiči (roztáčecí pece, pomocné ruční hořáky, kyslíkové hořáky), popsat vybavení skláře pro práci, zdůvodnit nutnost ochrany očí Ústní ověření
b Připravit materiál, nástroje, pomůcky a formy podle výrobního předpisu, zkontrolovat funkčnost připravených nástrojů pro ověřovanou činnost Praktické předvedení a ústní ověření
c Vyklepat, vydrátovat a omýt píšťaly, v pracovním otvoru nahřát konce píšťal a připravit je k nabírání, připravit podávací želízko a nálepník, z kroužku nabrat homogenní sklovinu bez šlír Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality surovin a vytvářeného výrobku při výrobě dutého skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit, zda předložený výrobek splňuje kvalitativní parametry podle výrobního předpisu, v případě zjištění vady provést návrh na její odstranění Praktické předvedení
b Popsat význam teplotní délkové roztažnosti při výrobě vrstvených skel, uvést možnosti prověření vhodnosti sklovin pro výrobu vrstvených skel Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Foukání výrobků ze skloviny z volné ruky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést základní pracovní úkony při nabírání skloviny z pánve, vyjmutí z pece, pohyb píšťalou, položení píšťaly na plíšek, sválení skloviny Praktické předvedení
b Vyfouknout baňky, předvést vytvoření krčku, přepíchnutí baňky novou sklovinou, urovnání nové skloviny svalákem, přifouknutí a následné sválení pro rozdělení skloviny na potřebnou tloušťku, zhodnotit teplotu nabírané skloviny a případné vady vyfouknutého výrobku (puchýře, led, šel) Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést základní tvarování konkrétního výrobku při zpracování skloviny, tj. práci se svalákem, točení píšťalou a předtvarování pomocí svaláku, rozfukování skloviny a přifukování s příslušnými nástroji a pomůckami podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
d Předvést vyfukování jednoduchého menšího výrobku, tj. sválení do požadovaného tvaru, rozdělení síly skloviny podle střihu, zkontrolovat výrobek, provést chlazení a odražení od píšťaly s příslušnými nástroji a pomůckami, pracovat se střihem Praktické předvedení
e Vyrobit foukaný výrobek podle předloženého výkresu s příslušnými nástroji a pomůckami, vyrobit sérii 5‒10 kusů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Foukání výrobků ze skloviny do forem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést základní pracovní úkony při nabírání skloviny z pánve, vyjmutí z pece, pohyb píšťalou, položení píšťaly na plíšek, sválení skloviny Praktické předvedení
b Předvést vkládání skloviny do formy u konkrétního výrobku, tj. otáčení sklovinou na jednu i obě strany, provést dofukování při otáčení a přefouknutí hlavice, vyjmout, zarovnat dýnko a vyrovnat výrobek s příslušnými nástroji a pomůckami podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
c Vyrobit foukaný výrobek podle předloženého výkresu s příslušnými nástroji a pomůckami, vyrobit sérii 5‒10 kusů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Roztáčení, lepení výrobků a protahování tvaru ze skloviny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést na polotovaru skleněného výrobku dokončovací práce na tvarovaném výrobku nebo prvorafinační operace (zapalování, roztáčení, pukání) Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat operace prováděné po vychlazení výrobku (zapalování, opukávání, obrušování) Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ošetřování, údržba a obsluha zařízení a pomůcek pro výrobu dutého skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit zařízení, nářadí a pomůcky pro výrobu dutého skla a popsat jejich údržbu a ošetření Ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP ‒ https://nsp.cz/jednotka-prace/sklar-duteho-skla#zdravotni-zpusobilost).

Pro potřeby zkoušky je potřeba zajistit přítomnost jednoho pracovníka obstarávajícího manipulaci s formou (zadák) a jednoho pracovníka k odnášení vytvarovaného výrobku do chladicí pece (odnašík).

Ověřováním kriterií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat povolání v určitém úseku sklářské výroby.

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

MOSER, a. s.

Space, a. s.

VOŠS a SŠ, Nový Bor