Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Tavič skloviny
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických parametrech vanových agregátů a pánvových pecí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést technické parametry vanových agregátů ‒ kontinuálních regenerativních, kontinuálních rekuperativních a kontinuálních celoelektrických Ústní ověření
b Popsat technické parametry vybraných typů pánvových pecí Ústní ověření
c Uvést základní rozdíly tavení skla v pánvových a vanových agregátech, provést rozbor tavicích křivek pánvových a vanových agregátů Praktické předvedení
d Charakterizovat základní materiály používané pro vyzdívky vanových agregátů a pánvových pecí a jejich technické parametry, popsat průběh temperování a odtemperování Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Technologie tavení všech druhů skloviny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit nutnost dodržování zásad BOZP a ochrany životního prostředí při tavení skla Ústní ověření
b Uvést technologické postupy při tavení skloviny a její složení Ústní ověření
c Charakterizovat suroviny a sklářské střepy používané při tavení jednotlivých druhů skloviny, uvést vlastnosti a kvalitu příslušného druhu skla Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava směsí pro výrobu skloviny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést obecný výpočet utavené skloviny ze surovin Praktické předvedení
b Připravit podklady pro přípravu a složení vsázky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Tavba skloviny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit pec na tavení a nakládání vsázky Praktické předvedení
b Provést kontrolu protavenosti skloviny Praktické předvedení
c Provést čeření skloviny Praktické předvedení
d Provést sejití na pracovní teplotu Praktické předvedení
e Zdůvodnit vady skla způsobené tavením na konkrétních vzorcích skla (kamínky, šlíry, bubliny) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování a obsluha vanového agregátu a pánvové pece

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést měření, regulaci a řízení tavicího procesu na konkrétním zařízení, správné nastavení čidel pro měření teploty, tlaku, tahu a hladiny, případně předvést řízení tavení počítačem Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/tavic-skloviny#zdravotni-zpusobilost).

Před zkouškou bude provedeno proškolení na obsluhu plynových přístrojů a zařízení potřebných k vykonání zkoušky, o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam.

 

Autorizovaná osoba zadá typ konkrétního zařízení u odborných kompetencí Tavba skloviny, krit a), b), c), d), e); Seřizování a obsluha vanového agregátu a pánvové pece, krit a) podle dané technologie výroby a místa konání zkoušky.

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat povolání v určitém úseku sklářské výroby.

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

MOSER, a. s.

Space, a. s.

VOŠS a SŠ, Nový Bor