Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Průmyslový modelář
Platnost standardu: Od 21.10.2022 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických a výtvarných podkladech při výrobě sklářských forem ze dřeva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii výroby a zpracování dutého, lisovaného a technického skla Ústní ověření
b Provést rozbor parametrů uvedených na předloženém výkresu Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit výkresy pro zušlechťovací provozy a rozhodnout, zda referenční vzorek kvalitou odpovídá dané technologii zušlechťování podle předloženého výkresu Praktické předvedení a ústní ověření
d Zjistit, zda referenční vzorek odpovídá parametrům daným předloženým technickým výkresem Praktické předvedení
e Rozhodnout podle předloženého výkresu o technologickém postupu výroby formy Praktické předvedení
f Zhotovit střih pro výrobu formy podle předloženého výkresu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek při výrobě sklářských forem ze dřeva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vybavení formařské dílny, zdůvodnit nutnost dodržování zásad BOZP ve formárně, zejména s přihlédnutím ke specifickým požadavkům na práci s elektrickým nářadím a stroji Ústní ověření
b Připravit materiál, nástroje a pomůcky podle výrobního předpisu, zkontrolovat funkčnost připravených nástrojů a strojních zařízení pro výrobu sklářských forem ze dřeva Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Posuzování kvality surovin a hodnot parametrů při výrobě sklářských forem ze dřeva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit, zda předložená forma splňuje kvalitativní parametry podle výrobního předpisu, v případě zjištění vady provést návrh na její odstranění, prakticky odstranit zjištěné vady na výrobku podle příslušné výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést vizuální kontrolu a měření předepsaných rozměrů podle výrobní dokumentace u předložené sklářské formy Praktické předvedení a ústní ověření
c Odstranit chyby a malé nedostatky na předložené sklářské formě, provést u hotového výrobku konečnou kontrolu s vyznačením chyb a vad Praktické předvedení
d Posoudit vlastnosti zvoleného materiálu (tvrdost, pružnost, nasákavost, obrobitelnost, odolnost vyluhování a vypalování) z hlediska druhu formy podle příslušné výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba sklářských forem ze dřeva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii obrábění dřeva Ústní ověření
b Předvést základní pracovní úkony při výrobě forem: zpracovat pomocné materiály, připravit dřevo k výrobě, předkreslit tvar podle střihu, bezpečně ručně opracovat dřevěný polotovar Praktické předvedení
c Ručně zhotovit jednoduchou formu, předvést základní postup při dlabání forem, vyřezávání ruční pilkou a vrtání ruční vrtačkou Praktické předvedení a ústní ověření
d Předvést dokončovací práce u ručně vyrobených forem tj. rozřezávání, navrtávání otvorů a značení forem Praktické předvedení
e Předvést náročné a speciální práce při výrobě forem: řezání špalků různými způsoby podle zadání, soustružení jednoduchých a složitějších forem ze dřeva Praktické předvedení a ústní ověření
f Zhotovit klapačky, drátěné optišky, kování a vázání forem včetně rozmístění skobiček a drátů Praktické předvedení
g Popsat výrobu jednoduché pěnoformové formy, případně pecolové formy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha a seřizování strojního zařízení pro čištění a výrobu sklářských forem ze dřeva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit zařízení, stroje, nářadí a pomůcky pro výrobu sklářských forem a pro zpracování pomocných materiálů Praktické předvedení
b Provést seřízení a obsluhu pracovních nástrojů pro konkrétní pracovní operaci Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/vyrobce-forem-ze-dreva#zdravotni-zpusobilost).

Pro splnění odborné kompetence Výroba sklářských forem ze dřeva potřebuje uchazeč osvědčení pro práci s motorovou pilou. Před zahájením zkoušky uchazeč předloží tento dokument.

U odborné kompetence Obsluha a seřizování strojního zařízení pro čištění a výrobu sklářských forem ze dřeva je možné vybrat z nástrojů a zařízení uvedených v MTZ pro pracovní operace jako je řezání, hoblování, vrtání, soustružení, broušení, dlabání a další. Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnost v určitém úseku sklářské výroby.

 

Při ověřování kritérií hodnocení formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

 

Pracovní oblečení odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům si zajistí uchazeč sám.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace sklářského a keramického průmyslu ČR

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor